ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103308   นางสาวกิตติยา   เจียมศักดิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6112106318   นางสาวดวงฤทัย   หมายจิตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106351   นางสาวมณรัตน์   มากเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101368   นางสาวภูพิงค์   สิงห์ทอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201532018   นายณภัทร   แก่นสาร์ : พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 6ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6301101326   นางสาวพรสุดา   สมนาแซง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101340   นางสาวสุขฤทัย   วิเชียรจำนง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101343   นางสาวสุวณี   ยุภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101318   นางสาวชนนิกานต์   แซ่แต้ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101352   นางสาวทะเลดาว   รัตนสมาหาร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101356   นางสาวกรรณิกา   กล่ำเทพ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง