ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 77
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 4
กองกลาง 19
วิไลวรรณ ธงงาม
ประนอม จันทรังษี
ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
อาจันทร์ อยู่นาน
ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
นวลนิตย์ สกุลทอง
สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์
เบญจพร ปานดี
ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
พัชรี คำรินทร์
รลิสฐิตา ถมทอง
กาญจนา ถาแก้ว
สิริพูน มณี
วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
จักรพันธ์ อารีศรีสม
ภาวิต แก้วมา
ภิญญาพัตร์ ทองงาม
อาจันทร์ อยู่นาน
พนิตนันท์ อินทราวุธ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 4
กองคลัง 3
กองแผนงาน 2
กองวิเทศสัมพันธ์ 5
กองพัฒนานักศึกษา 5
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 7
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 6
กองตรวจสอบภายใน 3
กองพัฒนาคุณภาพ 5
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
ฝ่ายกฎหมาย 5
คณะผลิตกรรมการเกษตร 6
คณะบริหารธุรกิจ 4
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 5
คณะวิทยาศาสตร์ 4
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 4
สำนักหอสมุด 5
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4
คณะศิลปศาสตร์ 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 3
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 5
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 8
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 6
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 3
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 1
บัณฑิตวิทยาลัย 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 7
วิทยาลัยนานาชาติ 5
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 180
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล