ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6022101305   นายกฤติน   ไชยประสพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101315   นายจักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101332   นายณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101335   นายต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101356   นายนิธิวัต   แก้วปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101395   นายมอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101396   นางสาวมัยรา   แก่นสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101398   นายเมทิน   คำนึงคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101411   นายวัชระ   มีสานุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101424   นางสาวศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101431   นางสาวสิริกร   สุกสีใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6122101323   นายจักรพงษ์   บุญสอน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6122101349   นางสาวณัฐมน   ทองแห้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6122101380   นายปวริศ   ญาณจรูญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6122101407   นางสาวรุ่งระวี   สารทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6122101410   นางสาวลัดดา   หมุนอุดม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101005   นายธนายุทธ์   คำชด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101012   นายราเชนทร์   บุตรทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101303   นางสาวกนกวรรณ   กาวี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101414   นางสาวศรัญญา   ทานิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101421   นางสาวศุภิสรา   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222102016   นายวิษณุ   สาระจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102017   นายศราวีร์   กุศลศีลธรรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102028   นายมาโนชญ์   กวางทู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222103006   นายชัชวาลย์   สุขชื่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103013   นายณัฐวุฒิ   เกษประทุม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103022   นายปิยะวัฒน์   สาวทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6322101002   นายจักรินทร์   ปันทวัง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6322101004   นายจีรศักดิ์   ไชยยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6322101012   นายนฤเบศ   แคล้วคลาด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6322101014   นายภูมินทร์   อ่อนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6322101320   นางสาวจุฬาลักษณ์   ใจตุ้ย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322101418   นางสาวสุวิมล   เอกวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6322102010   นายนันทวัฒน์   จันต๊ะยศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322102011   นายปฎิพล   ชลธิศบรรพต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322102021   นายอิสรา   ค้าไม้ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322103003   นายเกียรติศักดิ์   ชัยนอก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6322103007   นายธนณัฏฐ์   สุขนาค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6322103016   นายพงษ์ศักดิ์   จุฬา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง