ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6406101546   นางสาวศิริขวัญ   เสือคำรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6412101301   นางสาวกานต์ธิดา   เครือโป้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101303   นางสาวชนกานต์   ภาคีขาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101306   นายธนวัฒน์   คิชวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101307   นายธรรมนูญ   บุญทวี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101310   นายพงษ์เพชร   ดอกหล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101311   นายพศวีร์   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101312   นายพัชรพฤกษ์   จุลพวก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101315   นางสาวภัครมัย   ทังแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101317   นางสาวมธุรดา   ทะมองไชย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101318   นางสาวมัณฑิรา   โชตะวัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101319   นางสาวรัตนาภรณ์   เนื่องโพล้ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101322   นางสาวศศิธร   ภักดิ์สันติพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101324   นายสรวิชญ์   เลิศคาลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101325   นายสิทธิ์ชล   สุนทรา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101326   นางสาวสุทธิดา   เป็งบุญมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101328   นางสาวสุพิชชา   นามกุณณา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101330   นายเอกบดินทร์   วงศ์ธิดา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101331   นายกนก   ทอสาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101333   นายจิรัฏฐ์   ทองพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101334   นายชนันนัทธ์   เฉียบแหลม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101335   นางสาวณัฐธิดา   อาทร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101336   นายธนกร   เนื้อไม้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101337   นายธนบดี   ชาดิษฐ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101338   นางสาวนวรัตน์   ศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101339   นายนิธิวุฒิ   การะบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101340   นางสาวปนัดดา   จันจรมานิต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101341   นายปิยวัฒน์   ถาตา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101342   นายปุณวิช   เหมืองหม้อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101343   นางสาวพรชิตา   ยาวังเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101344   นางสาวเพชรลดา   ฝั้นหลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101345   นางสาวภัทธิยา   ขันทยศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101346   นางสาวภิญญประภา   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101347   นางสาวภิรมรัช   นัยวิภาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101348   นางสาวรุ้งทิพย์   ยาปุ่ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101349   นายวรพล   ศรีชุมพล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101350   นางสาววันวิสา   แซ่เห๋อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101351   นางสาวศศินา   ทองรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101352   นางสาวศิตาพร   โปธา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101353   นางสาวศิรภัสสร   ใยมาก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101354   นายศุภโชค   กันทแปลง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101355   นายสุกฤษฎิ์   พลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101356   นางสาวสุภัทสร   วงศ์รัตนชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101358   นายอัมรินทร์   ศิลมั่น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101360   นางสาวนิภาพร   ไชยยศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101361   นางสาวณัฐนรี   กุลธีรพัฒนสิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101363   นางสาวนรินดา   ปันเป็ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101364   นางสาววิมลลักษณ์   สอดพรมราช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412106308   นางสาวนันทิชา   จำปาแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106318   นายสุรศักดิ์   มาคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106322   นางสาวจันทร์เพ็ญ   เรืองขวัญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107307   นางสาวบุษยมาส   หัตธสร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107309   นางสาวปิยธิดา   เครือศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107310   นางสาวพรวิสา   อินทานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107313   นางสาวสิรินกานต์   พรมมานอก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107318   นางสาวจิรประภา   ทำมา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107323   นางสาวไพลิน   อาทโรประยูร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107325   นางสาวอินธิรา   สุขจันทรา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง