ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101125346   นางสาวอภิญญา   สุเมฆวัฒนา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6222101400   นางสาวลลิดา   สีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105327   นางสาวสมฤทัย   ปัญโยกาศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6303102309   นายชวลิต   อินตาเส้า : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6309101051   นางสาวสุภณิดา   คุณยศยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6312102306   นางสาวจิราภรณ์   อินเสาร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6314101426   นางสาวไอลดา   สังวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102389   นางสาวพรอุมา   นามเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6322101338   นางสาวณิชา   ลมราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101342   นางสาวทินสิรี   สุดแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101411   นางสาวศุภลักษณ์   ทองเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101418   นางสาวสุวิมล   เอกวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102482   นายเอกลักษณ์   พรมเวียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102498   นายธีระพงษ์   เต็มเปียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401105323   นางสาวปภาวรินทร์   ยิ้มหัว : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401124314   นายกฤษฎา   คำปัญญา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403102303   นายไกรฤกษ์   สมบูรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102312   นางสาวปรางวลี   อินจำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102319   นายภูมิภัทร   สุขคำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102321   นางสาวสิรินทร   สิทธิไกร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403103361   นางสาวศิรดา   แมะบ้าน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6404103301   นางสาวกัลยาณี   บุญธรรม : เคมี 6ชั่วโมง
6404103313   นางสาวปิยภรณ์   หลีพันธ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6404103320   นางสาวอภัสรา   ยิ้มทัด : เคมี 6ชั่วโมง
6405105347   นายวุฒิไกร   ทรัพย์ประเสริฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101422   นางสาวสุนิชชา   คำมา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103008   นางสาวกฤติยากร   เปาวัลย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6406104328   นายอิทธิธณัฏฐ์   มูลวงศ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6414102335   นายรัชชานนท์   พาธะขัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6422101330   นางสาวจิราภา   สำราญกลาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101341   นายชัยธวัช   ชาติเสนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101514   นายอภิสิทธิ์โชคชัย   หมายมั่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง