ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102417   นางสาวพุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5915123349   นายปรเมทย์   สุพุง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6001124305   นายไกรวิท   อภิวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6004106307   นายโชติพงษ์   ดีมานพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106316   นายต่อตระกูล   ติง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106340   นายวีระชัย   กันทะวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106342   นายศราวุธ   ทับทิมบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6022101452   นายศุภกร   หมอกชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102467   นางสาวสริตา   เกียรติศักดิ์โสภณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105307   นายจิรพงศ์   คงมี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101124319   นางสาวนพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6104101404   นางสาวณัฐวดี   คงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104103338   นางสาวอนุชสรา   โพธิ์ทอง : เคมี 3ชั่วโมง
6104106304   นางสาวขวัญฤทัย   ไวจำปา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106311   นายณัฐพงศ์   ทีมอย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106317   นายธีรภัทร   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106319   นายปรมินทร์   ไชยชนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106321   นายปริญญา   ปันยูร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106322   นายปัณชัย   รักษ์จินดา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106323   นายปารมี   วงค์คำปัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106330   นายภูสิทธิ   ฟูเมืองปาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6106101397   นางสาวพรกนก   คำผัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102318   นางสาวงามตา   พฤกษาอนันตรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102420   นายศักรินทร์   ยอดแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103331   นางสาวฐานิภา   ฉิมวัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104353   นางสาวทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6108110307   นางสาวเนตรชนก   ปาริมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110312   นางสาวภรณ์ทิพย์   เป็นดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102352   นางสาวศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112101368   นางสาวช่อผกา   ผายทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112102340   นางสาวศวรรยา   เสทธยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6118102365   นางสาววรดา   เพ็ชรศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6122101319   นางสาวเกียรติสุดา   มงคลเจริญเชาว์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102333   นางสาวชลิดา   กองตุ้ย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102396   นางสาวพรพรรณ   ไชยเนตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102405   นายพีรพล   วิชาคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102478   นายธนสรรค์   เกิดพุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201105304   นายจีรายุทธ   นาคแย้ม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105315   นายนพนันท์   สานา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201113306   นางสาวชนกานต์   มูลเงิน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201125312   นายณัชพล   ยะตัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125331   นายเปรมศักดิ์   ธรรมสรางกูร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6203101321   นายนครินทร์   อินแสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203102319   นายอนุสร   ธรรมวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203103321   นายนัทธวัฒน์   สารศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103327   นางสาวปนัดดา   สิทธิดุก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103350   นายอาทิตย์   ด่านกระโทก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6203104307   นายมานิต   ทนานหริ่ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6203104316   นายศุภกฤต   ใหม่คามิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6203105301   นางสาวณัฏฐ์อัปสร   ไผ่ชู : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105302   นางสาวณัฐกมล   พูดงาม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105304   นายนิติพงศ์   สุริยะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105305   นางสาวปิยดา   หฤแสง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105306   นางสาวรุจิรา   อัครพัฒน์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105308   นางสาวชนม์นิภา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6204101307   นายคณาธิป   คุณยศยิ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101308   นายจารุกิตติ์   ธีระสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101309   นายจารุวัฒน์   เเต่งนวล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101317   นายเดชาวัต   ยุติธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101323   นายนราวิชญ์   ศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101331   นายปรีดา   สดศรีทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101353   นางสาวสกุณา   ธนาเสถียร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101364   นายอานนท์   แซ่เฮ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204104305   นางสาวหมวย   หอมชื่น : สถิติ 3ชั่วโมง
6204105306   นายญานากร   ปัญญา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6204106319   นายภูวฤทธิ์   ธรรมเดช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204109301   นายธรรศพงศ์   สายบุญผาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204109307   นายธีรภัทร   อุ่นนันกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6205101302   นายกรวิชญ์   อินแถลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101303   นายกฤตชัย   ปีมั่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101306   นายกฤษดา   หาโส๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101312   นางสาวจิตราภรณ์   จันทิมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101348   นายธีรภัทร์   อิ่นติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101358   นางสาวปิยะธิดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101360   นางสาวพรวิภา   จำรัสฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101374   นายวศิน   โกฏิยานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101383   นายเศรษฐวัฒน์   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101385   นายสรายุทธ   แซ่อึ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101397   นางสาวอทิตยา   รัตนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105301   นางสาวกนกวรรณ   สุขแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105302   นางสาวกมลทิพย์   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105303   นายกฤษณศักดิ์   สุรารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105304   นายกิตติพิชญ์   ฟุงละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105311   นายจิรพัชร   น้อยจ้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105312   นางสาวจิรัชญา   ทาตุการ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105317   นางสาวชลดา   พร้อมใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105322   นางสาวณัฐกฤตตา   จันทาพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105327   นายณัฐวุฒิ   ต๊ะศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105334   นายธรรมรัตน์   ราชมณเฑียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105335   นางสาวธัญชนก   ใจกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105350   นางสาวปวริศา   แฝกหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105382   นางสาวอรสา   จิตตะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105385   นางสาวอัจฉราภรณ์   กมลศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101308   นายกิตติพงษ์   แสงงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101343   นายธณดล   ปัญญาเอก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101350   นายธัญพิศุทธิ์   สิ้นเคราะห์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101438   นายอานนท์   อึ่งเส่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102346   นายธราธร   กลันทปุระ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102359   นางสาวปภาดา   แหยมตั้ง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102364   นายพงศกรณ์   ฉุ้นย่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102383   นางสาวยุพา   แสงทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102404   นางสาวสิริกร   แก้วมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102450   นางสาวศุภิสรารัตน์   อมตะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206103009   นางสาวจุฑามณี   ทันนิเทศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103039   นางสาวสุชัญญา   พงษ์โพธิ์ชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103303   นางสาวกมลวรรณ   ดาวประกายสี : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103306   นางสาวกรีชฎา   พุกจินดา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103310   นางสาวกานต์รวี   มหาวงศนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103313   นางสาวเกวลิน   เผือกผุด : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103331   นางสาวณัฐรดี   พลขันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103382   นางสาววริศรา   ยอดสมใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103407   นายสุธากุล   หยังสู : บัญชี 3ชั่วโมง
6206104319   นางสาวธันยพร   ซุยหาญ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206105302   นางสาวกวินธิดา   ชัยบิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6206105304   นายชัยวัฒน์   ทิโน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6206105310   นายนาวิน   ยารังษี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6206105312   นายปิยภัทร์   ไชยสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6206105313   นางสาวพราวพรรณ   เมืองทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6207101302   นางสาวนิจจนันท์   ผันสืบ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101303   นางสาวบัวชมพู   ประทุมทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101305   นายไรวินทร์   มุขประเสริฐ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101306   นางสาวอาภัสรา   อุดมรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6208114303   นางสาวกฤษณา   รักซื่อ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114311   นายจิตรภาณุ   กลิ่นเจริญ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114324   นางสาวดารณี   มงคล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114357   นางสาวสายธาร   เทียมจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114373   นางสาวอารีญา   อัชการ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6209101349   นางสาวพชรนันท์   ศักดินา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101352   นางสาวพรสวรรค์   วงศ์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102324   นายสมศักดิ์   เตชะเลิศพนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210101303   นายคชา   วิไลลักษณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101316   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101325   นางสาวพรรณิกา   หมื่นนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6210101326   นายภัทรพล   ดุมใหม่ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101346   นายสพล   แซ่ว่อง : การประมง 3ชั่วโมง
6212101320   นายสุภัทรชัย   สมกาศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212106305   นายฐากูร   ธรรมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106306   นายณฐิณัฐ   สูงขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6214101333   นางสาวธัญวรัตน์   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101345   นางสาววิธนาภา   ประภาตะนันท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101348   นางสาวพิชามญธุ์   อ่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101361   นายสมภพ   บุญมาสุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102322   นางสาวชัญญานุช   อำนาจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102359   นางสาวพัชรินทร์   เนื่องอ้น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102360   นางสาวพัชรินทร์   โนจา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102386   นางสาวสรุดา   กระจับเงิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214103301   Mr.Xiaomao   Pu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6214103302   Mr.Zhengbang   Liu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6214103303   Mr.Haihong   Xiong : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6214103304   Mr.Li   Xiaoxu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6214103305   Mr.Minrui   Guo : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6214103307   Mr.Xinyue   Chai : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6215123307   นายเจษฎากร   ศรีประเสริฐ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123336   นายภาคิน   บุญศิริ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123337   นายภูมิพิวากรณ์   ยาวุฒิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215124042   นายภัคพล   ดวงใย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6218102303   นายกฤษณะ   ด่านปาน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102316   นางสาวจุฬารัตน์   อภัยกาวี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102341   นางสาวธิมาทอง   ทองมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102370   นางสาวรัตนวรรณ   อินต๊ะแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102372   นางสาวเรณุกา   ขัดธิพงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6222101306   นางสาวกรรณิการ์   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101350   นางสาวธนานันท์   คำเกิด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101355   นางสาวนครัตน์   อารักษ์คุณากร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101357   นายนพวิชญ์   ไวยารัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101374   นางสาวปริญญาใจ   ด้วงอินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101388   นางสาวภคมน   โตเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101391   นางสาวภัสรัค   ราพิงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101397   นางสาวรัญชิดา   สุขคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101399   นางสาวรินลณี   วิมนโนช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101416   นางสาวศานันทิณี   นรสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101421   นางสาวศุภิสรา   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101430   นางสาวสุดารัตน์   พุงขาว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6305105302   นายกานภวินท์   แก้วใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306103005   นายจันทพร   แซแฮ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103017   นายณัฐภัทร   สุวรรณเดชา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103022   นายธนากร   พะยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103024   นางสาวธิดารัตน์   นามวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103025   นางสาวนลินี   ปิ่นวัฒนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103031   นางสาวนิยดา   พรมมงคล : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103034   นางสาวประภัสสร   ทองคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103041   นางสาวพรรวี   หลวงนา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103043   นายพรรณากรณ์   คำศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103049   นางสาวภิญญาพัชญ์   พิพัฒน์ธรักษา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103057   นางสาวลดาวัลย์   สิทธิวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103064   นางสาวศุภมาส   พิงคะสัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103074   นางสาวสุธีรา   รูปสูง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103075   นางสาวสุนิสา   ชะเงา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103079   นายสุรพงศ์   ตาสีเน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103086   นางสาวอภิชญา   วงศ์กันทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103097   นางสาวกรภัทร์   ไชยวุฒิ : บัญชี 3ชั่วโมง
6318102002   นายกัณฐวิชย์   แซ่หนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102006   นางสาวเจนนิสา   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102010   นายปวริศร์   ศรียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102012   นายวัชรายุทธ   สุขสามัคคี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102016   นายอธิปพันธ์   ใหม่ขันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102018   นางสาวภัณฑิลา   โสรัสสะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319101003   นายจ๋ามเมือง   อินตา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6406101032   นางสาวธัญญรัตน์   พรมรินทร์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406101033   นางสาวพรรณนิภา   บุญเฟรือง : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406103003   นางสาวกนกวรรณ   แสนจิตต์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406105001   นางสาวกัญฑมาศ   เจริญมาศกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105002   นางสาวกำไลทอง   สหัสแปง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105003   นายเจษฎา   ขัตติยะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105005   นายชาญวิทย์   บัวเกตุเกิด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105006   นางสาวชุติกาญจน์   คำเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105007   นายธนกร   วัฒนะโชติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105010   นางสาวธันญารัตน์   ดวงปันสิงห์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105011   นายนครินทร์   ธรรมทิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105012   นางสาวนาฎนัฐฎา   วงษ์ไพบูลย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105013   นางสาวเบญจวรรณ   ไชยมณี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105015   นางสาวเยาวเรศ   นวลสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105016   นายรัฐศาสตร์   อินวอ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105018   นางสาววรัญญา   ลัทธิศักดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105020   นางสาวศุภรัตน์   หมูคำดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105021   นายสันติภาพ   ดอนละไพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105023   นางสาวอินทิรา   แย้มสุนทรา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105024   นางสาวกสิณา   เก่งการจับ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105025   นายคณิศร   สุขจันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105026   นางสาวฐิติมา   นันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105028   นายณัฐพงษ์   พิเรนรัมย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105029   นายทินภัทร   มณีแดง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6408109314   นางสาววรัชยา   อติชาติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6419101006   นายธันว์พันธุ์   ใจเสมอ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง