ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6006105320   นายชญานนท์   ปันทัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 25ชั่วโมง
6006105336   นางสาวทัชพร   อินทรักษ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105337   นายทัตพงศ์   มามีเกตุ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6006105354   นายปาณัท   พวงทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 25ชั่วโมง
6006105387   นายอภิสิทธิ์   ชูณรงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 13ชั่วโมง
6010102302   นายกฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6301101325   นายปุณยวีร์   จินะโต้ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101327   นายภาณุพงษ์   อนันต์อาณากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101328   นายภูมิพัฒน์   ตาติวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102320   นายจตุพล   เพ็งแจ่ม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102347   นางสาวเทพปรียา   ไกรอาสา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102369   นายปรเมศวร์   คิดแสวง : พืชสวน 30ชั่วโมง
6301102370   นายประยูรศักดิ์   ทาบัว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102371   นายปิยวัตน์   ศรีโยธา : พืชสวน 24ชั่วโมง
6301102377   นางสาวพรพรรณ   นามวงษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102379   นางสาวพริ้มเพรา   ธูปประโคม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102381   นายพีรพัฒน์   บัวแสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102383   นางสาวภัททิยา   เค็มมาก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102400   นายวรเมธ   ทวีอภิรดีวุฒิ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102402   นางสาววรัญญา   แสนวงษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102403   นางสาววริษา   อินยานวล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102406   นายวีรพงศ์   สืบศรีวิชัย : พืชสวน 18ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102421   นายสัภยา   มากเงิน : พืชสวน 24ชั่วโมง
6301102423   นายสุทธิพงษ์   แร่กระสินธ์ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102431   นายอัทพล   ปวงทุเลา : พืชสวน 18ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6301102445   นายอัฐกรณ์   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102446   นายภาสกร   คำแก้ว : พืชสวน 30ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102321   นางสาวภัคจีราพร   ปู่ก่ำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102323   นางสาวภีรนีย์   มหิสลากุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6309101360   นางสาวรัญชัชศพร   กังวลทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101362   นางสาววนัสพร   คำดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101310   นางสาวชลิตา   จองจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101376   นายภาณุพงศ์   บัวระหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101426   นางสาวไอลดา   สังวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6318102006   นางสาวเจนนิสา   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102018   นางสาวภัณฑิลา   โสรัสสะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101314   นางสาวจารุวรรณ   ใจแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
6322101327   นายชายชาญ   พรมประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101346   นายธัชพล   หน่อวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
6322101378   นายภคิน   บัวเขียว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101398   นายวรวิทย์   จันทิมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101408   นางสาวศิริภรณ์   อ้วนคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6322101409   นายศิริศักดิ์   สีปุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง