ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004103337   วิริยา   ด้วงบุญมา : เคมี 6ชั่วโมง
6010102343   สุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6101113318   ธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101126319   สุภาวดี   มีโพธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6103102344   สิริยากร   ลำไธสง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103103339   พาณิภัค   ทรัพย์อุดมศักดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103361   สุชาวดี   ทะเหมย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6106104389   เพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 6ชั่วโมง
6114101301   กชพรรณ   เข็มเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101341   นันทินี   แสงดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101345   บงกชพร   กาญจนาภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102357   วิภาดา   เครือหอม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123349   ปวีณา   อามาตรมนตรี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123354   พรชนก   จงเพ็งกลาง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123390   สรวิชญ์   วิไลวรรณ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123406   อัญชิสา   คงวล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123302   นางสาวกษมา   พรหมสุวรรณ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6222101405   นางสาววรรณภา   เสือสง่า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6301101311   นายดุริยะ   ชื่นสงวน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301102403   นางสาววริษา   อินยานวล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101323   นางสาวชฎาภรณ์   ศักดิ์คงนันทกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306103083   โสลญา   เกษเสณีย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6310101314   นางสาวณัฐริกา   อินชูใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 6ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6318102364   นางสาวเบญญา   จิตรงามขำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101322   นายชนิสร   สวัสดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101351   นางสาวนลัทพร   เสียวกระแส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101375   นางสาวพีระนันท์   ทองแม้น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101395   นางสาววรรณิกา   สุดใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101418   นางสาวสุวิมล   เอกวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6401101019   นายชาญชัย   ท่องพนาศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101063   นางสาวสุกัญญา   เบ้ามีศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401113316   นางสาวแจ่มจันทร์   ตาเมือง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406103311   นางสาวเจนจิรา   คำปัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103363   นางสาวอัญชลี   แก้วกันยา : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103391   นางสาวโชติกา   เลิศมณีพงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6418102458   นายพัทธดนย์   ชุนนะวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6419101006   นายธันว์พันธุ์   ใจเสมอ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101008   นายภานุวัฒน์   รบแคล้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101010   นางสาววนิดา   เดชพิชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101011   นายสุทธิพล   กล่ำชื่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6422101348   นายณพปกรณ์   โสพิกุล : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101412   นางสาวปาริชาติ   ขจรบุญญาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101553   นายอัษศราวุธ   สุวรรณเทศ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422103001   นางสาวกมลชนก   จินดารัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103039   นางสาวสุภัทรา   สิริวันกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103040   นางสาวสุวลักษณ์   พันชนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103043   นางสาวอรวรรณ   คงแคล้วภัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103046   นายเอกชัย   จันทร์ต่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง