ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6410101001   นางสาวกรรณิการ์   กริมรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101003   นายคุณานนต์   จ้อนเจิม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101004   นายชยากร   บัวอุไร : การประมง 3ชั่วโมง
6410101005   นายชีวิน   สุภาบุตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101007   นายทศนัย   งะหมาด : การประมง 3ชั่วโมง
6410101008   นายธนภัทร   แก้วภิบาล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101009   นายนนทวัชร์   ภู่ยิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101010   นางสาวนวลอนงค์   ชะวาล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101011   นายนันทวุฒิ   กายโรจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101012   นายนาครินทร์   พุ่มนุ่ม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101013   นายปกรณ์   ยิ่งมีมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101014   นางสาวปุญชรัสมิ์   วัดพิชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101015   นายพายุภัทร   นิลทรัพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101016   นายวุฒิศักดิ์   ทัญญเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101017   นายศิริพงษ์   สินสัจธรรม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101018   นางสาวกรุณา   มาลัยศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101020   นางสาวณัฐณิชา   ศรีระ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101021   นางสาวธณัชพร   มีศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101022   นายอำนาจ   มะละ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101301   นางสาวกมลลักษณ์   ศุภอักษร : การประมง 3ชั่วโมง
6410101302   นายกฤตยชญ์   คำสม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101303   นางสาวกุลธิดา   ศรีโมรา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101305   นายคณัสนันท์   จันต๊ะมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101307   นายเจตนิพัทธ์   รองชัยภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101308   นายชญานนท์   บุญงาม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101310   นายณัฐกุล   คิดสุขุม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101311   นายณัฐนัย   พิลาวุธ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101312   นายธนกฤต   ส่วนบุญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101313   นายธนดล   คำลือ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101314   นายธนากร   วิชาวรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101315   นายธีรนันต์   ไกรนุกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101316   นางสาวปวริศา   หมั่นเขตรกิจ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 3ชั่วโมง
6410101318   นางสาวพิมพ์ขวัญ   ลือสัก : การประมง 3ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 3ชั่วโมง
6410101320   นางสาวพุทธิดา   สมบูรณ์ชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101321   นางสาวฟ้าพราว   ไตรณรงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101323   นายภูวดล   นิลมณี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 3ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101327   นางสาววริศรา   ใจแปง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101329   นายศิวกร   อินเพ็ญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101330   นายศุภโชค   ชินายศ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101331   นายสรวิชญ์   จันทร์แดง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101332   นายสุทธิพงษ์   สุทธิจิต : การประมง 3ชั่วโมง
6410101333   นางสาวสุพรรณวณี   เกิดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101334   นางสาวสุวพร   สุทธารากุล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 3ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101337   นางสาวอริสา   ชุ่มเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6410101338   นางสาวอารียา   มูลเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101339   นางสาวไอซามี   พงษ์จิระสกุลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101342   นายจักรภพ   ลิ่มสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101344   นายชาญกิจ   หาญยุทธ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101348   นายนภนต์   มุ่งหมายผล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101350   นางสาวนิชธาวัลย์   ใจดี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101356   นางสาววนิดา   มณีรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101357   นางสาววรัญญา   มหายศ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101358   นายสุเมธัส   เตชะ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101360   นายอชิรวัตติ์   งามผล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101361   นายอ่องทุน   - : การประมง 3ชั่วโมง
6410101363   นางสาวอภิสรา   คำภิโลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102304   นายธนกร   ชนบทคุณธรรม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102305   นายนพกรณ์   ม่านมีมงคล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102306   นางสาวนิดารัตน์   เต็มคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102308   นางสาวปริยาภัทร   ไชยเสน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102310   นางสาวพิมพ์พร   คำสม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102311   นายวัฏจักร   รู้เที่ยง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102312   นางสาววิภาภรณ์   หมายคอย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102314   นายหฤษณ์   วุฒิพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102317   นายธนกร   กิติกร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102319   นายภูธเนศ   ภูสีดิน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102320   นางสาววลัยลักษณ์   ไชยตาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102321   นายธณรัฐ   น้ำใจสุข : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6418102510   นางสาวจุฬาลักษณ์   สอนหล้า : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง