ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 29
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 1
กองกลาง 2
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1
กองวิเทศสัมพันธ์ 1
กองพัฒนานักศึกษา 4
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 9
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 3
กองพัฒนาคุณภาพ 3
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
ฝ่ายกฎหมาย 2
คณะผลิตกรรมการเกษตร 6
คณะบริหารธุรกิจ 4
คณะวิทยาศาสตร์ 16
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 3
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 6
สำนักหอสมุด 31
ลัญฉ์พิชา พิมพา
ประภัย สุขอิน
ศรันย์ เขื่อนคำ
สุวิชา ศรีวิชัย
อภิสิทธิ์ พระมาลา
ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์
ศิริพร ยาวิชัย
อริศรา สิงห์ปัน
คุณากร สีสด
ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ
โสฬส จันพะโยม
เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
ไพสน พระก่ำ
เยาวภา เขื่อนคำ
วราพร เขื่อนแก้ว
กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง
มนัสดา อุตรสัก
ชนิดาภา ฟูไชย
จิณาภา ใคร้มา
สิทธิชัย วิมาลา
อรวรรณ สุรักษ์
ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา
อริสมันต์ แสนอุโมงค์
กัลย์ธีรา ทาเขียว
เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
มนตรี ทวีนพรัตน์
อารีรัตน์ ศรีธิ
ทองคำ บุญเรือง
อเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง
นงลักษณ์ โปงหาญ
พิทยา สุนทราวงศ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2
คณะศิลปศาสตร์ 5
คณะเศรษฐศาสตร์ 3
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 8
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3
วิทยาลัยนานาชาติ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 133
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล