ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101356   นางสาวบัณฑิตา   ทองเทียน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6309101382   นางสาวสุพิชฌาย์   รัตนธัมม์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101384   นางสาวสุรีรัตน์   สิงห์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101387   นางสาวเหมย   ลุงอ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101391   นางสาวอัยย์ลดา   กรุตอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101393   นางสาวอาทิตยา   สุริยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101396   นางสาวณัฐณิชา   บุญทะจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6322101311   นางสาวจอมขวัญ   เมืองมูล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6322101312   นางสาวจันจิรา   สุภาษี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6322101313   นางสาวจันทิมา   นาขาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6322101351   นางสาวนลัทพร   เสียวกระแส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6322101353   นางสาวนันทนี   นัดครีบ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง