ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6206105301   นางสาวกมลชนก   จอมธง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105302   นางสาวกวินธิดา   ชัยบิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105303   นายคูณธนา   ทิพย์ประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105304   นายชัยวัฒน์   ทิโน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105305   นางสาวชุติมา   นำภา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105306   Mr.Sang   Maiminh : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105307   นายณัฐนนท์   ทาปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105309   นายธัญเทพ   ธนอนันตากุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105312   นายปิยภัทร์   ไชยสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105313   นางสาวพราวพรรณ   เมืองทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105315   นางสาวพิชญา   ช้อยเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105316   นางสาวภัคจีรา   แสนคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105317   นางสาวสุชัญญา   คำภีระ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105318   นายอุดมโชค   เขยไชย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105319   นางสาวณัฐธิยา   สุขจิตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6401125344   นางสาวจตุรพิธ   สมวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125345   นายฐปณัฐ   หลวงโปธา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6406101032   นางสาวธัญญรัตน์   พรมรินทร์ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406101033   นางสาวพรรณนิภา   บุญเฟรือง : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105001   นางสาวกัญฑมาศ   เจริญมาศกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105002   นางสาวกำไลทอง   สหัสแปง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105003   นายเจษฎา   ขัตติยะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105004   นางสาวชลธิชา   สุทธิ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105005   นายชาญวิทย์   บัวเกตุเกิด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105006   นางสาวชุติกาญจน์   คำเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105007   นายธนกร   วัฒนะโชติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105010   นางสาวธันญารัตน์   ดวงปันสิงห์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105011   นายนครินทร์   ธรรมทิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105012   นางสาวนาฎนัฐฎา   วงษ์ไพบูลย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105013   นางสาวเบญจวรรณ   ไชยมณี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105015   นางสาวเยาวเรศ   นวลสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105017   นางสาวลักษณา   แก้วบรรพต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105018   นางสาววรัญญา   ลัทธิศักดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105019   นางสาววรางคณา   แก้วสีงาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105020   นางสาวศุภรัตน์   หมูคำดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105021   นายสันติภาพ   ดอนละไพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105022   นางสาวสุนิษฐา   ประดิษฐขำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105023   นางสาวอินทิรา   แย้มสุนทรา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105024   นางสาวกสิณา   เก่งการจับ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105025   นายคณิศร   สุขจันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105026   นางสาวฐิติมา   นันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105027   นางสาวณปภัช   สุทนต์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105028   นายณัฐพงษ์   พิเรนรัมย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105029   นายทินภัทร   มณีแดง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105031   นายศิวกร   ศรีลักษมีกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105301   นายคณธร   ทิพย์ประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105303   นายชัยกร   ชัยมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105304   นางสาวธมลชนก   นิตติไพศาล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105306   นางสาวพรรณภัค   วรรณวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105307   นางสาวศุภสุตา   ศรีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105308   นายสิทธณัฐ   เมธาวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105313   นางสาวธนิดา   กะระกล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง