ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5207208260   นายไกรเดช   กูลดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5907104316   อาภัสรา   ผมคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5915123413   สุพาภรณ์   คำศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5919102536   วรพศ   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6003105337   ศุภวรดา   จิตรชูชื่น : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6004102302   กนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6006101307   กฤษณา   กาใจทราย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006103412   พัชราภา   โนวัฒน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103475   สาวิตรี   คุณนะลา : บัญชี 3ชั่วโมง
6007104305   ณภัทร   ล่องเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104313   เสาวนีย์   เปรียบปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007108318   เมธินี   จันทร์เต็ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108338   อริสรา   รัดเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102398   กมณรัตน์   เมฆกระจาย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6015123353   ปัญญากร   คำดวงดาว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123365   จุติณัฏฐ์   วรรณทัศน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6101102349   ณัฐนิช   ไชยแขวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102385   นัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105358   วงศธร   ดวงสุวรรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101124330   อารยา   อามหน้อย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6103102314   ธุติญาพร   เพชรงาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102326   พรภัทร   พิมมะศรี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6104102323   มาริสา   เกตุอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104106302   กัญธิวา   ฉวีวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106316   ธิปก   สิมสินธุ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106334   วีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106337   สถาพร   รุจีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6105105351   ปิยพัทธ์   ธิปั๋น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105359   พัชรา   พรมบุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105362   นางสาวพิมพ์อัปสร   อุปนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105410   อลงกรณ์   นามนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101301   กนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101424   มณฑิตา   ยาดิบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101426   นายยามาโต๊   นิอีมือระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102317   นายคุณากร   พันธุ์พิชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102343   ดวงฤทัย   อรรคบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102413   วิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103313   เกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103347   ทักษ์ดนัย   ญานะฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103427   ศศิวิมล   ใจหล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104353   ทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104362   ธีรทรัพย์   พนาพิทักษ์ทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104371   นาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105314   ธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6107103302   นภเกตน์   ปริงหาดยาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103303   ปิยาพัชร   มีเดช : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103304   ปุษยา   หมัดจันทร์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103305   นายพงศกร   ศรีระบาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103306   พรชนก   หอมวงษ์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103307   พิพัฒน์   ดอนเจดีย์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103308   ศุภชาติ   ชุ่มกลิ่น : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107104302   กมลลักษณ์   เจริญพักตร์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104304   ธิดาพร   คำแก้ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104305   นภัสสร   รอดเล็น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104306   ประไพวรรณ   สุริยเลิศ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104307   พีรพัฒน์   พัฒนากูล : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104308   ภัทรวรินทร์   ปัญญาหาญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104309   ภูริวัจน์   ตู้บรรเทิง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104311   สุภาวดี   พรหมเจริญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107107301   กานต์มณี   แดงเพ็ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107303   ชัยวิชิต   แซ่โค้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107304   ชุติพร   สีนุ้ยคง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107305   ณัฏฐนิธิศ   แสงสุระธรรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107306   ณัฐชัย   คล้ายรุ่ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107307   ณัฐธิดา   นนทสิงห์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107308   ณัฐรดี   สุขสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107309   ณัฐวรา   ไกรนรา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107311   นฤพนธ์   รัตนภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107312   ปนัดดา   ทับจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107313   พัชรพล   บุญรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107314   นายพิชญ์ภูมิ   บุญญแพทย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107315   ภาพิมล   ยืนนาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107316   วรวัส   วรเทพนุทัศน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107318   สุภาวิดา   วิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107320   นายเศวตฉัตร   เรืองชู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107108301   กฤษดารัตน์   เส็นสุวรรณโณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108302   กุลสตรี   ศรีคง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108303   เกศกมล   โนวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108306   จุฑากมล   มานะจิตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108307   ชลดรงค์   ทรงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108308   ฐาปกรณ์   ไชยวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108309   ณัฐติยา   ขุนเนียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108310   ณัฐธิดา   สว่างวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108311   ตวงทิพย์   วงค์เลี้ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108314   นัฐพงษ์   ไกรเทพ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108315   นิตยา   เพ็ชรแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108316   พศวัต   ศักดิ์เศรษฐ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108317   ลลิดา   ญาสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108318   นายวิชยุตม์   สินพิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108321   ศศิพร   ปานทิพย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108322   สราวดี   เหลือแหล่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108323   สิขรินทร์   เทาศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108325   สุนิตา   หนูนวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108326   สุปรียา   แซ่เซี่ยน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108327   สุรีพร   อ่อนจันทร์อม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108328   เสาวณี   หมานระเด็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108330   อลงกรณ์   เกตุณรายณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108103301   กีรติ   ภัทรรังสิกุล : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103302   กุลวดา   แก้ววันดี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103303   จินต์จุฑา   พรหมศรี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103305   นางสาวชฎาพร   มรกต : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103306   ชนิสรา   งามวงษ์ : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103307   ชลิตา   แฉล้มลอย : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103308   ณัฐวุฒิ   สุขทาทอง : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103309   ธนวัฒน์   ชูจิตร : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103310   ปภัสสร   ม่วงตุ่น : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103311   พิกุล   มะโนนึก : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103312   นางสาววรัญญา   คำดี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103317   หทัยชนก   ศรีสะอาด : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108106301   กันย์สินี   พรมนัสมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106302   ชลันธร   จงใจลาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106303   นายณรงค์พล   สีดาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106304   ธีริศรา   กอไธสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106305   นนทวัฒน์   พุฒซ้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106306   ปิยฉัตร   สาแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106307   พิชญ์สินี   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106308   รสรินทร์   ศรีบัวคม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106309   สาธินี   สารวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106310   สุวิชาดา   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106311   ณัฐพัชร์   แก่นทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106312   อนุรักษ์   พระสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106313   พิชญาณี   คำสอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108107301   กนกวรรณ   ทะนันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107304   กุลนภา   ฤทธิ์สุทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107306   เกวลี   โนราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107307   จักรพันธ์   เอี่ยมดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107308   จิฬาภรณ์   เพ็ชรหวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107309   จุฑามาศ   วงศ์ไข่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107310   ชนาทิพย์   แหวนทองคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107311   ณัฏฐณิชา   พามี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107312   ณัฐกฤษณ์   วงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107313   ณัฐชยา   คำชา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107314   ณัฐติญา   ม่วงยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107315   ณัฐวรรณ   อินทร์ช่วย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107316   ณิชาภัทร   จั่นวงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107318   ทักษิณ   ปวงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107319   ธนวัฒน์   กาฬภักดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107320   นที   ทาเวียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107321   นพณัฐ   แตงอ่อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107322   นัฐรดี   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107323   นาวิน   บุตรสอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107324   บุญยกาญจน์   จูเปี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107325   เบญจวรรณ   เปี้ยใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107326   ปทิตตา   ตรงสาลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107327   ภัควลัญชญ์   ใจอิ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107328   ปารตี   บุญชูวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107329   ปิญชาน์   ยอดประสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107330   พงศกร   ทองเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107332   มาริสา   เข็มวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107333   รังสิยา   กลีบจอหอ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107334   รุ้งธิดา   ภูกองชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107336   วิภาวี   แจ่มกระจ่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107337   วิริทธิ์พล   ตะไมล์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107338   วีรปกรณ์   กันแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107339   ศรัณน์   เพชรภูมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107340   ศิริภักดิ์   สีคะปัสสะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107342   สายธาร   เครือเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107343   สุดารัตน์   สิทธิกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107344   สุธาทิพย์   โสบ้านบัว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107345   สุพงศ์   เทียมแสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107346   สุวรรณี   อาวรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107348   อานิตา   งะสมัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107349   นายชินวัฒน์   กิ่งแก้วเพชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107351   พรภิมล   อิ่มอ่อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108108301   คมกริช   เรือนเป็ง : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108302   จิราพร   เมฆบุตร : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108305   นายภาสกร   กองโกย : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108306   มลฤดี   กอบชนเมตตา : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108307   ศุภศิริ   กวยะปาณิก : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108309   พรรณภัทร   กันทะสีคำ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108109301   เกียรติกุล   ลาภธนาดี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109303   จิตรานุช   สุรินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109304   จิรวิชญ์   จันทร์เจือจุน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109306   ชลธิดา   ถาเต็ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109307   ชัญญา   ช่องโก้ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109308   ณัฐนรี   กันทะสอน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109311   ธงชัย   เมฆอากาศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109312   ธนกฤต   ออศิริ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109315   ธีระพงษ์   พรมวงษ์ป้อ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109316   นรินทร   เอี่ยมสุภาษิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109317   นลินี   บุตรงาม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109318   ปวันรัตน์   ราตรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109321   พัชนี   เสือเขียว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109322   ภคพงษ์   สมสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109323   รัตนาภรณ์   สอ้าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109326   ศิลปกร   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109327   สหรัฐ   ปลื้มสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109328   สุทิวัส   ใจ๋ใจ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109329   สุภาวดี   ติ๊บแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108110301   จิตรานุช   หอมรส : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110303   ชลสิทธิ์   ทุมต้ายหวัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110305   ทิพวรรณ   ท้าวใจแปง : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110306   นฤชา   สารดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110307   เนตรชนก   ปาริมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110308   บัณฑิตา   ปานทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110309   ปรีญารัตน์   จำปาด่วน : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110310   ปิยธิดา   วงค์หลอบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110311   พีรพงษ์   กาฬนิล : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110312   ภรณ์ทิพย์   เป็นดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110313   วิมลรัตน์   เสนานุช : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110315   สุวิณีย์   ศรีวารีรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110316   สุรัตน์   สุกิจประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
6108111301   กชกร   เพ็งสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111302   กนกวรรณ   วิเศษสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111303   กรรณิการ์   อ้นเชิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111304   เจนจิรา   วงศ์โพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111307   ฐิศรา   จำปาขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111308   ธิดารัตน์   เคลิ้มกระโทก : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111309   นครินทร์   กอฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111310   บุญพิทักษ์   ลอยคลัง : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111313   พรชิตา   ตาบม่วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111314   รุ่งนิมิต   แก้วคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111315   สายฟ้า   อาลักขิต : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111316   สาวิตรี   บุญปาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111317   สุชานาถ   แก้วสุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111318   อริสา   สมบูรณ์ทรัพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111319   นายอิศรา   อินเพ็ชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6108114304   กัญญาภัค   วิทยาคุณ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114307   จริยา   แสงอุดม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114310   จุฑามณี   วุ่นคง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114314   ชยากร   เทใหม่ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114323   ณัฐวดี   ข้อค้า : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114324   ณิชาภัทร   เขียนพลกรัง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114325   ดง   เเซ่ย่าง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114327   ดวงกมล   ศรียันต์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114328   ธัญชนก   งามผ่องใส : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114329   ธัญทิพ   หอมวิชา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114333   นภัสรา   เภอรักษ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114336   ปรีชญา   สอนลา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114337   ปาริชาติ   อินทะชิต : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114338   ฝนดาว   หอมนวล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114339   พรทิตา   ขุนทองจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114342   พัชรมล   บุญมา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114352   รัตนาภรณ์   วัดแจ้ง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114357   วลีรัตน์   มีชัย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114361   ศตวรรษ   จันทร์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114365   ศิริพร   ไชยมงคล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114366   ศิริรัตน์   พลอยร่มเย็น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114368   ศิริรัตน์   สุขช่วย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114375   สิริวิมล   แก้วสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114376   สุชานันท์   ชัยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114377   สุทธิดา   ยอดแก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114380   สุวรรณา   สุขมากผล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114382   อนงนุช   จำนงกูล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114383   อนุวัฒน์   เเก้วพิศดาร : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114385   อาทิตยา   เพ็ญสวัสดิ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108115303   จารุพัฒน์   นวลสาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115304   ชญานิน   บุญเพิ่ม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115305   ชลดา   นามไพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115306   ฐิติกาญจน์   ชื่นชม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115307   ณัชยาภรณ์   ตันคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115309   ดวงพร   กันต์นิกูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115310   นนธวัช   สุวรรณโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115311   ปัทมา   วิชาพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115313   ภูมินทร์   นิยมไทย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115314   มาลินี   โคตรชมภู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115315   รัตติกาล   แสงจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115316   ศิริลักษณ์   บรรหาลี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115318   ศุภกร   บุญลือ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115319   สายชล   ทองเศรษฐี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115320   สุวสันติ์   วงศ์สาร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115321   นายอธิศ   ทับวัน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115322   นางสาวอรนลิน   ใจเถิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108116301   กมลชนก   อินยะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116302   กุลดา   ธยาธรรม : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116304   ทินนากรณ์   หล่ำชู : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116307   เลิศลักขณา   วงศ์ทวีทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116308   ศิรรินทร์   พาสาเวช : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116309   ศิริวรรณ   กล้าแข็ง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108117301   กิตฏิญากร   ดอนเคนรถ : ชีววิทยาประยุกต์ 3ชั่วโมง
6108117302   ขนิษฐา   สมพงษ์ : ชีววิทยาประยุกต์ 3ชั่วโมง
6108117303   ดวงหทัย   แสงอำไพ : ชีววิทยาประยุกต์ 3ชั่วโมง
6108118301   เกียรติภูมิ   หล้าคำมี : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 3ชั่วโมง
6108118303   ธีรณัฐ   เครื่องจักร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 3ชั่วโมง
6109101387   อมลรดา   สมใจนึก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102308   นางสาวจุลจิรา   ราษี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102312   ชวนวรรณ   เดชดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102341   นายสรวิชญ์   เขื่อนสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6112101302   กรวิชญ์   จันทร์ฟู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101304   กันฑ์เอนก   ใจรังสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101309   ชนัตร   สินจักร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101352   สรรเพชญ   ชำนิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112102303   จรรยา   จอมงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102311   ณัฏฐณิชา   มะโนคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102315   ทิพย์วาพร   กันตีฟอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102321   นางสาวนริศรา   ไชยยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102333   เรณุกา   กันยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102336   วราพร   กันธาทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102340   ศวรรยา   เสทธยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102342   ศุภลักษณ์   ยะมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102344   โศภิษฐ์ดา   ยอดคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102346   สาริศ   ผ่องธัญญา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102352   ปริตต์   แสนวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112107313   พิมลวรรณ   หีบแก้ว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6114101320   นางสาวชนัสดาว   จอมหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101335   ธนิษฐา   อินทร์แสงทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101345   บงกชพร   กาญจนาภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101396   ชญาณิศา   คงสมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102349   ภัทรภร   คำดอนใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6115123353   พบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123387   สมบูรณ์   บุษบงไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123390   สรวิชญ์   วิไลวรรณ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102306   กาญจน์   ปนคำปิน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102314   นายจักรกฤษณ์   เที่ยงน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102321   ชามิน   หนุนอนันต์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102326   ณัฐนนท์   อยู่ดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102333   ธนากร   สุยาลักษณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102334   ธิดารัตน์   ขะจำปี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102344   เบญจพล   ทะนุชิต : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102357   พีรภัทร   สมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102373   สุธาทิพย์   พิศโฉม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102374   สุพัฒน์   เดชะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102378   พีรพัฒน์   พันธ์เพชร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102379   อรนลิน   แก้วเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6119101307   ปฏิภาณ   รักษาศีล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119103503   นายจิรพนธ์   ต้อนรับ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6201101302   นางสาวกวินนา   เต่าเอก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101306   นางสาวจิตราวดี   บุญกอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101307   นางสาวจิราวรรณ   ยินดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101331   นายพิพงษ์   ปิยศักดิ์สันติกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101351   นางสาวศุภราณันท์   ทิมทองคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101355   นางสาวสุภาพรณ์   ชายน้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102308   นางสาวกัญญารัตน์   ปิยะวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102325   นายจิรโรจน์   กาญจน์พาณิชย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102329   เจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102340   นายณชพล   พละสมบูรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102343   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์กูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102380   นายบรรพต   สมิด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102381   นางสาวเบ็ญจรัตน์   หนานใส่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102396   นางสาวพรพรรณ   ไชยเนตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102409   นายภัทระ   แสงเรือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102411   ภานุวัฒน์   ใจจะดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102412   นางสาวภาวรินทร์   ปรินเเคน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102413   นายภูชิต   หงษ์แก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102423   นางสาวลิศา   จารย์โพธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102444   นายสมชาย   มอกทุ้ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102458   อทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102459   นายอธิป