ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6003102329   นางสาวนันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 1.5ชั่วโมง
6103104313   นายวัชรินทร์   หม่องน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1.5ชั่วโมง
6203101330   นางสาวพรชิตา   แซ่เคอ : วิศวกรรมเกษตร 1.5ชั่วโมง
6203101334   นายภูทกฤต   เชื้อประดิษฐ์ : วิศวกรรมเกษตร 1.5ชั่วโมง
6203101339   นางสาวยอดขวัญ   สังสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 1.5ชั่วโมง
6203102307   นางสาวเบญจมาศ   จ่างตระกูล : วิศวกรรมอาหาร 1.5ชั่วโมง
6203102315   นางสาวมลทิชา   เช้าสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 1.5ชั่วโมง
6203102317   นางสาวรัตน์สุดา   มีจินดา : วิศวกรรมอาหาร 1.5ชั่วโมง
6203105301   นางสาวณัฏฐ์อัปสร   ไผ่ชู : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1.5ชั่วโมง
6203105302   นางสาวณัฐกมล   พูดงาม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1.5ชั่วโมง