ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะบริหารธุรกิจ 1
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1
วิทยาลัยนานาชาติ 11
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 17
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล