ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 9
กองพัฒนาคุณภาพ 4
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 1
คณะบริหารธุรกิจ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 44
อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
อภิรดี เสียงสืบชาติ
ดุจดาว คนยัง
เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
อิศรา วัฒนนภาเกษม
อิสรีย์ ฮาวปินใจ
จันทร์จิรา นันตา
กรรณิการ์ มอญแก้ว
เกษราพร ทิราวงศ์
ละออทิพย์ นะโลกา
ลักขณา พันธุ์แสนศรี
มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
มณฑล นอแสงศรี
นลินี คงสุบรรณ์
น้ำฝน รักประยูร
พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
ภัทราพร ผูกคล้าย
พิชญาพร อายุมั่น
พิรานันท์ จันทาพูน
ปิยะพิศ ขอนแก่น
ปัญจพร คำโย
รัชนีวรรณ คำตัน
ศรายุทธ ตรีรัตน์
สรียา ทรัพย์ศิริ
ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
สมบัติ กันบุตร
ฑีฆา โยธาภักดี
ธีราพัฒน์ จักรเงิน
ธิติ วานิชดิลกรัตน์
ต่อลาภ คำโย
วีรนันท์ ไชยมณี
วิกานดา ใหม่เฟย
วรรณา มังกิตะ
วันวสา วิโรจนารมย์
วัชรี เลขะวิพัฒน์
วิจิตรา กระต่ายทอง
วิลาสินี บุญธรรม
วรศิลป์ มาลัยทอง
ฉลวย จันศรี
ประกิตต์ โกะสูงเนิน
โอฬาร อ่องฬะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 28
อำนาจ รักษาพล
อนิรุต หนูปลอด
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
ชรินทร ศรีวิฑูรย์
ฉัตรนลิน แก้วสม
เชษฐ์ ใจเพชร
ชลดรงค์ ทองสง
ชุมพล อังคณานนท์
จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
จุฑามาส เพ็งโคนา
กมลวรรณ ศุภวิญญู
มัลลิกา จินดาซิงห์
นาตาลี อาร์ ใจเย็น
ภารวี ขจรไพบูลย์
ภาวิดา รังษี
พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
ปิยนุช จันทรัมพร
พรพิมล พิมลรัตน์
สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
วีรชัย เพชรสุทธิ์
วิชชุดา เอื้ออารี
เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี
ขนิษฐา พัฒนสิงห์
จักรกฤช ณ นคร
ปณิดา กันถาด
คณะศิลปศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 86
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล