ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6305101301   นางสาวกนกวรรณ   ฤกษ์ฉาย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6306101319   นางสาวจิรันธนิน   อินปันบุตร : การจัดการ 8ชั่วโมง
6306101343   นางสาวณิชนันทน์   ฤกษ์งาม : การจัดการ 8ชั่วโมง
6306105303   นางสาวขวัญจิรา   ชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6306105305   นางสาวณัชชา   ประมูลวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6309101360   นางสาวรัญชัชศพร   กังวลทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6309101362   นางสาววนัสพร   คำดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง