ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6305101432   นายเอกพจน์   หนั่นตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101352   นายนฤบดี   จำปาทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6322101312   นางสาวจันจิรา   สุภาษี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101338   นางสาวณิชา   ลมราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101342   นางสาวทินสิรี   สุดแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101408   นางสาวศิริภรณ์   อ้วนคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101411   นางสาวศุภลักษณ์   ทองเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401102302   นางสาวกมลชนก   ทองน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102399   นางสาวพิมพ์มณี   พวงมณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102408   นางสาวภัศรา   โมกภา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102420   นางสาวลัดดาวัลณ์   ขันตีเอี่ยม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401122014   นายณัฐวุฒิ   มากมูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6403102304   นางสาวญาดา   จอมมูล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6405105317   นางสาวธัญสมร   ประสาทสิทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105334   นางสาวมิรันตี   ธรรมสร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105337   นางสาวรวีสวัสดิ์   สิงห์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105340   นางสาววรกมล   กลิ่นดาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101325   นางสาวชลนภา   ลิ้มประยูร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101338   นายณัฐพันธ์   อิ่มกระจ่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406104321   นางสาวสุนิสา   กามินี : การเงิน 3ชั่วโมง