ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601105368   นางสาวพัชรี   รักษาไพรวัลย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5905101409   นายอวตารซิงห์   โบปาราย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6006101307   นางสาวกฤษณา   กาใจทราย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006102384   นางสาวปรียาดา   วีรเศรษฐ์กรกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6006105320   นายชญานนท์   ปันทัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105340   นายธนัชนันท์   มณีวรรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105354   นายปาณัท   พวงทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105387   นายอภิสิทธิ์   ชูณรงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6010101354   นายนฤเบศร   เล็กชูวงศ์ : การประมง 1ชั่วโมง
6010102302   นายกฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6010102306   นายจิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6010102316   นายธนวัฒน์   ขันติพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6010102317   นางสาวธนัญญา   อินทนิล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6010102321   นางสาวนลพรรณ   แซ่ลี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6010102342   นางสาวสุนิศา   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6010102343   นายสุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6010102350   นายอาทิตย์   นามปิง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6015123364   นายอภิชา   วุฒิสุกิจโภคิน : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6018102309   นายจิรายุ   ทองเฉลิม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6018102311   นายจีรศักดิ์   จีรวัชรากร : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6018102315   นายชัยวัฒน์   สุขสม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6018102320   นายณัฐพล   บุญถึง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6018102331   นางสาวธนาภา   เรือนตุ่น : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6018102350   นายพิชญุตม์   ญาณวรพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6018102363   นายฤทธิ์ธนวัตร   สิทธิชัยธนากิจ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6018102365   นายศักดิ์สิทธิ์   สุจา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6106101327   นางสาวชุตินันท์   ขัดปา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106102311   นายกิตตินันท์   เขื่อนสุวรรณ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102378   นายพิชญุฒม์   เธียรเมธาวงศ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106103457   นางสาวอาภาศิริ   จินะพรม : บัญชี 1ชั่วโมง
6106104436   นางสาวอภิชญา   ปินตา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106105306   นายชนกนนท์   จันทน์แดง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6108110308   นางสาวบัณฑิตา   ปานทอง : การตลาด 1ชั่วโมง
6108110311   นายพีรพงษ์   กาฬนิล : การตลาด 1ชั่วโมง
6109101306   นางสาวกัลย์สุดา   เมืองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101313   นายจื้อฉาง   แซ่หม่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101319   นางสาวชุติมณฑน์   อินตะกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101334   นายนพกร   เนตรสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101344   นายปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101362   นางสาวเรณุการ์   กองตู้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101397   นายอำนวย   ลอห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102301   นายกฤษณะ   เกิดทวี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109102340   นางสาวศศิวิมล   เรืองบูชา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6110101340   นายนราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 1ชั่วโมง
6110101381   นายสรัลธร   ขจรไพร : การประมง 1ชั่วโมง
6114101382   นางสาววริยา   จิตระบือธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6114102335   นางสาวนิต้า   หีบทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6115123364   นางสาวมะลิสา   กิติตาล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6115123408   นางสาวอาทิตยา   โปธิ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6118102309   นางสาวเกวลิน   วงศ์แพงศรี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102312   นางสาวพิมพ์ลดา   พรหมมิจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102363   นางสาวยวิษฐา   ศรีกะพา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102365   นางสาววรดา   เพ็ชรศรี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102373   นางสาวสุธาทิพย์   พิศโฉม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6205105303   นายกฤษณศักดิ์   สุรารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6206101431   นางสาวชธินาถ   อภิวงษ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206103310   นางสาวกานต์รวี   มหาวงศนันท์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103365   นางสาวพรรณิภา   ชุมทอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103375   นางสาวรัตนพร   ไพรสมพงษ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103419   นางสาวจิราลักษณ์   พงค์ปัญญา : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101313   นางสาวจุฑามาศ   จอมกันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101397   นางสาวณิชากร   ทองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209102328   นางสาวณัฏฐณิชา   สีสัน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6214102327   นางสาวณิชนันทน์   สุภกุล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102409   นางสาวอารยา   อารยพิทยา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6222101388   นางสาวภคมน   โตเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6222101396   นางสาวรวิสรา   โรจน์นครินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6301101313   นายเทพพารักษ์   นามวิจิตร : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101316   นายธีรศักดิ์   มามั่น : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101320   นายบุญชัย   แซ่ย่าง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101330   นายระพีพัฒน์   ระวังพรมราช : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101335   นายวชิรวิทย์   คำสุหล้า : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6301102402   นางสาววรัญญา   แสนวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6301102426   นางสาวสุภาพร   พงษ์แผ่นสี : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6301105302   นางสาวกนกพร   คำปวง : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6301105316   นายธนากร   เกียรตินพคุณ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6301105324   นายวรวุฒิ   พลอยขาว : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6301105326   นายศุภัทรโชค   วงค์เสือ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6301124311   นายอภิรักษ์   ชุมภูวัน : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6301125311   นางสาวชิดชนก   ส่างสุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125327   นางสาวพัชริญา   ภิราราม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125336   นางสาววันทนา   เครือทัต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125347   นางสาวออมสิน   ปินคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6301125356   นางสาววนิดา   จะที : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6303101304   นายเกษมศักดิ์   ชนะชล : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101336   นางสาวสุทธิดา   หงษ์ศรี : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101345   นางสาวกนกวรรณ   ช้างแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101346   นางสาวจุฑารัตน์   ไชยเมืองชื่น : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303102316   นางสาวนันทการต์   อักขระพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303103304   นางสาวกฤติกาญจน์   เชื้อวังคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103306   นางสาวกุลนิดา   สุขเสรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103309   นางสาวจินตนา   พิมพ์ใจมวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103324   นางสาวปิญชาทิตย์   บัวอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103325   นางสาวปิยฉัตร   อารีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103329   นางสาวพัทธมน   ปู่แหลง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103330   นางสาวเฟื่องฟ้า   ชัยบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103331   นางสาวภาณุมาศ   ยกทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103333   นางสาวมลิวัลย์   นางเมาะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103345   นางสาวศรีสุดา   ซั่วเซ่งอี่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103347   นางสาวสกุณา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103353   นางสาวสุพัดตรา   คำดวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103354   นางสาวสุวนันท์   อุดมขันธุ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103356   นางสาวอรสินี   ปันไฝ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103358   นายอลงกรณ์   แสงอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103360   นางสาวอินทิรา   หมื่นจำเริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103361   นางสาวชุติกาญจน์   มงคลธนารักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6303103362   นางสาวพิมวดี   ทองเสงี่ยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6304103314   นางสาวรัตติกรณ์   หยง : เคมี 1ชั่วโมง
6304103315   นางสาวรุ่งธิวา   เรือนมูล : เคมี 1ชั่วโมง
6304103316   นางสาววรรณนิสา   คงยอด : เคมี 1ชั่วโมง
6304103324   นางสาวอัยฮาดา   แซ่ลิ้ม : เคมี 1ชั่วโมง
6304105302   นางสาวชลธิชา   ผ่านชมภู : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6304105308   นางสาววิชชุตา   สุบินรักษ์ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101305   นางสาวกิตติมา   จันทร์ชาวใต้ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101356   นางสาวปนัดดา   นพเก้า : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101367   นางสาวพจวรรณ   ภิระลัย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101368   นางสาวพรทิพา   พรหมถา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101369   นางสาวพรนภา   บัวลี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101397   นางสาววีรดา   ท้าวศิริ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101398   นางสาววีราดา   อยู่เอม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101426   นางสาวอัจฉราพรรณ   กันตุ่น : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105318   นางสาวฐิตารีย์   ศรีจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105329   นางสาวนริสรา   อินโอภาส : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105330   นางสาวนรีกานต์   ไทยนิยม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105346   นางสาวรักตกันท์   กาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105348   นายวชิรากร   ราษตรีสกล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105351   นางสาววัชราภรณ์   ศรีบุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105358   นางสาวสายรุ้ง   อาลัยไพรสณฑ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105360   นางสาวสิริกานดา   เลื่อนลอย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105363   นางสาวสุพัตรา   ว่างป่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105364   นางสาวสุภาพร   เฟื่องฟูสมบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105372   นางสาวอารีย์รัตน์   ลายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105375   นายจตุพร   อินทจักร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105378   นายถิรวัฒน์   ปถมสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101303   นางสาวกมลวรรณ   โพธินาค : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101319   นางสาวจิรันธนิน   อินปันบุตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101344   นางสาวดลพร   จมรมงคลพิไล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101368   นางสาวพัชรพร   นาระกันทา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101382   นางสาวภัสรา   กุลธรดิลก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101414   นางสาวสุธิดา   ประชุมรักษ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101423   นายอนุวัฒน์   กาสอน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101431   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306102309   นางสาวจริยาสิริ   แถวกระโทก : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102327   นางสาวฐิติมา   สุรินต๊ะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102331   นายณัฐเกียรติ   วัชรสุทธากุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102348   นายธนาพัฒน์   เพชรหทัยกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102378   นางสาวรุ่งตะวัน   คำแหง : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102384   นายศักดินนท์   กิตติวิโรจน์ชัย : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102389   นายศุภชีพ   ชาญเชี่ยว : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102398   นางสาวสุพัตรา   ฟ้าภูเจริญ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306103302   นางสาวกฤติยาภรณ์   คำเขียว : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103309   นางสาวจรรยาพร   นาคิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103334   นายธนายุ   ศรีกุลภัทร : บัญชี 1ชั่วโมง
6306105303   นางสาวขวัญจิรา   ชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6306106321   นางสาวอาทิมา   พันธุ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6308114334   นางสาวพรรณนภา   อมราภรณ์ : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6309101051   นางสาวสุภณิดา   คุณยศยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101323   นางสาวณัฐธิดา   พนมเวช : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101327   นางสาวดวงหทัย   ดวงพิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101336   นางสาวนภัสนันท์   สมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101337   นางสาวนฤมล   แซ่ยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101339   นางสาวนัทธรดา   ตันละมัยงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101347   นางสาวพนิดา   ช่วยพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101349   นางสาวพริบดาว   นาคแดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101350   นางสาวพอวา   หาญดิฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101351   นางสาวพิมประภา   คำอ้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101352   นางสาวพิมพ์ไพลิน   บุรินทร์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101357   นางสาวเมทิกา   ปราชญาไพศาล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101358   นางสาวรมย์นลิน   ใยน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101371   นางสาวศศิวิมล   อินต๊ะจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101383   นายสุรเชษฐ์   แซ่เท่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101384   นางสาวสุรีรัตน์   สิงห์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101387   นางสาวเหมย   ลุงอ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101409   นางสาวปุณณภา   กันทะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 1ชั่วโมง
6310101307   นางสาวเจษฎาพร   เต่งมาก : การประมง 1ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 1ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 1ชั่วโมง
6312102324   นางสาวศิริวิภา   วิชัยดิษฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1ชั่วโมง
6314101321   นางสาวณยฎา   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101323   นางสาวณัชชา   เวทไทยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101368   นายพันธบัตร   พันธเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102361   นางสาวธันย์ชนก   ด้วงทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102428   นายวาสุกรี   ขุนทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315123320   นางสาวปัณฑิตา   จันทคัด : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315124038   นายพงศ์พันธุ์   สิงห์มูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6318102303   นายกษิดิศ   สุภาคุณ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102411   นายศราวุฒิ   จันต๊ะตึง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102426   นางสาวอภิชญา   สมไหว : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6319101019   นางสาวสุภาวดี   กุลศรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง
6319102524   นางสาวรุจิกาญจน์   เศรษฐเชื้อ : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103503   นางสาวจางฟง   พรทิพย์ : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103514   นางสาวณัฐสุดา   เหล็กดี : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103515   นางสาวธนพรรณ   ดีเอี่ยม : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103521   นางสาวเบญจรัตน์   แสนละคร : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103524   นางสาวปภาวรินทร์   มีสอาด : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103531   นางสาวมนทกานต์   สมพูล : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103534   นางสาวรัตพร   จุตตะโน : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103543   นางสาวศศิวิมล   พลรัตน์ : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103553   นางสาวอวัศยา   วิริยะวิทย์ : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6322101319   นางสาวจุฑามาศ   สิงห์ชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101354   นางสาวนัสริน   ปิ่นธุรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6322101383   นางสาวยุวดี   พระงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101384   นางสาวเยาวลักษณ์   หวังสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6322101425   นางสาวอรนุช   ดุจเฟื่องฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6401101001   นายกนกพันธุ์   ศรีเรือง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101003   นายกฤษณะ   วิเวก : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101009   นายจักริน   ปินตา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101014   นางสาวจีรวรรณ   พิมล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101015   นายจืน   ธรรมใส : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101024   นางสาวณัฐนิศา   มณีเนียม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101026   นายตะวัน   มานะพัฒนมงคล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101027   นายเตชินท์   ชรอย : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101029   นางสาวทัศวรรณ   ผินสุวรรณ์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101033   นางสาวนภัสสร   ธรรมดิษฐ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101034   นางสาวนริศญา   ชอบจิตต์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101040   นายประพันธ์   แซ่ย่าง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101058   นางสาววิภาวี   ทิมให้ผล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101065   นางสาวสุภารักษ์   แกดู : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101069   นายอรัณย์   สินวิริยะนนท์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101073   นายพร้อมพงษ์   ลาหู่นะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101305   นายกฤตชนะ   เหมืองจา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101308   นายกิตติคุณ   ศรีคำมา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101316   นางสาวณิชา   ติตะสี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101326   นางสาวปิยาภรณ์   อุดดี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101339   นางสาววรัชยา   ประไพเพชร : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101344   นางสาวศกาวรัตน์   พรนิชสกุล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101346   นางสาวศิริญากร   พรหมแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101349   นายสงกรานต์   แสนใจ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101353   นางสาวสุรีย์นภา   เสาร์ละวะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101357   นางสาวหฤทัย   ทับทิม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101363   นางสาวธัญญารัตน์   ซองเงิน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102319   นางสาวเครือวัลย์   สุภาพวรพร : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401102357   นายเทพนิมิตร   ชุมชัย : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401102381   นางสาวนิรุชา   ศรีสายธาร : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401102392   นางสาวปานไพริน   หน่อสันสี : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401102406   นางสาวภัทรนันท์   กล้ากระทำ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401102418   นางสาวรัชฎาภรณ์   อ่างแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6401102473   นางสาวอัญชลี   บุญเป็ง : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401105304   นางสาวจันทนี   เดชมงคลศรี : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6401113309   นางสาวมลทิรา   กิติยศ : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6401122002   นางสาวกมลวรรณ   ชาญเวช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122003   นายกรชวรรณ   ยิ้มเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122004   นางสาวกัญญารัตน์   แสนทวีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122006   นายกัมปนาท   เพ็ชร์รักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122008   นายจิตติกร   สุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122009   นายจิรเดช   วาณิชวิโรจน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122010   นายชนาธิป   สินจักร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122011   นางสาวชลนิภา   ชัยเลิศสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122012   นายณัฐทพงศ์   จันทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122013   นายณัฐพล   มีเชื้อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122015   นายถิรยุทธ์   สุภาพรอด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122017   นายธนชิต   ปาตีสกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122018   นายธนภัทร   วัฒนวิชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122021   นายนนทวัฒน์   คชสูงเนิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122028   นายภาสกร   บุญหล้า : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122030   นายมโนพัศ   สะมะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122033   นางสาวเมธาวี   ผากาเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122035   นายรัฐเขตต์   นุกา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122038   นางสาววิจิตรา   ปัญญาวาทิตาทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122042   นายศุภกร   อภิรมยานนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122045   นางสาวสุวรรณา   พาเกลาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122046   นายอภิวิชญ์   น้ำคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122047   นางสาวอารียา   ก๋งจิว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122048   นางสาวขัตติยา   หอมนาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122050   นายณัฏฐกิตติ์   รสหอม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122052   นายธนกิตติ์   ศรีหาเดช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122053   นายธีรไนย   วิรุฬพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122056   นายภานุวัฒน์   ตาอุต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122057   นายวรวุฒิ   ไอ่คา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122059   นายสวิช   ศรีทอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401122061   นายวัชรพล   ลิมป์สิทธิสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401124305   นายธนเขตน์   กล้าหาญ : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401125302   นายกฤตภัฏ   สุภาผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125318   นายภาณุวิชญ์   คำแสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125323   นางสาววริสา   หน่อคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125328   นางสาวเสาวณีย์   ดาพัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6403102303   นายไกรฤกษ์   สมบูรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102312   นางสาวปรางวลี   อินจำ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102315   นางสาวพิมพ์ชนก   อุ่นเรือน : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102324   นางสาวสุธารินันท์   เชียงลม : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403103311   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญารอบรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103343   นางสาวอังคนา   จันทร์ปุย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103344   นางสาวอัมภวรรณ   คำตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103345   นางสาวกรวิการ์   ทิศา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6404101332   นายเมธาวัฒน์   มหาวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404102321   นางสาวศิริลักษณ์   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101314   นางสาวจิรภรณ์   ปทุมวรนาถ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101324   นายชลนที   ลิ้มวรรธนะสกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101332   นายณกฤตเมธ   พฤกษ์ปีติ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101335   นายณัฐนนท์   วิไลเลิศ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101337   นายณัฐยศ   ทุมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101375   นางสาวเพียงตะวัน   ช้างหิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101384   นางสาวรวีวรรณ   สายยาน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101409   นายอภิชาติ   กานุมาร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101448   นายภูมิพัฒน์   วัฒนศิริชัยกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101457   นางสาวอลีนา   มายิด : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105309   นางสาวชลธิชา   มงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105318   นางสาวธิดา   ไกรนรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105327   นางสาวพรพรรณ   อภินันท์ทิพยกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105347   นายวุฒิไกร   ทรัพย์ประเสริฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105355   นายอภิสิทธิ์   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105407   นางสาวอริสา   ยอดเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105409   นางสาวอารยา   มายิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101019   นางสาวรุ่งรัศมี   ปิ่นประเสริฐ : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101320   นางสาวจุรีรัตน์   งามสม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101324   นางสาวชนิตา   แขกแก้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101336   นายณัฐพงษ์   จำปาเกตุ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101347   นางสาวธัญณภัช   ปี่แก้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101411   นางสาวศศิวิมล   ทองเมือง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101425   นางสาวสุภาวิณี   ผางเมือง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101462   นางสาวณัฎฐณิชา   หนูกระโทก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101508   นางสาวศิริลักษณ์   ท่าน้ำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101526   นางสาวอัสมาภรณ์   ชื่นแสง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102301   นางสาวกนิษฐา   หลวงสุ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102309   นางสาวจันทร์จิรา   ปฏิภาคนิมิต : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102374   นางสาวอรสา   แสนแจ้ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102399   นางสาวณัฎฐธิดา   เด็ดเขตตขัน : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102414   นางสาวปณิชา   พรมจันทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102418   นางสาวพรชนิตว์   ไกรทอง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102431   นางสาวยาใจ   - : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103006   นางสาวกรรณิการ์   น้อยปวง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103008   นางสาวกฤติยากร   เปาวัลย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103010   นางสาวกษิรา   ศศิธาดานนท์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103011   นางสาวกัญญามาศ   ชัยวรรณา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103020   นางสาวจีริกา   แซ่ว้าง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103024   นางสาวชญาดา   ยะสืบ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103033   นางสาวณัฐธิดา   สุวรรณรังษี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103041   นายนพกุล   ทองจันทร์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103042   นางสาวนริศรา   ศิวรังกูร : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103045   นางสาวนาถอนงค์   กองคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103046   นางสาวนิราวัลย์   ใหม่แก้ว : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103050   นางสาวปานชีวา   ไชยประเสริฐ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103053   นางสาวปิยามาส   ดาโส : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103054   นางสาวพรพิมล   กวงคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103055   นางสาวพรศิริ   ปัทมาถาวร : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103063   นางสาวแพรวมณี   ธนประสิทธิ์พัฒนา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103066   นางสาวภัทรภรณ์   สงสัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103070   นายไม้เมือง   ศรีนวล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103071   นางสาวรจนา   ข่ายสุวรรณ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103072   นางสาวรัชฎาภรณ์   ไทยภูเขา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103074   นางสาวรุจิรดา   ทวีกิจพัฒนกุล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103079   นางสาววรรกนก   คมสันต์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103080   นางสาววรรณิกา   เทียนโสมแสง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103082   นางสาววิภาดา   กฤติกายิ่งสกุล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103083   นางสาววิไล   ยอดยิ่งหทัยกุล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103084   นางสาววีราวารี   บุญแสง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103085   นางสาวศรีนวล   ปรานุ่น : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103088   นางสาวศิรัณญา   คำปวน : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103089   นางสาวศิริพร   ยาวิชัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103091   นางสาวส้ม   ศรีปัญญา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103093   นางสาวสินีนาฏ   กันธิยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103096   นางสาวสุชาดา   พงษ์พัง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103097   นางสาวสุทธิดา   จันทรยุทธ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103098   นางสาวสุทิตา   โพธะยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103099   นางสาวสุปราณี   คำยงค์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103100   นางสาวสุวรรณา   พรเมธีกุล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103101   นายสุวิจักขณ์   ทิพยาวงษ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103102   นางสาวโสถิดา   ทองสุข : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103105   นางสาวหอม   ลุงอ่อน : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103114   นางสาวอารินทร์   จะสอ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103115   นางสาวอิศรา   ต๊ะตุ้ย : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103116   นางสาวอิสรีย์   เทียนชุติกาญจน์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103122   นางสาวพรรณพร   รู้ฉลาด : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103124   นางสาวมัสธนา   วงค์สายา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103127   นางสาวแสงทอง   แก่มาด : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103128   นางสาวจารุวรรณ   จิตสาร : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103361   นายอภิสิทธิ์   คิดอ่าน : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103396   นางสาวณัฐพร   ร้องเสียง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406104004   นางสาวพัชริญา   บุญชุม : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406104013   นางสาวยวงจันทร์   แสวงชอบ : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406104303   นางสาวจีราภรณ์   สุรินทร์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6409101002   นายกรณ์   พงมาลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101004   นางสาวกลิ่นเกสร   มณีปรีดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101006   นางสาวกัญญาพัชร   มณีมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101011   นายชนะชัย   คำหยาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101013   นางสาวซัลมา   กสิวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101014   นายฐณกร   สุทธิยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101021   นายธนนันท์   จิตละการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101027   นางสาวนิตยา   สีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101028   นางสาวปนัดดา   อ่ำหลุบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101029   นางสาวปรางทิพย์   แทวกระโทก : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101030   นางสาวพรรวินท์   บุญนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101033   นางสาวพันดาว   นราพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101040   นางสาวร้อยตะวัน   นราพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101048   นางสาวศรสวรรค์   ปองกิจสุนทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101049   นางสาวศรีพร   น้อยสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101051   นางสาวศิริพร   ลุงวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101058   นางสาวสุดารัตน์   ประดับขุนเขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101068   นางสาวขนิษฐา   สิงห์เชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101069   นางสาวจิรัชญา   ธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101073   นางสาวธันยา   หน่อวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101074   นายนครินทร์   ทรายกันคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง