ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6108114316   นายชัชวาล   บุญมี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114371   นายศุภชัย   ขันปาลี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114379   นายสุรสิทธิ์   อุตมโชค : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114386   นางสาวอารีย์ลักษณ์   จำปาอ่อน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308107302   นางสาวกรณิการ์   จำปา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107304   นางสาวชนันชิดา   วงค์อุด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107306   นางสาวชริษา   จันทร์จวน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107308   นางสาวพรพรหม   ฆ้องเดช : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107312   นายภานุพงศ์   ชุมแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107313   นายภูมิกิจ   กิจชระภูมิ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107314   นางสาวรัชฎาพร   วิญคาม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107315   นางสาวศิริรัตน์   วงษ์สว่าง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107317   นางสาวศิริลักษณ์   จันทร์แต้ม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107318   นายอภิชา   พึ่งแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107320   นายพัทธดนย์   พุฒดง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308114364   นายอลงกรณ์   ศรีโสภาบุปผา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง