ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 12ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 12ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6322103015   นางสาวผุสดี   พรหมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103322   นางสาวประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103325   นางสาวพรนภา   วันบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24ชั่วโมง
6406101031   นายธิติพัทธ์   วงค์ชัย : บริหารธุรกิจ 12ชั่วโมง
6406101328   นางสาวชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406103312   นางสาวชนากานต์   อรรคเนตร : บัญชี 12ชั่วโมง
6406103356   นางสาวสุพรรษา   วัฒนภูมิสันติกุล : บัญชี 12ชั่วโมง
6406103434   นางสาววรินทรา   เชื้อลิ้นฟ้า : บัญชี 12ชั่วโมง
6406103442   นางสาวศุภกานต์   ไชยรัตน์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6414102362   นางสาวกมลเนตร   กริสประจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6415123310   นางสาวจุฑามาศ   เกิดโต : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6418102010   นายณัฐพงษ์   เฉลิมยุทธ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง