ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6103101308   นายโฆษิต   ประชานิยม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101320   นายธราธิป   สมหมาย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6105105314   นางสาวชลลดา   พรหมมินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201105301   นางสาวกันติชา   รถมณี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201105318   นางสาวเบญจมาศ   เหลาเลิศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101383   นางสาวสโรชา   แซ่ตัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101388   นางสาวสุนันทรน์   เชื้อหนองทอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6212106308   นางสาวทิพย์สุดา   พรมต๊ะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6222101433   นางสาวสุธิดา   เฟื่องฟู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101443   นางสาวอารยา   นันทเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6301101006   นางสาวกุลธิดา   แจ่มกระจ่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101044   นางสาวสุกัญญา   อังสุภานิช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6303101346   นางสาวจุฑารัตน์   ไชยเมืองชื่น : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303103309   นางสาวจินตนา   พิมพ์ใจมวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6305101307   นางสาวเกศรากาญจณ์   จินาติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6312101356   นางสาวกรรณิกา   กล่ำเทพ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312107304   นางสาวกัญญารัตน์   ปู่ดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107318   นางสาวสุวิษา   ปากลาว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6315123317   นางสาวนฤมล   สมปาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6318102326   นางสาวชรีลดา   รอดรัศมี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102381   นางสาวพัชรินทร์   ศรีลาออน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101432   นางสาวอานัญญา   โคตรทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103023   นางสาวศิริพร   สุขสำราญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6404103301   นางสาวกัลยาณี   บุญธรรม : เคมี 6ชั่วโมง
6405101410   นางสาวอภิรดี   จอกลอย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105385   นางสาวพรสุดารัตน์   สัมมาพรต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101006   นางสาวธนพร   จุ่นนาค : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101321   นางสาวฟ้าพราว   ไตรณรงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101333   นางสาวสุพรรณวณี   เกิดแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6418102505   นายธีรนนท์   บัวภา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6422101321   นายเกียรติศักดิ์   คำพร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101330   นางสาวจิราภา   สำราญกลาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง