ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101382   นางสาวอารญา   รักซ้อน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6301105305   นางสาวกัญญาณัฐ   มีสมวัฒน์ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6305101392   นายวัชรพล   แสนภักดี : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6306101379   นางสาวพิมพิศา   ทองสุข : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306102367   นางสาวพิชชาภา   สว่างพัฒนกุล : การตลาด 2ชั่วโมง
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6314102325   นางสาวชลธิชา   ภานุโสภา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102385   นางสาวพชรพร   พรมอ้าย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102424   นางสาววราภรณ์   แซ่ห่วง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102425   นางสาววราลี   ทองใส : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102429   นางสาววิชุดา   ขำฉนวน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102430   นางสาววิญาดา   ห้าด่านจาก : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102458   นางสาวอนัญพร   นันกด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6315123301   นางสาวกชกร   แซ่ยะ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6322101304   นายกิตติกร   เนตรบังอร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101313   นางสาวจันทิมา   นาขาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101342   นางสาวทินสิรี   สุดแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101346   นายธัชพล   หน่อวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322101351   นางสาวนลัทพร   เสียวกระแส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322101352   นายนวพล   ชุมภูชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง
6322101353   นางสาวนันทนี   นัดครีบ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101408   นางสาวศิริภรณ์   อ้วนคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง
6322101411   นางสาวศุภลักษณ์   ทองเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101414   นายสิรวิชญ์   คำมอญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101419   นางสาวเสาวลักษณ์   บังหมัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101420   นางสาวอชิรญา   ออละอ่อน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101421   นางสาวอชิรญา   ฮุยเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101426   นางสาวอรัญญา   โกฏธิ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง