ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6115123302   กรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123327   ณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102379   นางสาวอรนลิน   แก้วเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 6ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101374   นางสาววิลาวัณย์   อุดมครบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101391   นางสาวอรัชพร   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101404   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101301   นางสาวกนกวรรณ   โกสุมภ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6406101328   นางสาวชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101393   นายภัคพล   แก้วประสิทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103386   นางสาวจุฑารัตน์   เพิ่มผล : บัญชี 6ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 6ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง