ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905101330   นายณัฏพงษ์   ไชยทิพย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101348   นายธีรภัทร์   อิ่นติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101356   นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101360   นางสาวพรวิภา   จำรัสฉาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105333   นายธนายุทธ   หล้าลัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102328   นางสาวศิรินภา   ตูยทัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101333   นายณัฐพล   บำรุงมิตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101365   นางสาวเปรมยุดา   วัฒกีเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101412   นางสาวสุภัสสรา   ศรีมอยน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105306   นางสาวขวัญจิรา   ผูกพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101352   นางสาวนาตาชา   กุลดิลก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101401   นางสาวสิริบูรณ์   สงสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101410   นางสาวอภิรดี   จอกลอย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101413   นางสาวอิงดาว   สมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง