ผู้เข้าร่วม
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ณรงค์ โลลาด สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
จุฬาลักษณ์ มณีวรรณ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สุทธิพงศ์ เรือนมั่น สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ณภัทร ธิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102379   นางสาวอรนลิน   แก้วเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 6ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101374   นางสาววิลาวัณย์   อุดมครบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101391   นางสาวอรัชพร   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101404   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101301   นางสาวกนกวรรณ   โกสุมภ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6406101328   นางสาวชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101393   นายภัคพล   แก้วประสิทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103386   นางสาวจุฑารัตน์   เพิ่มผล : บัญชี 6ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 6ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง