ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106102329   นางสาวชลธิชา   แสงสุวรรณ : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102334   นางสาวฐิติมา   ยาวุฒิ : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102336   นางสาวณัฐทริการ   ทาสิทธิ์ : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102343   นางสาวดวงฤทัย   อรรคบุตร : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102344   นางสาวนัคมน   ด้วงดี : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102376   นางสาวพรรณิภา   ทองหล่อ : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102377   นางสาวพิชญธิดา   สืบพันธ์โพธิ์ : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102455   นางสาวอาภาพร   วงศ์ษา : การตลาด 16ชั่วโมง
6106102462   นางสาวปวีณา   ชุ่มชาติ : การตลาด 16ชั่วโมง
6122101371   นางสาวนาเดีย   กันยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101372   นางสาวน้ำตาล   อนิยมพิสัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101374   นางสาวนุชนาถ   รกไพร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101385   นายพงศธร   กองลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101389   นางสาวพริมา   ช่างคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101390   นายพลวัตร   มิ่งชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101391   นางสาวพัชนี   พรมสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101394   นายพิสิษฐ์   อ้ายมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101401   นางสาวมัลลิกา   คณะพล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101435   นางสาวสาลินี   หมุนสิงห์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6310101001   นางสาวกฤติกา   ศรีกัลลา : การประมง 16ชั่วโมง
6310101002   นายกวินกิตติ์   วีระพันธ์ : การประมง 16ชั่วโมง
6310101003   นายคงเดช   คุณประทุม : การประมง 16ชั่วโมง
6310101004   นางสาวณัฏฐ์นรี   ลักษณะสกุล : การประมง 16ชั่วโมง
6310101005   นายณัฐวุฒิ   โทนหงส์สา : การประมง 16ชั่วโมง
6310101006   นายณัฐวุฒิ   อาหลี : การประมง 16ชั่วโมง
6310101007   นายเทวัญ   ฤทธิ์เอี่ยม : การประมง 16ชั่วโมง
6310101008   นางสาวปลายฟ้า   ภมรสูตร : การประมง 16ชั่วโมง
6310101009   นายพงศธร   อ่อนคำ : การประมง 16ชั่วโมง
6310101010   นายพลภัต   พานิช : การประมง 16ชั่วโมง