ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 2ชั่วโมง
6110101305   นางสาวกุลธิดา   แก้วสูงเนิน : การประมง 2ชั่วโมง
6110101314   นางสาวชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 2ชั่วโมง
6110101344   นางสาวปริยานุช   ตั้นสุย : การประมง 2ชั่วโมง
6110101345   นางสาวเปมิกา   ทองพ่วง : การประมง 2ชั่วโมง
6110101350   นางสาวพรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 2ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 2ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 2ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 2ชั่วโมง
6210101001   นายกษิดิ์เดช   หมื่นกล้าหาญผจญ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101002   นายเกียรติภูมิ   ตรีแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
6210101004   นายจักรพันธ์   บานจะ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101005   นายจิรายุ   คิดประเสริฐ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101006   นางสาวจุฬาลักษณ์   คนตะขบ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101007   นางสาวฌัชญาฎา   พันธ์ทอง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101009   นายธนาพร   พานุช : การประมง 2ชั่วโมง
6210101010   นายธัญญา   อาลักขิต : การประมง 2ชั่วโมง
6210101011   นายนราศักดิ์   อิ่นคำ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101012   นางสาวนรีภัทร   แก้วหนูนวล : การประมง 2ชั่วโมง
6210101013   นางสาวนันทนา   จันทภาโส : การประมง 2ชั่วโมง
6210101014   นายนิพนธ์   ตีชัยรัมย์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101015   นายบุณวัทน์   บุญล้อม : การประมง 2ชั่วโมง
6210101016   นางสาวเบญจมาศ   สนธิรัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101017   นางสาวรวีภา   มีถาวร : การประมง 2ชั่วโมง
6210101018   นางสาววริษฐา   ไชยทอง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101019   นางสาวศิริโสภา   เล็กตระกูล : การประมง 2ชั่วโมง
6210101020   นายสุนัย   นิลดาศรี : การประมง 2ชั่วโมง
6210101021   นางสาวสุภาวดี   ฮวดศรี : การประมง 2ชั่วโมง
6210101022   นางสาวแสงมณี   ชัยลังกา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101023   นายหัสนัย   โชติรัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101024   นางสาวการัณยภาส   พิวัฒน์โกศล : การประมง 2ชั่วโมง
6210101025   นายอินทรี   ทรัพย์สมบูรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101026   Mr.Channarith   Heng : การประมง 2ชั่วโมง
6210101027   นางสาวจิตประพรรณ   ไกรทอง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101028   นายธีระศักดิ์   วิริยะพานิช : การประมง 2ชั่วโมง
6210101030   MissSok khorn   Bour : การประมง 2ชั่วโมง
6210101031   นายหัสนัยน์   เกี๋ยงศิลา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101301   นางสาวกนกวรรณ   โกสุมภ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101302   นายเกียรติศักดิ์   มูลรังษี : การประมง 2ชั่วโมง
6210101303   นายคชา   วิไลลักษณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 2ชั่วโมง
6210101306   นางสาวฑิตยา   แก้วพลอย : การประมง 2ชั่วโมง
6210101307   นายณภัทร   หวานนุ่น : การประมง 2ชั่วโมง
6210101308   นางสาวณัชยา   โสภารินทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101309   นางสาวณัฐฌา   ศรีละออง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101310   นายณัฐพล   ม่วงยิ้ม : การประมง 2ชั่วโมง
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101312   นายเดชปรีชา   ก๋าซุ้ม : การประมง 2ชั่วโมง
6210101313   นายถวัลย์วงศ์   พงศนันทน์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101314   นายทรงพล   กมลยุทธชัย : การประมง 2ชั่วโมง
6210101315   นายทวิช   กลิ่นผา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101316   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101321   นางสาวปรียาภัทร   วรรณภิระ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101324   นางสาวปิยมน   มั่นคง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101325   นางสาวพรรณิกา   หมื่นนาค : การประมง 2ชั่วโมง
6210101326   นายภัทรพล   ดุมใหม่ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101327   นายภูมรินทร์   สิงห์ทอง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101329   นายภูมิกร   มาดี : การประมง 2ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101332   นางสาวรินรดี   มีคม : การประมง 2ชั่วโมง
6210101333   นายวิธวินท์   ชุ่มมงคล : การประมง 2ชั่วโมง
6210101334   นางสาวศิราณี   วงศ์ราษฎร์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 2ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
6210101338   นางสาวสิราวรรณ   ล้อมรื่น : การประมง 2ชั่วโมง
6210101339   นางสาวสุนันทา   สมแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101344   นางสาวนภาพร   นันทะเนตร : การประมง 2ชั่วโมง
6210101346   นายสพล   แซ่ว่อง : การประมง 2ชั่วโมง
6210102302   นางสาวกุศลิน   เพียรสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102303   นายเกษมสันต์   สุขแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102305   นางสาวจุฑามาศ   ภูตะอินทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102306   นายเจษฏากร   ทองด้วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102308   นายณภัทร   มั่นคงฐาน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102311   นายธนพล   ทับทิมศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102312   นางสาวธันยาภรณ์   ปัญโญวาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102313   นายธีรดนย์   สารผล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102314   นายปฏิพัทธ์   ตาวัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102316   นางสาวปันนธร   วงษ์สาจันทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102318   นายศิลป์ศรุต   ขัตติยะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102319   นายสมเกียรติ   โยมญาติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102321   นายกรรธวัช   กันทะวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6210102325   นางสาวเบญจวรรณ   ชัยรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6301101351   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีสังข์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301101352   นางสาวบัณฑิตตา   บุญผ่อง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6310101001   นางสาวกฤติกา   ศรีกัลลา : การประมง 2ชั่วโมง
6310101002   นายกวินกิตติ์   วีระพันธ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101003   นายคงเดช   คุณประทุม : การประมง 2ชั่วโมง
6310101004   นางสาวณัฏฐ์นรี   ลักษณะสกุล : การประมง 2ชั่วโมง
6310101005   นายณัฐวุฒิ   โทนหงส์สา : การประมง 2ชั่วโมง
6310101006   นายณัฐวุฒิ   อาหลี : การประมง 2ชั่วโมง
6310101008   นางสาวปลายฟ้า   ภมรสูตร : การประมง 2ชั่วโมง
6310101009   นายพงศธร   อ่อนคำ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101010   นายพลภัต   พานิช : การประมง 2ชั่วโมง
6310101011   นายภานุวัฒน์   ศิริกุล : การประมง 2ชั่วโมง
6310101013   นายวรวิทย์   หิรัญวงษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101014   นางสาววาสนา   แก้วยงกต : การประมง 2ชั่วโมง
6310101015   นางสาวศิริพร   หอมจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101016   นางสาวศิริลักษณ์   เสถียร : การประมง 2ชั่วโมง
6310101017   นายศุภชัย   เอี่ยมสอาด : การประมง 2ชั่วโมง
6310101018   นายศุภณัฐ   คงสี : การประมง 2ชั่วโมง
6310101019   นางสาวอลิษา   ศรีหะรัญ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101020   นางสาวอัฐภิญญา   แสนใจ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101021   นางสาวอุษา   ธรรมศร : การประมง 2ชั่วโมง
6310101023   นายธฤต   ไชยเจริญ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 2ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 2ชั่วโมง
6310101304   นายกิตติภัช   สดสะอาด : การประมง 2ชั่วโมง
6310101306   นางสาวจุติภรณ์   นันไชย : การประมง 2ชั่วโมง
6310101307   นางสาวเจษฎาพร   เต่งมาก : การประมง 2ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   วุฒิไกรอุดมเดช : การประมง 2ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 2ชั่วโมง
6310101310   นางสาวชลิตา   จองจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101311   นายณฐโชค   ขันตี : การประมง 2ชั่วโมง
6310101313   นายณัฐกฤต   รัตนหงษ์ทอง : การประมง 2ชั่วโมง
6310101314   นางสาวณัฐริกา   อินชูใจ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101315   นางสาวณัฐริการ์   วงษ์เสนสะ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 2ชั่วโมง
6310101317   นางสาวธินิดา   โทแสง : การประมง 2ชั่วโมง
6310101318   นางสาวปราณี   เทพสาย : การประมง 2ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101320   นางสาวพีรดา   ไขแสง : การประมง 2ชั่วโมง
6310101321   นายภาณุพงศ์   บัวใหญ่ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 2ชั่วโมง
6310101323   นางสาวมญชุ์ปริยา   เชียงรินทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101324   นางสาวรวิสรา   สุทธิจิต : การประมง 2ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 2ชั่วโมง
6310101326   นางสาวรัตติกาล   กันเชียง : การประมง 2ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 2ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 2ชั่วโมง
6310101330   นายศุภกิตติ์   จันทร์ปัญญา : การประมง 2ชั่วโมง
6310101334   นายสุทธิพงศ์   เอี่ยมทอง : การประมง 2ชั่วโมง
6310101335   นายสุทธิพันธ์   แก่นยิ่ง : การประมง 2ชั่วโมง
6310101336   นางสาวสุปิยกุล   กวงเเหวน : การประมง 2ชั่วโมง
6310101337   นางสาวสุลักษณา   จันกิติ : การประมง 2ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 2ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 2ชั่วโมง
6310101340   นายอัมรินทร์   เกิดสมมาตร : การประมง 2ชั่วโมง
6310101341   นายภูธเนศ   นารี : การประมง 2ชั่วโมง
6310101342   นางสาวเกศิณี   กอสัมพันธ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6310102301   นายกรวิชญ์   กายา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102302   นายกฤษกร   จิณะกับ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102304   นางสาวจันทร์จิรา   โยธา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102307   นายเจษฎา   เทียนสื่อเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102309   นายชัยวัฒน์   กนกจรัสวาณิชย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102310   นายชุติวัต   คะปานา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102311   นายณภัทร   สุวิมล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102313   นายธนายุทธ   เดชจินดา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102314   นางสาวธีนิดา   อัศวภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102316   นางสาวปวริสรา   กล่อมสุนทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102317   นางสาวพรรณวิษา   เทพสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102319   นายภานุ   แสงฉาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102320   นายวีรภัทร   แก้วสีทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102322   นายศิริชัย   มณทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102324   นายสุทธิพัตร์   ทองรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102325   นายสุทิวัส   ดีชูศร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102326   นางสาวธนิดา   นองสมุทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102327   นายอธิษฐ์   รัศมีเพ็ญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102328   นายฮัดรีย์   จิตภาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6310102329   นายพัฒน์เชษฐ์   ธัญพรบุญอนันต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6322101442   นายณภัทร   ขวัญนาค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง