ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101343   นางสาววาสนา   อุประ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6206103426   นางสาวศศิพิมพ์   สุริยศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6212106309   นางสาวทิพวรรณ   ฝั้นไชยวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6222101350   นางสาวธนานันท์   คำเกิด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301105323   นางสาวรัชรินทร์   บุรานนท์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105330   นางสาวสุดารัตน์   แบ่งเพ็ชร : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103330   นางสาวเฟื่องฟ้า   ชัยบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103331   นางสาวภาณุมาศ   ยกทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103356   นางสาวอรสินี   ปันไฝ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303104301   นางสาวจันทร์จิรา   เกษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6303104305   นายทนุวัฒน์   ไชยอุ่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6304102318   นางสาววรางคณา   โสภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101431   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306104311   นางสาวธัญเรศ   วงศ์วรมัยกุล : การเงิน 6ชั่วโมง
6306105310   นางสาวสวิณี   มูลฟอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 6ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6312102322   นางสาวราณีร์   เทพวิชา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312102326   นางสาวสุพัตรา   ธรรมขัดดุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312107304   นางสาวกัญญารัตน์   ปู่ดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107318   นางสาวสุวิษา   ปากลาว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102458   นางสาวอนัญพร   นันกด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123317   นางสาวนฤมล   สมปาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123342   นายไอศวรรย์   บุญยรัตน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6318102319   นางสาวจิรัชญา   แมะบ้าน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102381   นางสาวพัชรินทร์   ศรีลาออน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102430   นางสาวอาทิตยา   ทองสังข์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101373   นายพันยุทธ   นนท์ชี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101382   นายไมเคิล   ฟานเนียฟัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101406   นายศิรพงษ์   สวัสดิ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103023   นางสาวศิริพร   สุขสำราญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6401101008   นางสาวจตุพร   แสงสุริยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101017   นางสาวชมพูนุท   พลอยโพธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101026   นายตะวัน   มานะพัฒนมงคล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101035   นางสาวนัชนาภา   พิพัฒธากร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101043   นายพชร   แซ่ม้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101044   นายพณพัฒน์   บุญญประภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101046   นางสาวพัชราภรณ์   วงค์ษา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101049   นางสาวเพ็ญนภา   ธานะวิโรจน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101053   นางสาวยลรดี   คนัมพรศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101058   นางสาววิภาวี   ทิมให้ผล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101059   นางสาววิภาวี   วิโรจน์ศิริ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101061   นายวิษณุ   ปีติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101065   นางสาวสุภารักษ์   แกดู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101336   นางสาวมนัสชนก   วงค์ษา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102469   นางสาวอริศรา   จูมศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6403101306   นางสาวจินดาทิพย์   ประคองศรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403103317   นายธีรเดช   ขวัญอ่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103337   นางสาวสัตตบงกช   สมุยน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103363   นางสาวอารียา   ขันฮะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6404106307   นางสาวชลธิชา   เอี่ยมเส็ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6405101324   นายชลนที   ลิ้มวรรธนะสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101367   นางสาวปุณยนุช   นำปุ๊ด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101523   นางสาวอังคณา   พรมสุวรรณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 6ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6410101008   นายธนภัทร   แก้วภิบาล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101011   นายนันทวุฒิ   กายโรจน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6414102325   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีโยธา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6418102451   นางสาวปณิตตรา   ทูนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102503   นายกรวิชญ์   ก๋องตา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6419101004   นายถิรเดช   รักจงเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6422101305   นายกฤษกร   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101338   นางสาวชนกานต์   ชูพิริยะพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422103001   นางสาวกมลชนก   จินดารัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103004   นายกฤษฎา   ทิพย์แก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103009   นายจิตติภัทร   สุเทพากุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103011   นายฉัตรชัย   ภักดีกลาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103013   นางสาวชนัญญา   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103016   นางสาวณัฐนันท์   มาสอน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103021   นายทิชานนท์   กาดเส็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103022   นายนพดล   ยังดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103023   นางสาวปวีณา   วรรณา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103033   นายศราวุธ   งอกศิลป์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103039   นางสาวสุภัทรา   สิริวันกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103040   นางสาวสุวลักษณ์   พันชนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103041   นายอนาวินต์   กล้ากะชีวิต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103043   นางสาวอรวรรณ   คงแคล้วภัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103046   นายเอกชัย   จันทร์ต่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103048   นายสดุดี   ผ่องใส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง