ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6212101302   นายเจษฎา   ศรีด้วง : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101305   นายธนวิชญ์   ที่ปรึกษา : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101308   นางสาวนภารัตน์   ผิวผ่องงาม : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101309   นางสาวนฤมน   วงศ์สุต๋า : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101310   นางสาวนิจิรา   ใหม่กู้ : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101311   นางสาวนิภาภรณ์   ยะอื่อ : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101312   นางสาวนิสากร   ปัญญานิล : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101314   นางสาวปาณิศา   พงษ์สุภษะ : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101315   นายปิติภัทร   อินต๊ะวิชา : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101317   นางสาวรัตติกาล   ก๋าเขียว : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101318   นางสาววรัสยา   อูปคำ : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101319   นางสาววินิดา   จันตุมมา : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101320   นายสุภัทรชัย   สมกาศ : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101321   นางสาวอทิตยา   ชมใจ : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101322   นางสาวอริสรา   ทองวร : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101323   นางสาวอารยา   อุดเลิศ : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง
6212101325   นางสาวปรีญารัตน์   ปาปะเถ : เศรษฐศาสตร์ 1.5ชั่วโมง