ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6203105302   นางสาวณัฐกมล   พูดงาม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6204103311   นางสาวสุวรรณี   ชุมผาง : เคมี 6ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102321   นายเกษม   ตีคา : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 6ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101414   นางสาวศรัญญา   ทานิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101428   นางสาวสอางค์ทิพย์   นวลศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6301101340   นางสาวสุขฤทัย   วิเชียรจำนง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101343   นางสาวสุวณี   ยุภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306103332   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6312102317   นายพีระพล   จินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6315123328   นางสาวมณัญญา   วงษ์ดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123346   นายปฏิพล   จองซาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง