ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6105101385   นายวิทยา   ยาวิไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102345   นายณัฐพงษ์   อุดเมืองอินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102366   นางสาวธิดารัตน์   ขันทะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126321   นางสาววสกมล   มูลรส : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6203103320   นางสาวนวรัตน์   อนันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101405   นายอำนาจ   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105310   นายจิรพงศ์   ใจน้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105376   นายสุธินันท์   นันทพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206103420   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103421   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6209101319   นายชัชชัย   แก้วเณร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6215123304   นางสาวเกลียวทิพย์   นิยมญาติ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123307   นายเจษฎากร   ศรีประเสริฐ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123312   นายณัฐพงษ์   โพธิศาสตร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123314   นายดนัยณัฏฐ์   วงศ์ธนอนันต์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123318   นายธนากร   นาคเครือมี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123319   นายธีร์   วงค์พุ่ม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123325   นางสาวปัณฑรีย์   ปิ่นกระโทก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123338   นายภูมิภักดิ์   พรรณราย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123348   นางสาวสุชาดา   หนูสลุง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123350   นายสุวรรณ   อรุณเสวก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123353   นางสาวอาทิมา   ใจคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123354   นายอานนท์   ทับเพ็ชร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123357   นายธนกร   ดวงแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102311   นายกานต์กร   ปานเพชร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102319   นางสาวฆนณัฐ   ทองดัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102320   นายจตุพล   เพ็งแจ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102322   นายจิรพัฒน์   พงษ์ดัด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102327   นางสาวชนิตา   อินตาพวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102330   นายชัยนันท์   ท้าวพรหม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102331   นางสาวชาลินี   อ่อนนางรอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102332   นายโชติรัตน   ภาวะโคตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102347   นางสาวเทพปรียา   ไกรอาสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102348   นายธนกร   อินทุรัตน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102351   นายธนาชัย   ใจเรือน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102355   นายธีทัต   คงเหล่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102361   นายนัฐวุฒิ   ศรีสรรค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102362   นายนิติ   พรสมบูรณ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102367   นายบูรฉัตร   แซ่ท้าว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102374   นายพงษ์ภิวัฒน   ชะนะภู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102375   นางสาวพรชิตา   ทรายคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102379   นางสาวพริ้มเพรา   ธูปประโคม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102383   นางสาวภัททิยา   เค็มมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102384   นายภัทราวุธ   ทิโน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102388   นายภูตะวัน   ไชยเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102394   นางสาวรักษิณา   ไชยสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102400   นายวรเมธ   ทวีอภิรดีวุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102402   นางสาววรัญญา   แสนวงษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102403   นางสาววริษา   อินยานวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102408   นายเวสารัช   สารสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102413   นางสาวศิวปรียา   อำพันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102418   นางสาวสมพร   พรหมนุช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102423   นายสุทธิพงษ์   แร่กระสินธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102426   นางสาวสุภาพร   พงษ์แผ่นสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105310   นางสาวชลิตา   รัชตะรุ่งเรือง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301122025   นายธนวัฒน์   น้อยติ๊บ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122027   นายธนาวุฒิ   ปู่เที่ยง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122033   นายบรรณ   ตีรพิสุทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122040   นายปวินท์   วงศ์ละคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122078   นายปฎิภาณ   ปฎิมินทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301126303   นางสาวจุฬารัตน์   สุมทุม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126305   นายนนทวัฒน์   ยอดปานันท์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126307   นางสาวนุชสรา   นันต๊ะนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126308   นายภานุพงษ์   ตะนันศรี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126310   นายสรรเสริญ   แซ่ฟุ้ง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126311   นางสาวสุพิชญา   ต่อมดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6303101318   นายธีรศักดิ์   ฮุนตระกูล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101342   นายอำนาจ   ธนูไตร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303102301   นางสาวกรณิกา   อัตนสูตร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102302   นางสาวเขมิกา   สุพะศิริ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102308   นางสาวชนากานต์   แจ้งสิทธาเวช : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102314   นางสาวธิดารัตน์   สุขทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303103351   นางสาวสุพรรษา   เจริญผล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304102312   นางสาวพรรณกร   กำเนิดเกิด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102313   นางสาวพิณญาพร   วงค์สามาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102319   นางสาวเวียงพิงค์   ขัดสีแสง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102320   นางสาวศุภรดา   สมบูรณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6304106332   นายมนต์ชัย   ศรีสวาท : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6305101301   นางสาวกนกวรรณ   ฤกษ์ฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101304   นายกิตติพงษ์   ดีปุกเปียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101305   นางสาวกิตติมา   จันทร์ชาวใต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101314   นายจิตรกร   สุดเต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101316   นางสาวเจริญขวัญณ์   ภัสสิญาพงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101321   นางสาวชวิศา   ภักดีกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101345   นายธีรพงศ์   ปวงมาโล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101348   นายนรภัทร   ยุอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101349   นายนฤตย์   ทุนอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101353   นางสาวนัชธิกาน   สันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101364   นางสาวปิยพัชร   เสี่ยงสอาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101365   นางสาวเปรมยุดา   วัฒกีเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101374   นางสาวพลอยสุรีย์   สายบุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101380   นางสาวภัทรวดี   แสนปงผาบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101382   นายภาครินท์   พนมนิเวศน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101383   นายภานุเดช   กองวี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101384   นางสาวภาวิดา   มูลเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101386   นายมงคล   ทองพิมพ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101392   นายวัชรพล   แสนภักดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101406   นายสิทธิโชค   ผิวทน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101409   นางสาวสุนิตา   แก้วสาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101420   นางสาวอภิญญา   พัฒน์ธิพงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101421   นางสาวอมรรัตน์   เปียงผาตั้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101422   นางสาวอมรรัตน์   เสานุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101429   นางสาวอัญญานี   อาษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101432   นายเอกพจน์   หนั่นตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105301   นางสาวกมลวรรณ   แคว้นคอนฉิม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105305   นางสาวขนิษฐา   ยาวไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105306   นางสาวขวัญจิรา   ผูกพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105308   นางสาวคุณนิธิ   รองเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105314   นายชินวัฒน์   พวงอภัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105329   นางสาวนริสรา   อินโอภาส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105347   นางสาวรินรดา   ป้องกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105353   นางสาวศรัญญา   ลีกา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105358   นางสาวสายรุ้ง   อาลัยไพรสณฑ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105359   นางสาวสิริกานดา   จดจำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105365   นางสาวสุภิชา   สมพงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105372   นางสาวอารีย์รัตน์   ลายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105381   นายพลอธิป   กันทา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306102318   นางสาวชเนตตรี   นาเมืองรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102358   นางสาวนิศาชล   อินทร์ทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102365   นางสาวพนัชกร   โนขัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102366   นางสาวพรรณฤทัย   มะโนปัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102367   นางสาวพิชชาภา   สว่างพัฒนกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103315   นายเฉลิมพล   ทะตัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6309101006   นางสาวจอมขวัญ   ยาอู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101018   นายธนกฤต   ดวงชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101028   นางสาวปิยธิดา   พงษ์เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101044   นางสาววรรญา   จันทร์สวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101052   นางสาวเสาวภา   ตาพรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101054   นางสาวโสภิดา   ทาอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101056   นายอภิรักษ์   มาดชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101060   นางสาวอุไรลักษณ์   ชัยสุรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101313   นางสาวจุฑามาศ   สีสุกไสย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101345   นางสาวปาริฉัตร   ดวงละม้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101347   นางสาวพนิดา   ช่วยพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101367   นางสาววีร์สุดา   กาติ๊บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101383   นายสุรเชษฐ์   แซ่เท่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6312101333   นางสาวสุจิรา   แซ่จื้อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101307   นายเขมทัต   วงศ์สวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101326   นางสาวณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102468   นางสาวอารียา   หอมบุญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102391   นายภราดร   อินพุฒิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6322101312   นางสาวจันจิรา   สุภาษี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101325   นางสาวชัญญานุช   ดีตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101329   นางสาวฌาลิณีย์   ใจนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101339   นางสาวณิชารีย์   ปรีชารัมย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101347   นางสาวธัญญลักษณ์   พรมตัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101348   นางสาวธัญพิชชา   สว่างอารมณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101394   นางสาววรรณกร   วิภาจักษณกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101406   นายศิรพงษ์   สวัสดิ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101408   นางสาวศิริภรณ์   อ้วนคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101412   นางสาวสรัลพร   ส่องแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101413   นางสาวสิรปภา   ชื่นประทุม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101429   นางสาวอลิตา   โพธิจักร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101433   นางสาวอาภาพร   อ่อนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401101001   นายกนกพันธุ์   ศรีเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101002   นายกฤษฏิ์ติบัญชา   อ่อนมาก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101003   นายกฤษณะ   วิเวก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101008   นางสาวจตุพร   แสงสุริยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101010   นางสาวจิดาภา   ปิดตาทะเนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101011   นายจิรวัฒน์   บัวสด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101013   นายจิรายุ   งามขำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101014   นางสาวจีรวรรณ   พิมล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101015   นายจืน   ธรรมใส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101017   นางสาวชมพูนุท   พลอยโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101019   นายชาญชัย   ท่องพนาศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101020   นางสาวญาณิน   สวนดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101021   นางสาวณัฏฐณิชา   นามแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101022   นางสาวณัฐณิชา   สาคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101024   นางสาวณัฐนิศา   มณีเนียม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101025   นางสาวดวงกมล   คทาชาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101028   นายทองทศ   เจริญธัญพิทักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101029   นางสาวทัศวรรณ   ผินสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101030   นางสาวธัญญ์ชุติมา   นามปวน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101031   นางสาวธันยธรณ์   สุมาจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101032   นางสาวธีรนุช   นาคินชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101033   นางสาวนภัสสร   ธรรมดิษฐ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101035   นางสาวนัชนาภา   พิพัฒธากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101036   นางสาวนันทัชพร   กานา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101043   นายพชร   เเซ่ม้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101044   นายพณพัฒน์   บุญญประภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101048   นางสาวพิไล   ขวัญเลิศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101049   นางสาวเพ็ญนภา   ธานะวิโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101052   นางสาวมธุรา   พุ่มโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101055   นางสาวรัญธิดา   พิณเสนาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101056   นางสาววลี   สุขสราญใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101058   นางสาววิภาวี   ทิมให้ผล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101059   นางสาววิภาวี   วิโรจน์ศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101061   นายวิษณุ   ปีติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101062   นางสาวศรันย์ภรณ์   พูลจีน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101063   นางสาวสุกัญญา   เบ้ามีศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101065   นางสาวสุภารักษ์   แกดู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101067   นายอชิระ   อินทรชลิต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101068   นางสาวอรสา   ใจมา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101069   นายอรัณย์   สินวิริยะนนท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101072   นายภูมิพัฒน์   แปลงนารี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101073   นายพร้อมพงษ์   ลาหู่นะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101306   นายกลาง   ลุงกอ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102349   นางสาวณิชกานต์   ยอดดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102355   นายถิรภาพ   เพ็งตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102370   นายธารณ์ปฏิราช   นามเเก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102373   นางสาวนฏกร   ขันตีต่อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102386   นางสาวปณิตา   เลาะหะนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102394   นางสาวปิยธิดา   สิงห์ชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102401   นายพีรพัฒน์   ศรีบุรินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102408   นางสาวภัศรา   โมกภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102420   นางสาวลัดดาวัลณ์   ขันตีเอี่ยม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102429   นายวีรศักดิ์   แซ่เจ๊า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102433   นางสาวศิริลักษณ์   แข็งเจริญกสิกรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102447   นายสุทธิพงษ์   นันต๊ะภูมิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102453   นางสาวสุภาพร   คำปันศักดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102469   นางสาวอริศรา   จูมศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102470   นางสาวอริศรา   ตาละสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102499   นางสาวนภัสสร   คีรีจริยกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102507   นายวรพล   ปานขาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401122001   นายกนกพล   โกสุม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122003   นายกรชวรรณ   ยิ้มเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122007   นายกิตติพงษ์   เลิศพระพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122008   นายจิตติกร   สุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122010   นายชนาธิป   สินจักร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122012   นายณัฐทพงศ์   จันทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122021   นายนนทวัฒน์   คชสูงเนิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122022   นายปริญญา   น้อยวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122023   นายปรีชา   โขนกระโทก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122024   นายพลพล   ลีจา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122026   นายพูลทรัพย์   ปิยาโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122033   นางสาวเมธาวี   ผากาเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122036   นายรัฐศาสตร์   อินทร์พรหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122043   นายสมพร   นุชสูงเนิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122048   นางสาวขัตติยา   หอมนาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122057   นายวรวุฒิ   ไอ่คา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122059   นายสวิช   ศรีทอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122060   นางสาวลออง   ปานดุษฎี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125318   นายภาณุวิชญ์   คำแสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125319   นางสาวภาพตะวัน   ช่างทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125323   นางสาววริสา   หน่อคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126302   นายจิรศักดิ์   ยอดศร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126309   นางสาวพิรดา   เล้าประเสริฐศรี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126311   นายอธิวัฒน์   อินต๊ะใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101309   นายเดชดนัย   ยานแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102302   นางสาวกมลวรรณ   เอี้ยงหมี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102303   นายไกรฤกษ์   สมบูรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102305   นายณัฐพล   อินทรีย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102308   นางสาวธาวินี   พงษ์พนากูล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102313   นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102315   นางสาวพิมพ์ชนก   อุ่นเรือน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102321   นางสาวสิรินทร   สิทธิไกร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102324   นางสาวสุธารินันท์   เชียงลม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102329   นางสาวอาพัทธ์รัตน์   หล้าวงศ์คำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102332   นางสาวธนธรณ์   ชอบใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102333   นางสาวธนพร   ชอบใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102339   นางสาวสุภัคพร   แสงเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102341   นายพงศกร   สายเทพ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403103314   นายธนกฤต   ใจบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103320   นางสาวปภัสวรรณ   มากเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103321   นางสาวประดังงา   ราชคิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103337   นางสาวสัตตบงกช   สมุยน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6404101327   นางสาวพิมลพรรณ   เงินทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404102301   นางสาวกัญญาณัฐ   มาเสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102317   นางสาววริศรา   เตชะอำไพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404103310   นางสาวธัชพรรณ   ปัตตะวงค์ : เคมี 3ชั่วโมง
6404106307   นางสาวชลธิชา   เอี่ยมเส็ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106315   นางสาวธัญวรัตม์   พิมประสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106319   นายนครินทร์   นันทะเสน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106326   นายภาสกร   ถ้ำทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106332   นายวรพรต   วงค์คำมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6404106335   นายวิภาส   หวานหวิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106343   นายอดิศักดิ์   พุฒอิ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101303   นางสาวกฤษณียา   กิติกุศล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101304   นางสาวกัญญารัตน์   บุญทาวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101312   นางสาวจริญญา   บุญฟู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101315   นางสาวจีราพรรณ   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101319   นายเฉลิมชัย   ปัญญากาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101321   นางสาวชรินรัตน์   คำจิตต์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101324   นายชลนที   ลิ้มวรรธนะสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101327   นางสาวชุติมณฑน์   ก้อวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101330   นายฐิติพันธ์   ฟองศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101332   นายณกฤตเมธ   พฤกษ์ปีติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101333   นางสาวณัชชา   ทับเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101335   นายณัฐนนท์   วิไลเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101336   นายณัฐพล   ซุ่นเส้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101338   นางสาวณัฐริกา   แสนสุภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101339   นางสาวณัฐวรรณ   ทองขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101340   นางสาวทิพรดา   ตันวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101343   นางสาวธนภรณ์   แสงรัศมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101346   นายธนภูมิ   สาสุจิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101348   นางสาวธิษณามดี   ปู่หลู่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101349   นายธีม   เกิดแสงสุริยงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101350   นางสาวนรากร   พรหมเมตตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101352   นางสาวนาตาชา   กุลดิลก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101354   นางสาวนิชาภา   นวนด้วง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101360   นายประพันธ์   โกฏิฉกรรจ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101365   นางสาวปิยดา   ปู่ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101367   นางสาวปุณยนุช   นำปุ๊ด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101368   นางสาวพรชนก   ศรีหว้าสะโสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101371   นางสาวพรสิริ   คำมาวัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101372   นางสาวพิมพ์ชนก   ไพรพงศ์พร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101373   นายพีรพัฒน์   เรือนชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101374   นายพีระพัฒน์   แย้มยืนยงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101375   นางสาวเพียงตะวัน   ช้างหิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101380   นางสาวมณีรัตน์   แอปู่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101382   นายเมธาสิทธิ์   สมบูรณ์ชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101384   นางสาวรวีวรรณ   สายยาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101386   นางสาวรุ่งฤดี   เกตุรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101387   นางสาววิชญาพร   ธัญญะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101393   นางสาวศิริโสภา   กันธะอุดม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101395   นายศุภชัย   ทนันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101401   นางสาวสิริบูรณ์   สงสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101408   นายอนุกุล   ใจจันทร์ติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101410   นางสาวอภิรดี   จอกลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง