ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
43403429   นายสิงหา   คมขำ : เคมี 3ชั่วโมง
45101432   นางสาวธานีญา   คมขำ : พืชศาสตร์ (พืชไร่) 3ชั่วโมง
47701030   นางสาวยุวลักษณ์   คมขำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5701125324   นางสาวพรพิมล   คมขำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5719102508   ฐิติภรณ์   วงศ์วัฒนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5819102521   นายพัชรพงศ์   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5906103329   จิรภิญญา   รักษาชน : บัญชี 3ชั่วโมง
5907104316   อาภัสรา   ผมคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5915123413   สุพาภรณ์   คำศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5919102536   วรพศ   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6001125347   ภณิดา   รินเย็น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003102328   นัทกมล   คมขำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6004102302   กนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6004104303   ชนิตา   คมขำ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004106313   ณัฐวุฒิ   แสนอินตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106324   ปฐมพร   มะโนธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106326   ปิยวัฒน์   อินทรีย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106345   สันติภาพ   หนูปัง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106350   อนันตชัย   จันทร์พรหม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6006101351   ณภัทชา   บุญตาชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007104305   ณภัทร   ล่องเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104313   เสาวนีย์   เปรียบปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007108318   เมธินี   จันทร์เต็ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108338   อริสรา   รัดเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6015123346   ปฐมพร   ทาสม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123364   กฤตณัท   ภาวัตโชติกุล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123365   จุติณัฏฐ์   วรรณทัศน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123379   วรวุฒิ   พูลเทียบรัตน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6019102505   จตุพงษ์   ธาตุอินทร์จันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102510   ฌาน   ศุภารัตน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102512   ธนัชพร   ชิงชม : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102515   บัญชา   แซ่อัง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102518   พรพิสุทธิ์   แห้วเพ็ชร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102520   ภัทรวดี   ผาลาด : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102528   สุปิณญา   วันแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102530   อภิชญา   อีสา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102334   ชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102385   นัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102430   รุสลาน   กาซอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105307   จิรพงศ์   คงมี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105354   ยุพา   อาชาชัยกิจ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105358   วงศธร   ดวงสุวรรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101125303   เกศชฎาภรณ์   สุลัยยะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101126313   พุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103102313   ธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102314   ธุติญาพร   เพชรงาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6104101397   สุพิชญา   แก้วสุดใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104102323   มาริสา   เกตุอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104106302   กัญธิวา   ฉวีวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106316   นายธิปก   สิมสินธุ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106334   วีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106337   สถาพร   รุจีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6105101328   ตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101331   ทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101348   ปฏิพล   จะตุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101381   วรากรณ์   ต๊ะปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101402   สิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105316   ชัยภัทร   วิทิตปริวรรต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105321   ณัฐดนัย   วงค์ปวน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105327   เตชิต   พินิจสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105342   บันลือศักดิ์   รักกะเปา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105351   ปิยพัทธ์   ธิปั๋น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105360   พิชญุตม์   อรุณวรรณชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105367   ภัทรพงศ์   หลอดเข็ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105372   ภีรพัฒน์   เดชมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105410   อลงกรณ์   นามนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101368   นริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101375   บพิธพงศ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101380   ปนัดดา   ศัตรู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101383   ปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102311   กิตตินันท์   เขื่อนสุวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102313   กิตติยา   วังท่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102317   นายคุณากร   พันธุ์พิชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102341   ดนัย   พรมสมบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102343   ดวงฤทัย   อรรคบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102345   ต้นตระการ   สกุลทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102347   ทิพธัญญา   เอี่ยมศรีพงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102388   ภัทรสุดา   สังข์ลักษณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102413   วิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102430   ญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103313   เกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103429   ศิรัญญา   ดวงสุภา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103446   สุรารักษ์   ตุ่นหนิ้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104317   จิรัชยา   คำปันวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104319   จีรวรรณ   ยอดพล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104353   ทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104355   ทิพวรรณ   สมพรมปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104371   นาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104417   นางสาวศรัญญา   หงษ์ผ้วย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104426   สิริยากร   กิ่งแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104441   อัจฉรา   กอฝั้น : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105302   กิตติธัช   มิ่งศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105314   ธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105328   ภานุวัฒน์   มูลศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6107103301   ญาสินี   ศรีอรรชนานันท์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103302   นภเกตน์   ปริงหาดยาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103303   ปิยาพัชร   มีเดช : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103304   ปุษยา   หมัดจันทร์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103305   นายพงศกร   ศรีระบาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103306   พรชนก   หอมวงษ์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103307   พิพัฒน์   ดอนเจดีย์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103308   ศุภชาติ   ชุ่มกลิ่น : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107104302   กมลลักษณ์   เจริญพักตร์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104303   นางสาวชุติมณฑน์   จันทร์ทองขาว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104304   ธิดาพร   คำแก้ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104305   นภัสสร   รอดเล็น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104306   ประไพวรรณ   สุริยเลิศ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104307   พีรพัฒน์   พัฒนากูล : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104308   ภัทรวรินทร์   ปัญญาหาญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104309   ภูริวัจน์   ตู้บรรเทิง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104311   สุภาวดี   พรหมเจริญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104312   อริสรา   สุวรรณวงค์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107107301   กานต์มณี   แดงเพ็ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107303   ชัยวิชิต   แซ่โค้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107304   ชุติพร   สีนุ้ยคง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107305   ณัฏฐนิธิศ   แสงสุระธรรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107306   ณัฐชัย   คล้ายรุ่ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107307   ณัฐธิดา   นนทสิงห์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107308   ณัฐรดี   สุขสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107309   ณัฐวรา   ไกรนรา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107311   นฤพนธ์   รัตนภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107312   ปนัดดา   ทับจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107313   พัชรพล   บุญรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107314   นายพิชญ์ภูมิ   บุญญแพทย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107315   ภาพิมล   ยืนนาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107316   วรวัส   วรเทพนุทัศน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107318   สุภาวิดา   วิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107320   นายเศวตฉัตร   เรืองชู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107108301   กฤษดารัตน์   เส็นสุวรรณโณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108302   กุลสตรี   ศรีคง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108303   เกศกมล   โนวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108306   จุฑากมล   มานะจิตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108307   ชลดรงค์   ทรงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108308   ฐาปกรณ์   ไชยวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108309   ณัฐติยา   ขุนเนียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108310   ณัฐธิดา   สว่างวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108311   ตวงทิพย์   วงค์เลี้ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108314   นัฐพงษ์   ไกรเทพ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108315   นิตยา   เพ็ชรแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108316   พศวัต   ศักดิ์เศรษฐ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108317   ลลิดา   ญาสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108318   นายวิชยุตม์   สินพิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108321   ศศิพร   ปานทิพย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108322   สราวดี   เหลือแหล่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108323   สิขรินทร์   เทาศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108325   สุนิตา   หนูนวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108326   สุปรียา   แซ่เซี่ยน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108327   สุรีพร   อ่อนจันทร์อม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108328   เสาวณี   หมานระเด็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108330   อลงกรณ์   เกตุณรายณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107109315   นิรุทธ์   หวัดสนิท : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6108103301   กีรติ   ภัทรรังสิกุล : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103302   กุลวดา   แก้ววันดี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103303   จินต์จุฑา   พรหมศรี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103305   นางสาวชฎาพร   มรกต : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103306   ชนิสรา   งามวงษ์ : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103307   ชลิตา   แฉล้มลอย : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103308   ณัฐวุฒิ   สุขทาทอง : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103309   ธนวัฒน์   ชูจิตร : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103310   ปภัสสร   ม่วงตุ่น : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103311   พิกุล   มะโนนึก : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103312   นางสาววรัญญา   คำดี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103314   ศริพร   ดอกคำ : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103315   ศิริลักษณ์   เชิดชู : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103316   สายฝน   เผือกเพ็ชร์ : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103317   หทัยชนก   ศรีสะอาด : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108106301   กันย์สินี   พรมนัสมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106302   ชลันธร   จงใจลาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106303   นายณรงค์พล   สีดาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106304   ธีริศรา   กอไธสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106305   นนทวัฒน์   พุฒซ้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106306   ปิยฉัตร   สาแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106307   พิชญ์สินี   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106308   รสรินทร์   ศรีบัวคม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106309   สาธินี   สารวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106310   สุวิชาดา   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106312   นายอนุรักษ์   พระสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106313   พิชญาณี   คำสอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108107301   กนกวรรณ   ทะนันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107302   กฤต   กุลเมือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107303   กัญญารักษ์   ฉัตรนฤมิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107304   กุลนภา   ฤทธิ์สุทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107306   เกวลี   โนราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107307   จักรพันธ์   เอี่ยมดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107308   จิฬาภรณ์   เพ็ชรหวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107309   จุฑามาศ   วงศ์ไข่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107310   ชนาทิพย์   แหวนทองคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107311   ณัฏฐณิชา   พามี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107312   ณัฐกฤษณ์   วงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107313   ณัฐชยา   คำชา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107314   ณัฐติญา   ม่วงยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107315   ณัฐวรรณ   อินทร์ช่วย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107316   ณิชาภัทร   จั่นวงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107318   ทักษิณ   ปวงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107319   ธนวัฒน์   กาฬภักดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107320   นที   ทาเวียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107321   นพณัฐ   แตงอ่อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107322   นัฐรดี   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107323   นาวิน   บุตรสอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107324   บุญยกาญจน์   จูเปี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107325   เบญจวรรณ   เปี้ยใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107326   ปทิตตา   ตรงสาลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107327   ภัควลัญชญ์   ใจอิ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107328   ปารตี   บุญชูวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107329   ปิญชาน์   ยอดประสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107330   พงศกร   ทองเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107331   ภาคภูมิ   จำปาแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107332   มาริสา   เข็มวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107333   รังสิยา   กลีบจอหอ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107334   รุ้งธิดา   ภูกองชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107335   วทัญญู   เขียวดวงดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107336   วิภาวี   แจ่มกระจ่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107337   วิริทธิ์พล   ตะไมล์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107338   วีรปกรณ์   กันแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107339   ศรัณน์   เพชรภูมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107340   ศิริภักดิ์   สีคะปัสสะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107342   สายธาร   เครือเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107343   สุดารัตน์   สิทธิกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107344   สุธาทิพย์   โสบ้านบัว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107345   สุพงศ์   เทียมแสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107346   สุวรรณี   อาวรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107348   อานิตา   งะสมัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107349   นายชินวัฒน์   กิ่งแก้วเพชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107351   พรภิมล   อิ่มอ่อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108108301   คมกริช   เรือนเป็ง : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108302   จิราพร   เมฆบุตร : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108305   นายภาสกร   กองโกย : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108306   มลฤดี   กอบชนเมตตา : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108307   ศุภศิริ   กวยะปาณิก : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108309   พรรณภัทร   กันทะสีคำ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108109301   เกียรติกุล   ลาภธนาดี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109303   จิตรานุช   สุรินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109304   จิรวิชญ์   จันทร์เจือจุน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109306   ชลธิดา   ถาเต็ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109307   ชัญญา   ช่องโก้ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109308   ณัฐนรี   กันทะสอน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109311   ธงชัย   เมฆอากาศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109312   ธนกฤต   ออศิริ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109315   ธีระพงษ์   พรมวงษ์ป้อ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109316   นรินทร   เอี่ยมสุภาษิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109317   นลินี   บุตรงาม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109318   ปวันรัตน์   ราตรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109321   พัชนี   เสือเขียว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109322   ภคพงษ์   สมสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109323   รัตนาภรณ์   สอ้าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109325   ศรัณยู   โถงโฉม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109327   สหรัฐ   ปลื้มสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109328   สุทิวัส   ใจ๋ใจ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109329   สุภาวดี   ติ๊บแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109330   อภิชาติ   โคตรพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108110301   จิตรานุช   หอมรส : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110302   ชนิดา   ผลสวิง : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110303   ชลสิทธิ์   ทุมต้ายหวัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110305   ทิพวรรณ   ท้าวใจแปง : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110306   นฤชา   สารดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110307   เนตรชนก   ปาริมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110308   บัณฑิตา   ปานทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110309   ปรีญารัตน์   จำปาด่วน : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110310   ปิยธิดา   วงค์หลอบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110311   พีรพงษ์   กาฬนิล : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110312   ภรณ์ทิพย์   เป็นดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110313   วิมลรัตน์   เสนานุช : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110315   สุวิณีย์   ศรีวารีรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110316   สุรัตน์   สุกิจประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
6108111301   กชกร   เพ็งสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111302   กนกวรรณ   วิเศษสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111303   กรรณิการ์   อ้นเชิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111304   เจนจิรา   วงศ์โพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111307   ฐิศรา   จำปาขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111308   ธิดารัตน์   เคลิ้มกระโทก : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111309   นครินทร์   กอฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111310   บุญพิทักษ์   ลอยคลัง : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111313   พรชิตา   ตาบม่วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111314   รุ่งนิมิต   แก้วคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111315   สายฟ้า   อาลักขิต : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111316   สาวิตรี   บุญปาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111317   สุชานาถ   แก้วสุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111318   อริสา   สมบูรณ์ทรัพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111319   นายอิศรา   อินเพ็ชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6108114316   ชัชวาล   บุญมี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114323   ณัฐวดี   ข้อค้า : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114324   ณิชาภัทร   เขียนพลกรัง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114325   ดง   เเซ่ย่าง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114327   ดวงกมล   ศรียันต์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114329   ธัญทิพ   หอมวิชา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114335   นัยนา   ชารัตน์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114336   ปรีชญา   สอนลา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114343   พัสกร   บุญน้อม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114346   ภักดิพร   สิงห์ชู : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114361   ศตวรรษ   จันทร์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114368   ศิริรัตน์   สุขช่วย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114375   สิริวิมล   แก้วสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114380   สุวรรณา   สุขมากผล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114382