ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6219101305   นางสาวทิพวรรณ   ก๋าละ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219101308   นางสาวนัชชา   นิมาแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219101310   นางสาวเบญจกัลยาณี   นาสมชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219102508   นางสาวเณวิกา   นุรังษี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102512   นางสาวธัญพร   ไทยประสิทธิ์เจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102513   นางสาวนภัสสร   ทองมูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102516   นางสาวเบญญภา   เกตุแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102519   นางสาวปัณฑิตา   บุญศรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102524   นางสาวภรณ์ทิพย์   ไพรเขียว : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102528   นายศตวรรษ   จันดา : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102532   นางสาวสกุณี   พันมูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102533   นางสาวอนัตตา   สุทธิศิลป์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102534   นายอุทัย   ไชยเลิศ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103501   กัญญาณัฐ   ประชุมพรรณ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103505   จิตสุภา   บุญธานี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103525   สิรินยา   เกศหอม : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319101003   จ๋ามเมือง   อินตา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง