ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101310   นางสาวจุฑารัตน์   จันทรเสนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101329   นางสาวพัชรากร   บัวเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102487   นางสาววรรณิดา   จินดาชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301101012   นางสาวณัฐถิณี   อินทะโณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101016   นายทิวากร   กมล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101019   นายธนพนธ์   ไพรเนติธรรม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101020   นายธราเทพ   อุดมพนาไพร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101022   นางสาวนุชสรา   วงษ์บุญรอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101028   นายพัชวิทย์   พินพันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101031   นางสาวภัทราวดี   แก้วกุก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101034   นางสาวมาริสา   สระทองอ้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101035   นายวายุ   ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101042   นางสาวสิริกานดา   พุดหอมโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101043   นายสุกฤษฏิ์   เครื่องร้อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101044   นางสาวสุกัญญา   อังสุภานิช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101046   นายอดิศร   ศรียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101048   นายอรุพงษ์   เดียวกี้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101049   นายอามีน   ดอเลาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101051   นายเอกอนันท์   ตาดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101053   นายสิทธิพงษ์   ประการแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101308   นางสาวปุญยวีร์   อิสรีย์กรทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101329   นางสาวภูศนิษา   ชมกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101340   นางสาวสุขฤทัย   วิเชียรจำนง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101343   นางสาวสุวณี   ยุภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101347   นางสาวอังค์วรา   บุญแท้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102304   นายกฤตภาส   สิงหนาท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102307   นายกฤษดา   ประสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102319   นางสาวฆนณัฐ   ทองดัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102331   นางสาวชาลินี   อ่อนนางรอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102338   นางสาวณัฐนันท์   แก้วกุดเลาะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102349   นายธนกฤต   เทพโพธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102381   นายพีรพัฒน์   บัวแสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102394   นางสาวรักษิณา   ไชยสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102396   นางสาวรุ่งอรุณ   บวรเกษตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102409   นายศรายุทธ   มโนทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102410   นายศวัสกร   น้อยเสาธง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102426   นางสาวสุภาพร   พงษ์แผ่นสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102442   นางสาวพิมพร   ใจมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301113302   นายณัฐพล   ตั้งเตี้ย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113303   นายธนวัฒน์   ใจประเสริฐ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113307   นางสาวอภิญญา   นำนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301122003   นายกิตติธัช   ต้นโนนเชียง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122007   นายเกียรติศักดิ์   บัวดำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122018   นางสาวณัฐฐ์ริษสา   วงษ์เจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122021   นายตะวัน   เทียนเงิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122022   นายธนกร   กาญจนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122036   นางสาวปณิตา   หมานปุเต๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122037   นางสาวปภัสสร   กลุ่มบ้านหัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122038   นายประชา   เจริญวงศ์เกียรติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122039   นางสาวปริญานันท์   แพงแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122043   นางสาวพรทิพา   คำทำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122045   นายพิจิตร   นิธิทวีคูณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122049   นางสาวเมตตา   ปานทสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122050   นางสาวเยาวลักษณ์   แซ่หาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122056   นายวรเชษฐ์   ธารหอมชื่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122057   นายวรโชติ   ป่าไม้งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122058   นางสาววรดา   ปัญญาบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122061   นางสาววราพร   สะอาดชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122062   นายวราวุธ   คลองรั้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122065   นางสาวศิริพร   โพธิ์ภักดิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122066   นายศิวกร   ดำกลึง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122067   นางสาวสมฤดี   นิยมทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122070   นายสุรชาติ   จันเป็ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122073   นางสาวอภัสรา   ธุระกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122076   นายอาภากร   สำแดงภัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301124303   นางสาวจุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124305   นายชินวัตร   สุขต้อ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125302   นางสาวกานต์ธีรา   คาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125305   นายเกริกพล   พิทาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125330   นายภูริวัฒน์   ปรีดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401101001   นายกนกพันธุ์   ศรีเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101002   นายกฤษฏิ์ติบัญชา   อ่อนมาก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101005   นางสาวดาวิกา   รพีบุญญานนท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101007   นายคเณศวร   ณรงค์กูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101008   นางสาวจตุพร   แสงสุริยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101009   นายจักริน   ปินตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101010   นางสาวจิดาภา   ปิดตาทะเนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101011   นายจิรวัฒน์   บัวสด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101012   นางสาวจิราภรณ์   ผลบุญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101013   นายจิรายุ   งามขำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101017   นางสาวชมพูนุท   พลอยโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101019   นายชาญชัย   ท่องพนาศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101020   นางสาวญาณิน   สวนดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101021   นางสาวณัฏฐณิชา   นามแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101022   นางสาวณัฐณิชา   สาคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101023   นางสาวณัฐนันท์   พวงดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101025   นางสาวดวงกมล   คทาชาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101026   นายตะวัน   มานะพัฒนมงคล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101027   นายเตชินท์   ชรอย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101029   นางสาวทัศวรรณ   ผินสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101030   นางสาวธัญญ์ชุติมา   นามปวน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101031   นางสาวธันยธรณ์   สุมาจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101032   นางสาวธีรนุช   นาคินชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101033   นางสาวนภัสสร   ธรรมดิษฐ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101034   นางสาวนริศญา   ชอบจิตต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101035   นางสาวนัชนาภา   พิพัฒธากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101036   นางสาวนันทัชพร   กานา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101037   นายนิรุต   เรืองอร่าม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101038   นางสาวนุศรา   เดชคำภู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101043   นายพชร   เเซ่ม้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101044   นายพณพัฒน์   บุญญประภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101045   นางสาวพรพิน   ชิณวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101046   นางสาวพัชราภรณ์   วงค์ษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101047   นางสาวพัณณิตา   ทะนันชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101049   นางสาวเพ็ญนภา   ธานะวิโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101050   นายภูมิพลอย   พงษ์นางเมาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101052   นางสาวมธุรา   พุ่มโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101053   นางสาวยลรดี   คนัมพรศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101054   นางสาวรภาวรรณ   เสือน้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101055   นางสาวรัญธิดา   พิณเสนาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101056   นางสาววลี   สุขสราญใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101058   นางสาววิภาวี   ทิมให้ผล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101059   นางสาววิภาวี   วิโรจน์ศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101061   นายวิษณุ   ปีติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101062   นางสาวศรันย์ภรณ์   พูลจีน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101063   นางสาวสุกัญญา   เบ้ามีศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101065   นางสาวสุภารักษ์   แกดู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101067   นายอชิระ   อินทรชลิต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101068   นางสาวอรสา   ใจมา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101069   นายอรัณย์   สินวิริยะนนท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101071   นางสาวอาริสา   จิตรถวิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101072   นายภูมิพัฒน์   แปลงนารี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101073   นายพร้อมพงษ์   ลาหู่นะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101326   นางสาวปิยาภรณ์   อุดดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102312   นายเกษมธนชัย   อินทณ์ปั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102321   นายจักรพงษ์   กันยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102333   นางสาวชนัญญา   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102334   นางสาวชนาภา   ชะหมู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102355   นายถิรภาพ   เพ็งตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102356   นายทักษิณ   เลาหาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102359   นายธนพนธ์   ชาหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102384   นายบูราฮานูดิง   สาและ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102385   นายปฏิภาณ   ขันท์ชาลี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102401   นายพีรพัฒน์   ศรีบุรินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102427   นางสาววรัชยา   มาประกอบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102445   นายสิรธีร์   กระบวนสง่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102446   นางสาวสิริพร   สีฉว่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102448   นางสาวสุธาสิณี   ศรีนาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102466   นายอภิชาต   กลับสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102469   นางสาวอริศรา   จูมศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102481   นายเอกราช   มาหวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102482   นายเอกลักษณ์   พรมเวียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102497   นายธีรภัทร   สีขาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102498   นายธีระพงษ์   เต็มเปียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102501   นายบุญญภัทร   แสงนิล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102511   นางสาวศิริลักษณ์   สุพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102522   นายทรงชัย   นงค์พยัคฆ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105302   นางสาวกัญญาวีร์   ดุมไม้ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401113320   นายวันชนะ   มะณี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401122003   นายกรชวรรณ   ยิ้มเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122007   นายกิตติพงษ์   เลิศพระพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122008   นายจิตติกร   สุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122012   นายณัฐทพงศ์   จันทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122013   นายณัฐพล   มีเชื้อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122017   นายธนชิต   ปาตีสกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122022   นายปริญญา   น้อยวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122023   นายปรีชา   โขนกระโทก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122025   นายพิชญุตม์   พิชญานุพงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122032   นางสาวมินตรา   เข็มมาเเก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122037   นางสาวรัตนาภรณ์   เอียดศรีชาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122038   นางสาววิจิตรา   ปัญญาวาทิตาทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122044   นายสุรเชษฐ์   ลาเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122045   นางสาวสุวรรณา   พาเกลาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122047   นางสาวอารียา   ก๋งจิว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122049   นายเจษฎา   แก้วเจ๊ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122053   นายธีรไนย   วิรุฬพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122056   นายภานุวัฒน์   ตาอุต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122058   นายสกรรจ์   ตามสระน้อย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122059   นายสวิช   ศรีทอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401124306   นางสาววรรณษา   จิตรีพรต : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124310   นายศิรศักดิ์   สีหนู : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124311   นางสาวศิริรัตน์   ชุมจันทร์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124313   นางสาวอรปรียา   แซ่ผ่าน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124319   นางสาววิภารัตน์   จุมปาแฝด : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124320   นางสาวศรันย์พร   มณีรัตน์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124321   นางสาวศศินา   ไกลถิ่น : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401125303   นายกฤษฎา   เพียรตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125309   นายณัฐวุฒิ   แปงคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125322   นายวรปกรณ์   ประกอบแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125325   นางสาวศิยารัตน์   ธนะวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6405101315   นางสาวจีราพรรณ   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105301   นางสาวกัญญาณัฐ   ทรงศิลป์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105315   นางสาวตติยา   คำเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง