ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101313   นางสาวชัญญานุช   เกื้อชู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101370   นางสาวโศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101105314   นางสาวณัฐชา   นรินทร์นอก : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6112107308   นางสาวณัฐวิภา   มานะยิ่ง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6201101350   นายศุภกฤต   นรารุจนันท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102305   นายกฤษณพงค์   จอมใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102359   นายธนวัฒน์   ทวีหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102381   นางสาวเบ็ญจรัตน์   หนานใส่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102397   นางสาวพรพิมล   กีไสย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102408   นางสาวภัทรสุดา   สิงห์ลอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102421   นางสาวรัติกา   โชคดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102428   นายวริวัฒน์   มาทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102433   นางสาววิลาสินี   แปงบุญเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102442   นายศุภกิตต์   อุ่นเรือน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102444   นายสมชาย   มอกทุ้ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102450   นางสาวสุชัญญา   ศรียาภัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102475   นายชินวัตร   แสนเล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102483   นายรัฐธรรมนูญ   แก้วมะณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6204105306   นายญานากร   ปัญญา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105353   นายพงศ์ภรณ์   พิบูลย์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206103361   นางสาวปรียานันท์   เตมะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6209102304   นายจิราสิทธิ์   อัง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102308   นายธนกฤษ   บุญอินทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6218102395   นางสาวชาลิสา   อินยา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6219102528   นายศตวรรษ   จันดา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6219103516   นางสาวปาจรีย์   บำรุงราชภักดี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6222101317   นางสาวจารวี   สวัสดิ์ไธสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101377   นางสาวปิฏัฐตรากร   คิดอ่าน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101380   นางสาวพรชนิตว์   หนุนวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6301101043   นายสุกฤษฏิ์   เครื่องร้อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102310   นางสาวกาญจนา   กันทิยะวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102321   นางสาวจารุวรรณ   มามาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102325   นางสาวจุรีภรณ์   สมุทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102331   นางสาวชาลินี   อ่อนนางรอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102332   นายโชติรัตน   ภาวะโคตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102335   นายฐิติภักดิ์   พรมราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102336   นางสาวณัฏฐริณีย์   เชิดฉาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102338   นางสาวณัฐนันท์   แก้วกุดเลาะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102351   นายธนาชัย   ใจเรือน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102356   นายธีรพัฒน์   ใจการ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102366   นายบุญธรรม   ศักดิ์บำเพ็ญกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102368   นางสาวปณิดา   ปัญญาดิบวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102377   นางสาวพรพรรณ   นามวงษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102378   นางสาวพรรณกาญจน์   วังวัล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102383   นางสาวภัททิยา   เค็มมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102389   นางสาวมัลลิกา   ก๋งฉิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102393   นางสาวรวินันทร์   คุ้มศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102396   นางสาวรุ่งอรุณ   บวรเกษตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102399   นางสาววนัสสิตา   เจาะโพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102402   นางสาววรัญญา   แสนวงษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102413   นางสาวศิวปรียา   อำพันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102418   นางสาวสมพร   พรหมนุช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102425   นางสาวสุพรรษา   เพ็ชรชนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102445   นายอัฐกรณ์   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301122052   นางสาวรัตติกร   ดอกป๋อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125321   นางสาวนิศารัตน์   ศรีสุทัศน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6304102302   นายกฤษดา   เพ็ชด้วง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6305105306   นางสาวขวัญจิรา   ผูกพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105308   นางสาวคุณนิธิ   รองเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306102328   นางสาวฐิติมา   อินทร์สารีย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102354   นายธีรเดช   เกิดสันติสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102356   นายนราวิชญ์   คงเนียม : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103383   นางสาวรุ่งอรุณ   ช่างเหล็ก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103390   นายวิธวัช   อินใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306104316   นางสาวภัทรลภา   สุยะการ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104318   นางสาววชิรญาณ์   พันแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
6312106305   นายจาฏุพัจน์   พิมพ์ชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6314101328   นายเดชาธร   ณ ลำพูน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101367   นางสาวพัชราภรณ์   แซ่อ๋อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101395   นางสาววิลาสินี   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101402   นางสาวศิริลักษณ์   อินมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102310   นายกษิดิศ   กองศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102370   นายนิติธร   ศิริภูธร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102337   นายณัฐกานต์   ปันทะเลิศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102410   นางสาวศรัญญา   โต๊ะเก็ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102411   นายศราวุฒิ   จันต๊ะตึง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102424   นายอดิศักดิ์   วันใส : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102433   นายกฤตพัส   บุรินตูม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102445   นางสาวกัญญารักษ์   ใจโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319102535   นางสาวหทัยธร   สายอ๋อง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6322101331   นางสาวณัฏฐณิชา   ปันกัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101364   นางสาวปิยธิดา   นวลกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101389   นางสาวรินรดา   เทียนสว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322103004   นายจิรายุ   แสงแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101350   นางสาวสินีนาฏ   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102301   นายกตัญญู   วงศ์ตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102306   นางสาวกัญญารัตน์   ยานะวงษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102310   นายกิติศักดิ์   อินธิราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102312   นายเกษมธนชัย   อินทณ์ปั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102317   นายคชวรรธน์   จินดาศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102327   นายจีรัชญ์   ศรีทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102369   นายธามัน   เป็ดทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102412   นางสาวมัญฑิตา   ฟองจันตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102421   นางสาวลิสา   สูตรไชย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102451   นางสาวสุพรรษา   สายวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102466   นายอภิชาต   กลับสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102502   นางสาวปิยะมาศ   เกตุฉลอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401122003   นายกรชวรรณ   ยิ้มเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122041   นายศัตรา   เอกมธุรพจน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122053   นายธีรไนย   วิรุฬพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122061   นายวัชรพล   ลิมป์สิทธิสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125315   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126306   นางสาวณัฐฌาย์   ตั้งมั่นคงเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101306   นางสาวจินดาทิพย์   ประคองศรี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101324   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อินเต็ม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103339   นางสาวสุชาดา   ชะโลธร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103343   นางสาวอังคนา   จันทร์ปุย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103346   นางสาวกษมาณิชย์   สิงห์โห : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103358   นางสาวมาลีวัลย์   ศรีมลทณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103363   นางสาวอารียา   ขันฮะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6404101303   นางสาวกัญญาพัชร   ยศสนิท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404103312   นายนิติธร   สะแม : เคมี 3ชั่วโมง
6404103318   นางสาวสุรางคนา   พืชพันธา : เคมี 3ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101324   นายชลนที   ลิ้มวรรธนะสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101331   นางสาวฐิติมา   บัวมาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101352   นางสาวนาตาชา   กุลดิลก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101406   นางสาวสุวนันท์   รสฉ่ำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105411   นางสาวศศิธร   องค์สุนทร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101305   นางสาวกฤติยา   วนาเฉลิมภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101315   นางสาวจินตรา   ศรีปัตเนตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101328   นางสาวชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101329   นางสาวโชติกา   เสพวิสุทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101408   นางสาววริศรา   พลไทยสงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101423   นางสาวสุพัตรา   ยกบัตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101424   นางสาวสุภาวรรณ   โท่นตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101505   นางสาววิราวรรณ   มาเยอะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101508   นางสาวศิริลักษณ์   ท่าน้ำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101523   นางสาวอังคณา   พรมสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102350   นายภัทรกร   ชัยวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102357   นางสาวรุ่งทิวา   ขัดศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102358   นางสาววนิดา   พุ่มเลียบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102378   นางสาวอัจฉราภรณ์   ไชยพนัส : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102391   นางสาวจณิสตา   ล้ำเลิศสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102427   นางสาวภัทรศยา   ปิยะเลิศมงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103003   นางสาวกนกวรรณ   แสนจิตต์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103103   นางสาวหนูเคอ   ลุงซอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103104   นางสาวหลาว   จะบู : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103106   นางสาวอภิญญา   รังสรรค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103339   นางสาววรรณวิสาข์   ทาตุเม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103345   นางสาวศิรินทิพย์   ระวังภัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103356   นางสาวสุพรรษา   วัฒนภูมิสันติกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103399   นางสาวณัฐศศิ   สถา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104303   นางสาวจีราภรณ์   สุรินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104309   นายพงษธรณ์   ใจดี : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104319   นายวิศวพัฒน์   มังสุลัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104320   นางสาวศินิศา   ฤกษ์ประดับ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104322   นางสาวสุรัชรา   หม่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104325   นางสาวธิดาพร   ติ๊บสีบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104328   นายอิทธิธณัฏฐ์   มูลวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406106330   นางสาวอารียา   ดุลยภากร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6409101315   นางสาวนิรดา   มะลิโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101354   นางสาวบุณยาพร   เหลืองพิสุทธิสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102327   นางสาวมนัสชนก   รัตนพันธ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6412106305   นางสาวณัฐชยา   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106318   นายสุรศักดิ์   มาคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6414101303   นายกนกพล   แสนคำหมื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101310   นางสาวจิรานุช   ปาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101333   นายประเสริฐสิริ   เลิศประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101334   นายพงษ์สิทธิ์   ทนุโวหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102362   นางสาวกมลเนตร   กริสประจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102457   นางสาวอาทิตยา   ซุยสียา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6415123367   นางสาวสุพิชชา   มหาวุฒิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415124014   นางสาวจินตนา   หินปรีชา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124015   นางสาวชญานิษฐ์   คำชอน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124031   นายธีระพงษ์   แสงดอก : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124033   นายนพดล   มาแก้ว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124044   นายภูชิสส์   รัตนจันทร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124063   นายสุรวุธ   โยธารักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124114   นายภควัต   สายพรม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102363   นางสาวพรชิตา   กันธิวา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102451   นางสาวปณิตตรา   ทูนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6419101001   นางสาวกุลธิดา   สรจักร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419101003   นายชานนท์   ลันทูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419101009   นางสาวมัณฑนา   ทิพย์จักร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419101010   นางสาววนิดา   เดชพิชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419101015   นายธีรภัทร   สาอุตม์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419101016   นายฤชา   พงษ์สมร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419102506   นางสาวณิศรา   เหลืองอ่อน : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102541   นายอนิรุทธิ์   ทองนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101377   นางสาวธารารัตน์   ก้านเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101509   นางสาวอนุสรา   ใจปิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง