ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6007101301   นางสาวกานติมา   บุญเรือง : การประมง 8ชั่วโมง
6007101302   นางสาวจริยา   พุฒศรี : การประมง 8ชั่วโมง
6007101303   นางสาวจุติมา   มาสรักษา : การประมง 8ชั่วโมง
6007101304   นายณัฐกิตติ์   ปราบพาล : การประมง 8ชั่วโมง
6007101305   นายณัฐดนัย   แมนยี : การประมง 8ชั่วโมง
6007101306   นางสาวณัฐวดี   เล็กพุ่ม : การประมง 8ชั่วโมง
6007101307   นายนพดล   แสงจันทร์ : การประมง 8ชั่วโมง
6007101308   นางสาวนิชดา   กาลรักษ์ : การประมง 8ชั่วโมง
6007101309   นายพงศ์เพชร   เพ็ชรโสม : การประมง 8ชั่วโมง
6007101312   นายภูมินทร์   มณีเย็น : การประมง 8ชั่วโมง
6007101314   นางสาวรุ่งนภา   อรัญญะ : การประมง 8ชั่วโมง
6007101316   นายวรภัทร   ชุมขุน : การประมง 8ชั่วโมง
6007101317   นางสาวศศิวิมล   สีนุ้ยคง : การประมง 8ชั่วโมง
6007101319   นายสุเทพ   ประเสริฐศรี : การประมง 8ชั่วโมง
6007101321   นางสาวเสาวณี   แสงบ้านยาง : การประมง 8ชั่วโมง
6007101323   นางสาวอนันฎา   ทิพอักษร : การประมง 8ชั่วโมง
6007101324   นางสาวอัมรา   คงชาตรี : การประมง 8ชั่วโมง
6007103301   นางสาวชลิตา   สักคุณา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103302   นางสาวญาณิน   แก่นสน : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103303   นางสาวณัฐชยา   เกื้อเสนาะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103304   นางสาวทัศนีย์   รัตนเสถียร : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103305   นางสาวนฤมล   เผ่าชู : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103306   นางสาวนวรัตน์   อภัยรัตน์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103307   นางสาวปานตะวัน   ขำอนันต์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103308   นางสาวรัตติกาล   รุ่มรวย : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103310   นายวิริทธิ์พล   สมศักดิ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007103311   นายอานพ   ขวัญฤกษ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6007104301   นางสาวกชกร   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104302   นางสาวกัญญาณัฐ   แซ่ตั้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104303   นางสาวจันจิรา   ไข่สง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104305   นายณภัทร   ล่องเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104306   นางสาวนัฏชฎา   แซ่แดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104307   นางสาวนารีรัตน์   คงเพ็ชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104308   นางสาวปิยภรณ์   อุ๋ยสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104309   นางสาวภัทรวดี   หนูผุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104311   นางสาวศศิกานต์   ทั่งสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104312   นางสาวสุพรรษา   จูหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104313   นางสาวเสาวนีย์   เปรียบปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104314   นางสาวหงส์ศญา   สังทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104315   นางสาวอรยา   จูฑามาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007104317   นายศักดิ์คีรินทร์   เพชรประดับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6007107301   นายเกียรติศักดิ์   แม้นพรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007107304   นายณัฐวุฒิ   ช่วยพนัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007107305   นายเทพรัตน์   ศรีรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007107307   นางสาวธิดาทิพย์   พรหมแห : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007107309   นายนพดล   ทับหิรัญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007107310   นางสาวปัณณิกา   ทองรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007107312   นางสาววโรชา   รุ่งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007107315   นายสิวะกร   ขำแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007107316   นายอภินันท์   ชัยเดช : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6007108302   นางสาวจีรนันท์   พิกุลทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108303   นางสาวจุฑาทิพย์   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108304   นางสาวจุฑามาศ   พรหมเรือง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108307   นายนพดล   ส่งพล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108308   นางสาวนัฐณิชา   โมกหอม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108309   นายบารมี   วงศ์หนองเตย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108310   นางสาวปนัดดา   ชัยชนะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108311   นายปิยพัทธ์   วงศ์ทิพย์พันธ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108312   นายพ.กวี   ทองเฝือ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108314   นางสาวพิมพ์สร   ถูระบุตร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108315   นายพุฒิพงษ์   ฤทธี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108316   นายภาณุพงศ์   จันทร์เพ็ญ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108317   นายภาณุวิชญ์   ขำสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108318   นางสาวเมธินี   จันทร์เต็ม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108319   นางสาวรุ่งนภา   จิ๋วประดิษฐกุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108320   นางสาวรุสนา   หลีเยาว์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108321   นายวรชาติ   วังมี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108322   นายวรภัทร   หนูดำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108323   นางสาววรรณวิศา   นุ้ยเอียด : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108325   นางสาววิภาวี   ศรีวัง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108327   นางสาวศุจินันท์   ไตรระเบียบ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108328   นายศุภสิน   เม่งช่วย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108329   นายเศรษฐรัฐ   ภู่ระหงษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108330   นายสรอรรถ   อภิรัตนวรรณ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108331   นางสาวสาธิดา   อินทการ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108333   นายสุทธิรักษ์   ศรีทนนท์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108334   นางสาวโสรญา   เพชรสังข์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108336   นายอดิศักดิ์   ปัจฉิมเพ็ชร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108337   นายอภิสิทธิ์   เชื้อศรีสกุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108338   นางสาวอริสรา   รัดเสริฐ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6007108339   นางสาวอาริสา   รัตนวัลย์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6107103301   นางสาวญาสินี   ศรีอรรชนานันท์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 8ชั่วโมง
6107103302   นางสาวนภเกตน์   ปริงหาดยาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 8ชั่วโมง
6107103303   นางสาวปิยาพัชร   มีเดช : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 8ชั่วโมง
6107103304   นางสาวปุษยา   หมัดจันทร์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 8ชั่วโมง
6107103306   นางสาวพรชนก   หอมวงษ์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 8ชั่วโมง
6107104302   นางสาวกมลลักษณ์   เจริญพักตร์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104303   นางสาวชุติมณฑน์   จันทร์ทองขาว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104304   นางสาวธิดาพร   คำแก้ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104305   นางสาวนภัสสร   รอดเล็น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104306   นางสาวประไพวรรณ   สุริยเลิศ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104307   นายพีรพัฒน์   พัฒนากูล : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104308   นางสาวภัทรวรินทร์   ปัญญาหาญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104309   นายภูริวัจน์   ตู้บรรเทิง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104311   นางสาวสุภาวดี   พรหมเจริญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104312   นางสาวอริสรา   สุวรรณวงค์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6107104313   นางสาวอาทิมา   สอดส่อง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207101001   นางสาวจิราพร   เกตุแก้ว : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 8ชั่วโมง
6207101002   นายณัทณพงศ์   ขาวสอาด : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 8ชั่วโมง
6207101003   นางสาวเบญจมาศ   ชูกลิ่น : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 8ชั่วโมง
6207101004   นายสุวโรจน์   ทิพย์อักษร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 8ชั่วโมง
6207101006   นางสาวอมรรัตน์   เกษร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 8ชั่วโมง
6207101303   นางสาวบัวชมพู   ประทุมทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 8ชั่วโมง
6207103301   นางสาวชนิกานต์   โกติกุล : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 8ชั่วโมง
6207104001   นางสาวดุษฎี   ชูโชติ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104002   นายธนทัต   บัวศรี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104003   นางสาวนัดดา   เกตุแก้ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104004   นายปัญญากร   บาลแพทย์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104005   นางสาวรัตนา   เภอรักษ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104006   นางสาวศศิวิมล   บุญมณี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104007   นางสาวอภัสรา   นาคเทวัน : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104008   นางสาวอรวรรยา   ณรงค์รัตน์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104303   นายจิรเมธ   ศิลปรัศมี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104304   นางสาวณัฏฐกร   อนันตพงศ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104305   นายธนพนธ์   วิศวเมธี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104306   นางสาวธัญญาลักษณ์   มารมย์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104307   นางสาวนิตยา   ทิศกองราช : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104308   นางสาวพรรณยุพา   ทรัพย์เมือง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104310   นางสาวเพ็ญรุ้ง   มั่นการดี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104312   นางสาวมลฤดี   แซ่ติ้น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104316   นางสาวอรอุมา   นาคเป้า : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207104317   นายอัษฎาพร   ภู่สันติสัมพันธ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 8ชั่วโมง
6207107001   นางสาวขวัญใจ   ดีรักษา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107002   นางสาวจันทราวรรณ   ปานเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107003   นายณัฐพงษ์   เรืองชุม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107004   นายธนะสิน   กลิ่นนะรันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107005   นายนพดล   ชมบำรุง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107006   นายปิยะ   เพ็งกลัด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107007   นายพีรพัฒน์   กรีธาธร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107008   นายศักดา   ชัชวาลย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107009   นายศุภณัฐ   ช่วยเต็ม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107010   นายสุริยา   เขียวเสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107311   นางสาววรรณพร   พรหมานิตานนท์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง
6207107312   นางสาวสุชาดา   วิบุลศิลป์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 8ชั่วโมง