ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6010101396   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6101101357   รังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101378   อโรชา   นันเขียว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6203105306   นางสาวรุจิรา   อัครพัฒน์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6209102305   นางสาวชฎาพร   สิทธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102310   นางสาวธัญญารัตน์   เวชกิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102326   นางสาวสุชาดา   จักรพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210102302   นางสาวกุศลิน   เพียรสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6219102508   นางสาวเณวิกา   นุรังษี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6219102533   นางสาวอนัตตา   สุทธิศิลป์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6303103327   นางสาวพรไพลิน   เรวัตโต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103357   นางสาวอรอนงค์   หัวใจคง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304103326   นางสาวไอริณ   สุวรรณรักษ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6306103018   นางสาวณัฐวดี   ศรีจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103328   นางสาวณิชากร   แหวนทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103420   นางสาวปิยะดา   ตันดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103424   นางสาวสุพร   แสงซา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306104313   นางสาวปภาวี   เป็งคำวัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104323   นางสาวทิพวรรณ   บุญธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6306105311   นายสุภทัต   มารื่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6312101307   นายจิรพันธุ์   แก้วฟอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312106333   นางสาวสุนิษา   จินาจาย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101362   นายพงศธร   หมวกหลำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101402   นางสาวศิริลักษณ์   อินมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102302   นางสาวกนกพร   บุญเฉลียว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102316   นางสาวเกษราภรณ์   สิงห์คำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102328   นายชัยวัฒน์   ปัญญาศิริ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6322101314   นางสาวจารุวรรณ   ใจแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101433   นางสาวอาภาพร   อ่อนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103022   วราภรณ์   ทะวิลา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103026   อชิรญา   เกาะแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401102501   นายบุญญภัทร   แสงนิล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105321   นายอภิวัฒน์   ตันถา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6403101306   นางสาวจินดาทิพย์   ประคองศรี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101324   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อินเต็ม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101328   นายภัทรพงศ์   การะเวก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101334   นายเลิศภพ   เเก้วผลึก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101340   นายสิรวิชญ์   ธิจิตตัง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101358   นางสาวสุธาสินี   ต๊ะลี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6404103306   นางสาวณิชากร   เริกอินทร์ : เคมี 3ชั่วโมง
6404103313   นางสาวปิยภรณ์   หลีพันธ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6404103320   นางสาวอภัสรา   ยิ้มทัด : เคมี 3ชั่วโมง
6404103322   นางสาวนฤมล   จันทนชาติ : เคมี 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101324   นายชลนที   ลิ้มวรรธนะสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101333   นางสาวณัชชา   ทับเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101352   นางสาวนาตาชา   กุลดิลก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101401   นางสาวสิริบูรณ์   สงสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101410   นางสาวอภิรดี   จอกลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101413   นางสาวอิงดาว   สมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101415   นายอิศราพงศ์   หมื่นยอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105411   นางสาวศศิธร   องค์สุนทร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101328   นางสาวชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101344   นายตุลยวัฒน์   กล้าผจญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101508   นางสาวศิริลักษณ์   ท่าน้ำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102313   นายเฉลิมเดช   ยินดีชาติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102425   นายภัทรกร   บุญเลียบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103084   นางสาววีราวารี   บุญแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103091   นางสาวส้ม   ศรีปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103099   นางสาวสุปราณี   คำยงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103100   นางสาวสุวรรณา   พรเมธีกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103114   นางสาวอารินทร์   จะสอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103124   นางสาวมัสธนา   วงค์สายา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103356   นางสาวสุพรรษา   วัฒนภูมิสันติกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104005   นางสาวรังสิมา   พิชญานุพงศ์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101315   นายธีรนันต์   ไกรนุกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6412101315   นางสาวภัครมัย   ทังแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101322   นางสาวศศิธร   ภักดิ์สันติพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101323   นางสาวศิริขวัญ   เสือคำรณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101350   นางสาววันวิสา   แซ่เห๋อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6414101343   นางสาววรรณพร   ชมจุรัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101418   นายเวทิศ   ไวยะวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102346   นางสาวสุชัญญา   สกุลจรรยาดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102362   นางสาวกมลเนตร   กริสประจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102368   นางสาวจิตรวรรณ   สอนสั่ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6415124022   นายณัฐพงศ์   สุวรรณรัตน์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124023   นายทวีศิลป์   การเวกผดุง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124063   นายสุรวุธ   โยธารักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124133   นายสุพนิก   น้ำจำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124134   นายสุรชัย   จินะโสติ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124136   นายอภิวัฒน์   ห่านตระกูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124138   นายอรรถพร   ศรีวิชัย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102382   นางสาววรฤทัย   ขันธปรีชา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6419101001   นางสาวกุลธิดา   สรจักร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6422101001   นายจตุภูมิ   เสนาทม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101009   นายอนุชา   หล้าคำมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101338   นางสาวชนกานต์   ชูพิริยะพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6422101356   นางสาวณัฐพร   อินหล่อ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6422101374   นางสาวธัญภรณ์   เทพภักดี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6422101418   นางสาวพริมา   นะวะกะ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6422101518   นางสาวอัญรัตน์   ทองดี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6422101519   นางสาวอัมราพร   มูลอำคา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6422101522   นางสาวอารีรัตน์   เกาะรัมย์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง