ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102417   นางสาวพุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5915123349   นายปรเมทย์   สุพุง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6001124305   นายไกรวิท   อภิวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6004102302   นางสาวกนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6004106303   นายเกียรติศักดิ์   ปวนทา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106316   นายต่อตระกูล   ติง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106320   นายนัฐพล   ฉัตรสุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106324   นายพสุธร   มะโนธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106340   นายวีระชัย   กันทะวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106342   นายศราวุธ   ทับทิมบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106345   นายสันติภาพ   หนูปัง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6015123364   นายอภิชา   วุฒิสุกิจโภคิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123365   นางสาวจุติณัฏฐ์   วรรณทัศน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6022101452   นายศุภกร   หมอกชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6103102325   นางสาวพจมาน   สักลอ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103105320   นางสาวพนิดา   มะมา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6106102420   นายศักรินทร์   ยอดแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106104353   นางสาวทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104362   นายธีรทรัพย์   พนาพิทักษ์ทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102357   นายสุจริต   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112101368   นางสาวช่อผกา   ผายทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6114101365   นางสาวภัทราพร   แสนเสมอใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101398   นางสาวสุภาดา   ยี่นวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6118102363   นางสาวยวิษฐา   ศรีกะพา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102365   นางสาววรดา   เพ็ชรศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6122101319   นางสาวเกียรติสุดา   มงคลเจริญเชาว์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101409   นางสาวฤดีรัตน์   ยะเชียงคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6201101302   นางสาวกวินนา   เต่าเอก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201125312   นายณัชพล   ยะตัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125331   นายเปรมศักดิ์   ธรรมสรางกูร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6203103307   นางสาวจิรภัทร   วิชัยโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103309   นางสาวชมพูนุช   พุ่มจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103323   นางสาวนันทัชพร   รังษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103325   นายบุญประเสริฐ   อ่อนปั้น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103326   นายปฏิภัทร   เสถียรจิตจรัส : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103339   นางสาววรรษา   ชื่นภิรมย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6203104313   นายวิศรุต   รังษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6203105301   นางสาวณัฏฐ์อัปสร   ไผ่ชู : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105302   นางสาวณัฐกมล   พูดงาม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105304   นายนิติพงศ์   สุริยะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105305   นางสาวปิยดา   หฤแสง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105306   นางสาวรุจิรา   อัครพัฒน์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6203105308   นางสาวชนม์นิภา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6204101305   นายเกียรติศักดิ์   แซ่โซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101307   นายคณาธิป   คุณยศยิ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101308   นายจารุกิตติ์   ธีระสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101332   นางสาวปุณนิภัทร์   บุญเรือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101353   นางสาวสกุณา   ธนาเสถียร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101364   นายอานนท์   แซ่เฮ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204106319   นายภูวฤทธิ์   ธรรมเดช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204109302   นางสาวเปมิกา   เขวาลำธาร : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204109307   นายธีรภัทร   อุ่นนันกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6205101302   นายกรวิชญ์   อินแถลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101303   นายกฤตชัย   ปีมั่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101306   นายกฤษดา   หาโส๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101331   นายณัฐพล   มหาวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101348   นายธีรภัทร์   อิ่นติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101358   นางสาวปิยะธิดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101360   นางสาวพรวิภา   จำรัสฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101374   นายวศิน   โกฏิยานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101385   นายสรายุทธ   แซ่อึ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101393   นายสุเมธ   สรรเพชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101397   นางสาวอทิตยา   รัตนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101405   นายอำนาจ   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105302   นางสาวกมลทิพย์   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105303   นายกฤษณศักดิ์   สุรารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105312   นางสาวจิรัชญา   ทาตุการ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105316   นางสาวชนิกานต์   ลานทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105317   นางสาวชลดา   พร้อมใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105322   นางสาวณัฐกฤตตา   จันทาพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105327   นายณัฐวุฒิ   ต๊ะศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105362   นายวรวุฒิ   แจ่มใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105385   นางสาวอัจฉราภรณ์   กมลศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105388   นางสาวอิษฎา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101305   นายกฤษณะ   นันตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101308   นายกิตติพงษ์   แสงงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101343   นายธณดล   ปัญญาเอก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101346   นายธนวัฒน์   คงความเพียร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101350   นายธัญพิศุทธิ์   สิ้นเคราะห์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101355   นายนครินทร์   สุวรรณมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101404   นางสาวศิริพร   วงศ์แจ่ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101406   นายศิวกร   สิริวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101407   นางสาวศิวพร   ศรีสมโภชน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101410   นางสาวศุภาพิชญ์   อินทรไทยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101411   สิบเอกหญิงสายใจ   แซ่จัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101438   นายอานนท์   อึ่งเส่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102336   นายณัฐวุฒิ   เสรีรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102346   นายธราธร   กลันทปุระ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102360   นายประสบโชค   ไชยาอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102380   นายภูวนัตถ์   สิงห์ใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102382   นางสาวมัณฑนา   เนื่องพุกก์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102383   นางสาวยุพา   แสงทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102404   นางสาวสิริกร   แก้วมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102408   นางสาวสุตาภัทร   จันทร์ลอย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102450   นางสาวศุภิสรารัตน์   อมตะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206103009   นางสาวจุฑามณี   ทันนิเทศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103039   นางสาวสุชัญญา   พงษ์โพธิ์ชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6206104319   นางสาวธันยพร   ซุยหาญ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104327   นางสาวปรียาวดี   จุมภูก๋า : การเงิน 3ชั่วโมง
6206105312   นายปิยภัทร์   ไชยสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6206105316   นางสาวภัคจีรา   แสนคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6207101302   นางสาวนิจจนันท์   ผันสืบ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101303   นางสาวบัวชมพู   ประทุมทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101305   นายไรวินทร์   มุขประเสริฐ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101306   นางสาวอาภัสรา   อุดมรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6208114310   นางสาวแคทลียา   คำลือ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114319   นางสาวณัฐธิดา   ศรีจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114323   นางสาวดวงฤทัย   ใจน้อย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114330   นางสาวธิดา   จำรัสลาภ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114336   นางสาวนิภาพร   ภาโสม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114343   นางสาวไพลิน   หาญยิ่ง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6208114372   นายอานนท์   เพิ่มพูล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6209101324   นายณัฐนนท์   วงศ์หล่มแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102317   นางสาวพรรษา   อินตา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102324   นายสมศักดิ์   เตชะเลิศพนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210101303   นายคชา   วิไลลักษณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101325   นางสาวพรรณิกา   หมื่นนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6210101346   นายสพล   แซ่ว่อง : การประมง 3ชั่วโมง
6214101345   นางสาววิธนาภา   ประภาตะนันท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101348   นางสาวพิชามญธุ์   อ่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101374   นายกิตติพงศ์   หล่อดู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101377   นายนทีกรานต์   วิภาษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101384   นายสุริยา   มีนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102322   นางสาวชัญญานุช   อำนาจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102359   นางสาวพัชรินทร์   เนื่องอ้น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6215123313   นายณัฐวัตร   พิบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123321   นายธีรภัทร์   สุโคมุต : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123327   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   งอนไปล่ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123336   นายภาคิน   บุญศิริ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6218102303   นายกฤษณะ   ด่านปาน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102316   นางสาวจุฬารัตน์   อภัยกาวี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102342   นายนพชัย   เหมยแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102344   นายนภสิทธิ์   หิรัญพงค์พันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102370   นางสาวรัตนวรรณ   อินต๊ะแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6219101313   นางสาวพิมพ์ประภา   อินต๊ะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6222101303   นางสาวกนกวรรณ   กาวี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101306   นางสาวกรรณิการ์   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101336   นายณราพงษ์   ปูแปง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101339   นายณัฐดนัย   คำมาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101340   นายณัฐนันท์   เชอรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101347   นายธนวิทย์   อาสนาทิพย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101348   นายธนาธร   กสิกรรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101350   นางสาวธนานันท์   คำเกิด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101355   นางสาวนครัตน์   อารักษ์คุณากร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101356   นางสาวนธพร   หนองคาย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101357   นายนพวิชญ์   ไวยารัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101365   นางสาวบัณฑิตา   พิมพา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101374   นางสาวปริญญาใจ   ด้วงอินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101388   นางสาวภคมน   โตเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101390   นายภัทราวุธ   ธรรมจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101391   นางสาวภัสรัค   ราพิงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101397   นางสาวรัญชิดา   สุขคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101398   นายรัฐพล   พลเทียร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101399   นางสาวรินลณี   วิมนโนช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101407   นายวัชรพล   ปัดมะริด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101408   นายวัชระ   ไชยเมืองชื่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101414   นางสาวศรัญญา   ทานิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101416   นางสาวศานันทิณี   นรสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101417   นางสาวศิริเนตร   จิตรสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101421   นางสาวศุภิสรา   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101428   นางสาวสอางค์ทิพย์   นวลศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101430   นางสาวสุดารัตน์   พุงขาว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101436   นางสาวหัทยา   สิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6306103002   นางสาวกนิษฐา   มูลคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103005   นายจันทพร   แซแฮ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103011   นางสาวเจนจิรา   ส่วนตัว : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103015   นางสาวณพิชญา   เต็ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103017   นายณัฐภัทร   สุวรรณเดชา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103018   นางสาวณัฐวดี   ศรีจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103019   นางสาวดาว   นายอ่อง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103022   นายธนากร   พะยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103024   นางสาวธิดารัตน์   นามวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103025   นางสาวนลินี   ปิ่นวัฒนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103026   นางสาวนวพร   เสียงเสนาะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103028   นางสาวนันทกานต์   เทียนดำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103034   นางสาวประภัสสร   ทองคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103036   นางสาวปรียาภรณ์   แก้วดวงเล็ก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103041   นางสาวพรรวี   หลวงนา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103043   นายพรรณากรณ์   คำศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103049   นางสาวภิญญาพัชญ์   พิพัฒน์ธรักษา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103056   นางสาวรุ่งนภา   ใจเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103059   นางสาววรัญญา   เขียนสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103064   นางสาวศุภมาส   พิงคะสัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103066   นางสาวสายเดือน   พะยิ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103074   นางสาวสุธีรา   รูปสูง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103075   นางสาวสุนิสา   ชะเงา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103079   นายสุรพงศ์   ตาสีเน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103084   นางสาวหัถยา   พุ่มรส : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103090   นางสาวอริศรา   ใยทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103097   นางสาวกรภัทร์   ไชยวุฒิ : บัญชี 3ชั่วโมง
6314101360   นายพงศกร   แดงโย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6318102002   นายกัณฐวิชย์   แซ่หนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102006   นางสาวเจนนิสา   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102010   นายปวริศร์   ศรียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102012   นายวัชรายุทธ   สุขสามัคคี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102013   นายศุภณัฐ   วงศ์วัฒนกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102014   นายเสฎฐวุฒิ   ทุมทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102016   นายอธิปพันธ์   ใหม่ขันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102018   นางสาวภัณฑิลา   โสรัสสะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6406101032   นางสาวธัญญรัตน์   พรมรินทร์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406101033   นางสาวพรรณนิภา   บุญเฟรือง : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406102002   นางสาวกาญจนาพร   ทวีปเรืองอุดม : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105001   นางสาวกัญฑมาศ   เจริญมาศกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105002   นางสาวกำไลทอง   สหัสแปง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105003   นายเจษฎา   ขัตติยะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105005   นายชาญวิทย์   บัวเกตุเกิด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105006   นางสาวชุติกาญจน์   คำเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105007   นายธนกร   วัฒนะโชติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105010   นางสาวธันญารัตน์   ดวงปันสิงห์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105011   นายนครินทร์   ธรรมทิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105012   นางสาวนาฎนัฐฎา   วงษ์ไพบูลย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105013   นางสาวเบญจวรรณ   ไชยมณี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105015   นางสาวเยาวเรศ   นวลสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105016   นายรัฐศาสตร์   อินวอ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105017   นางสาวลักษณา   แก้วบรรพต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105018   นางสาววรัญญา   ลัทธิศักดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105019   นางสาววรางคณา   แก้วสีงาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105020   นางสาวศุภรัตน์   หมูคำดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105021   นายสันติภาพ   ดอนละไพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105023   นางสาวอินทิรา   แย้มสุนทรา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105024   นางสาวกสิณา   เก่งการจับ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105025   นายคณิศร   สุขจันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105026   นางสาวฐิติมา   นันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105028   นายณัฐพงษ์   พิเรนรัมย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105029   นายทินภัทร   มณีแดง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6409101057   นางสาวสุดารัตน์   แซ่หยาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง