ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001124327   สุทธิดา   ชัยโย : เกษตรเคมี 2ชั่วโมง
6004103337   วิริยา   ด้วงบุญมา : เคมี 2ชั่วโมง
6006102410   ภานุพงษ์   เฉลิมสินสุวรรณ : การตลาด 2ชั่วโมง
6022101349   นงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6101101319   ณัฐวดี   แสวงศรี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101324   ทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101105372   นางสาวหวันยิหวา   พรมสันต์ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101125343   สุวนันท์   สมสุพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6103103313   ญาณิศา   ควรสวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103344   ฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6105101420   อรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105389   ศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6106102303   กนกวรรณ   พันธุมิตร : การตลาด 2ชั่วโมง
6106104384   พรนิภา   พุฒศรี : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104386   พัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 2ชั่วโมง
6109102324   ปุณยาพร   ระใหวนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102334   รักษิณา   อินทรเทศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6118102367   ศิริลักษณ์   เครือดวงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6122101307   กัลญา   กาวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6122101371   นาเดีย   กันยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101361   นางสาวอริสรา   เพชรสังหาร : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6201126311   พัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101412   นางสาวสุนารี   พึ่งพาเลิศ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101413   นางสาวสุนิสา   ตุงคำ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206102452   ภาสินี   กาวรรณ์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206103362   นางสาวป่านเงิน   จารุจินดา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103374   นางสาวรวีภรณ์   ศรีสด : บัญชี 2ชั่วโมง
6209102323   นางสาวศุภิสรา   นะวะยศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6214102310   นางสาวจารุภา   ศรีคิรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102337   นางสาวนริสรา   คำนนท์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102402   อรพิน   ประจันบาล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6222101313   เกวลิน   ลายพัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6222103025   พัชรณัฐฐ์   กาญจนธรรมกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6301101005   กิตติธัช   โทธะริน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301101032   มนัสนันท์   นนทะกา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301101042   สิริกานดา   พุดหอมโพธิ์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301101340   สุขฤทัย   วิเชียรจำนง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301113305   วิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6301124303   จุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 2ชั่วโมง
6303101322   ปนัดดา   วัฒนาพันธุ์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6303103325   ปิยฉัตร   อารีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6303103342   วรรณภา   ช่วยประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6303103349   สุทธิดา   จันทร์ผาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6303104303   ฉัตรภัสรา   พระเนตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6303104310   วนิดา   สุธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6304101313   จักริน   ษมาจิตรสุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101325   ณัฐชยา   เตปันวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101326   ณัฐพล   มณีวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101355   ภัทรวดี   จันทมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101358   ลดาวัลย์   แสนเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101359   ลักษณารีย์   กุสาวดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101366   ศุภกร   สังข์ป้อม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101367   ศุภกฤต   ปาละนันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101371   สหภพ   กันทะอุโมงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101372   สันติภาพ   มะโนวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101378   อรรษิกมล   ศรีสุพรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101381   อุษา   จุ้ยแหวว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304103321   สุพรรณษา   สามัญ : เคมี 2ชั่วโมง
6304103324   อัยฮาดา   แซ่ลิ้ม : เคมี 2ชั่วโมง
6305101302   กัญญาลักษณ์   อาทะ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101326   ฐิติมา   อุตโรกุล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101351   นลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101398   วีราดา   อยู่เอม : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105314   ชินวัฒน์   พวงอภัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105318   ฐิตารีย์   ศรีจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105320   ดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105323   ทักษิณ   แข็งแรง : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105326   ธิติ   ต๊ะพ่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105331   นัชริกา   ปัญญาวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105337   ปวีณ์นุช   ภูครองหิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105341   พัทธนันท์   ยาปัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105356   สลิลทิพย์   โล๊ะกาแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105364   สุภาพร   เฟื่องฟูสมบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105396   อัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6306101338   ณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101349   ธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101369   พัชราภรณ์   ตาเร็ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306103028   นันทกานต์   เทียนดำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103090   อริศรา   ใยทา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103092   อัมรินทร์   อุตะมะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103319   ชารีรัตน์   รัตนาวรวิเศษ : บัญชี 2ชั่วโมง
6309101049   ศิรภัสสร   กาดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101057   อรนิสา   บุญศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101328   ดาริกา   บุญปั๋น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101361   วงศ์รวี   โกฏิวิเชียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101378   สุกัญญา   นนทธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101389   อรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101390   อรวี   โสดาวิชิต : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102325   วนาลี   สุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6312101317   นุชนพิน   อินขาว : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101324   พิจิตรา   ชมภูทัส : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101352   ทะเลดาว   รัตนสมาหาร : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312102313   ปฐมาวดี   เชื้อดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6312102323   ศรัณย์ภัทร   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6312102327   สุภัสสรา   ลุมมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6312107306   จิรยา   สมนะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2ชั่วโมง
6314101315   ชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101317   ญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101324   ณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101326   ณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101364   พรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101428   ชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101430   ธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314102343   ณัฐชยา   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102382   ปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102383   ผกามาส   คำคง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102397   ภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102418   ลัดดาวัลย์   เจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102450   สุทธิชัย   ใจมุข : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6318102006   เจนนิสา   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102319   จิรัชญา   แมะบ้าน : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102323   ชญาดา   คำวัน : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102325   ชนิดา   มานะเจริญทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102332   ญาดา   เรืองวัฒนกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102336   ณัฐกานต์   แจ้งมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102345   ธนพร   สุวัณณกีฏะ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102352   ธิติวัฒน์   มณีวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102373   พงศกร   ก้อนป้อ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102374   พงศฑร   รัตนบุรี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102398   เมธี   พรหมฝาย : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102410   ศรัญญา   โต๊ะเก็ง : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102414   ศิริลักษณ์   รังรองชัย : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102440   พรนภา   นนทจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102456   ษุภนุช   ศรีพิชิต : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6319103535   รุ่งนภา   บุญชู : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6319103538   วรางคณา   คุ้มเสาร์ : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6319103545   สิรินทิพย์   จันทะศรี : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6322101312   จันจิรา   สุภาษี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101324   ชลธิชา   ประทุมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101342   ทินสิรี   สุดแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101384   เยาวลักษณ์   หวังสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101385   โยษิตา   เชื่อมชิต : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6322101388   รัตติกาล   แต้มมาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง