ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6112101303   นางสาวกฤษณา   ชัยนำบิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101305   นางสาวกุลจิรา   ศาลางาม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101306   นางสาวจิรชญา   บุญทาคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101322   นางสาวนิมนญา   ปาลพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101345   นางสาวลักษมณ   จำปา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101350   นางสาวศุภานิช   ศิริเสาร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101354   นางสาวสรัสวดี   วังมงคล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101355   นางสาวสิริภัส   แก้วโนเครือ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112102352   นายปริตต์   แสนวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112106323   นายธนากร   สายคำอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112107302   นางสาวจันทภา   สุขประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6112107309   นางสาวทิพย์สุภา   แซ่หว้า : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6212101308   นางสาวนภารัตน์   ผิวผ่องงาม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101309   นางสาวนฤมน   วงศ์สุต๋า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101311   นางสาวนิภาภรณ์   ยะอื่อ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101312   นางสาวนิสากร   ปัญญานิล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101314   นางสาวปาณิศา   พงษ์สุภษะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101317   นางสาวรัตติกาล   ก๋าเขียว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101318   นางสาววรัสยา   อูปคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101319   นางสาววินิดา   จันตุมมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101321   นางสาวอทิตยา   ชมใจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101322   นางสาวอริสรา   ทองวร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101323   นางสาวอารยา   อุดเลิศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212101325   นางสาวปรีญารัตน์   ปาปะเถ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212102339   นายทรงพล   พรมมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102345   นายวนารัฐ   ช่วยแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312101302   นายกฤตพัศ   ศรีแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101303   นายกิตตินันท์   น้อยด้วง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101307   นายจิรพันธุ์   แก้วฟอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101311   นางสาวทิพรัตน์   คำสุข : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101314   นางสาวนธัญญา   คำชมภู : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101317   นางสาวนุชนพิน   อินขาว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101352   นางสาวทะเลดาว   รัตนสมาหาร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101353   นางสาวธนัชพร   จันภูมี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101356   นางสาวกรรณิกา   กล่ำเทพ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312107306   นางสาวจิรยา   สมนะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107314   นางสาวรุจินันท์   คุณวันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107315   นางสาวศศิธร   อ่อนน้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412101366   นางสาวจิรประภา   ทำมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412106317   นางสาวสาลิกา   บุตรวารีวงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412107314   นางสาวอธิตา   เหลืออั้น : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง