ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6108103310   นางสาวปภัสสร   ม่วงตุ่น : เทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
6108103316   นางสาวสายฝน   เผือกเพ็ชร์ : เทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
6108111302   นางสาวกนกวรรณ   วิเศษสุข : บัญชี 30ชั่วโมง
6108111316   นางสาวสาวิตรี   บุญปาน : บัญชี 30ชั่วโมง
6108115311   นางสาวปัทมา   วิชาพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 30ชั่วโมง
6208106306   นางสาวน้ำเพชร   ศรีโหม้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6208106307   นางสาวปฐมาพร   คำแฝง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6208106312   นางสาววราลี   ตันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6208106313   นายสังข์สุวรรณ   สังข์โพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6208107312   นายวรวุธ   หามนตรี : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6208107316   นายอภิชัย   มาเจริญ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6208114375   นางสาวภัทริกา   วงศ์เศรษฐี : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6208116304   นางสาวพิธุนิภา   หัทยาสิทธินันท์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6308107316   นายศิริโรจน์   เสนียุทธ์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6308115309   นางสาวธัญชนก   กระเซ็น : เทคโนโลยีการผลิตพืช 30ชั่วโมง
6308116311   นางสาวสร้อยฟ้า   ดิษคำเหมาะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6308116317   นายนนทภัทร์   ปานใจ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6308116318   นางสาวจุฑามาศ   คำนาน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 30ชั่วโมง