ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001124327   นางสาวสุทธิดา   ชัยโย : เกษตรเคมี 2ชั่วโมง
6004103337   นางสาววิริยา   ด้วงบุญมา : เคมี 2ชั่วโมง
6006102410   นายภานุพงษ์   เฉลิมสินสุวรรณ : การตลาด 2ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6101101319   นางสาวณัฐวดี   แสวงศรี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101105372   นางสาวหวันยิหวา   พรมสันต์ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101125343   นางสาวสุวนันท์   สมสุพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6103103313   นางสาวญาณิศา   ควรสวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6105101420   นางสาวอรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105389   นางสาวศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6106102303   นางสาวกนกวรรณ   พันธุมิตร : การตลาด 2ชั่วโมง
6106104384   นางสาวพรนิภา   พุฒศรี : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104386   นางสาวพัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 2ชั่วโมง
6109102324   นางสาวปุณยาพร   ระใหวนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102334   นางสาวรักษิณา   อินทรเทศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6118102367   นางสาวศิริลักษณ์   เครือดวงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6122101307   นางสาวกัลญา   กาวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6122101371   นางสาวนาเดีย   กันยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101361   นางสาวอริสรา   เพชรสังหาร : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101412   นางสาวสุนารี   พึ่งพาเลิศ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101413   นางสาวสุนิสา   ตุงคำ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206102452   นางสาวภาสินี   กาวรรณ์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6206103362   นางสาวป่านเงิน   จารุจินดา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103374   นางสาวรวีภรณ์   ศรีสด : บัญชี 2ชั่วโมง
6209102323   นางสาวศุภิสรา   นะวะยศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6214102310   นางสาวจารุภา   ศรีคิรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102337   นางสาวนริสรา   คำนนท์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102402   นางสาวอรพิน   ประจันบาล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6222101313   นางสาวเกวลิน   ลายพัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6222103025   นายพัชรณัฐฐ์   กาญจนธรรมกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6301101005   นายกิตติธัช   โทธะริน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301101032   นางสาวมนัสนันท์   นนทะกา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301101042   นางสาวสิริกานดา   พุดหอมโพธิ์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301101340   นางสาวสุขฤทัย   วิเชียรจำนง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6301124303   นางสาวจุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 2ชั่วโมง
6303101322   นางสาวปนัดดา   วัฒนาพันธุ์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6303103325   นางสาวปิยฉัตร   อารีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6303103342   นางสาววรรณภา   ช่วยประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6303103349   นางสาวสุทธิดา   จันทร์ผาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6303104303   นางสาวฉัตรภัสรา   พระเนตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6303104310   นางสาววนิดา   สุธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6304101313   นายจักริน   ษมาจิตรสุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101325   นางสาวณัฐชยา   เตปันวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101326   นายณัฐพล   มณีวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101355   นางสาวภัทรวดี   จันทมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101358   นางสาวลดาวัลย์   แสนเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101359   นางสาวลักษณารีย์   กุสาวดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101366   นายศุภกร   สังข์ป้อม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101367   นายศุภกฤต   ปาละนันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101371   นายสหภพ   กันทะอุโมงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101372   นายสันติภาพ   มะโนวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101378   นางสาวอรรษิกมล   ศรีสุพรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101381   นางสาวอุษา   จุ้ยแหวว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304103321   นางสาวสุพรรณษา   สามัญ : เคมี 2ชั่วโมง
6304103324   นางสาวอัยฮาดา   แซ่ลิ้ม : เคมี 2ชั่วโมง
6305101302   นางสาวกัญญาลักษณ์   อาทะ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101326   นางสาวฐิติมา   อุตโรกุล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101351   นางสาวนลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305101398   นางสาววีราดา   อยู่เอม : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105314   นายชินวัฒน์   พวงอภัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105318   นางสาวฐิตารีย์   ศรีจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105323   นายทักษิณ   แข็งแรง : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105326   นายธิติ   ต๊ะพ่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105331   นางสาวนัชริกา   ปัญญาวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105337   นางสาวปวีณ์นุช   ภูครองหิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105341   นางสาวพัทธนันท์   ยาปัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105356   นางสาวสลิลทิพย์   โล๊ะกาแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105364   นางสาวสุภาพร   เฟื่องฟูสมบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101369   นางสาวพัชราภรณ์   ตาเร็ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306103028   นางสาวนันทกานต์   เทียนดำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103090   นางสาวอริศรา   ใยทา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103092   นางสาวอัมรินทร์   อุตะมะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103319   นางสาวชารีรัตน์   รัตนาวรวิเศษ : บัญชี 2ชั่วโมง
6309101049   นางสาวศิรภัสสร   กาดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101057   นางสาวอรนิสา   บุญศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101328   นางสาวดาริกา   บุญปั๋น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101361   นางสาววงศ์รวี   โกฏิวิเชียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101378   นางสาวสุกัญญา   นนทธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101390   นางสาวอรวี   โสดาวิชิต : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102325   นางสาววนาลี   สุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6312101317   นางสาวนุชนพิน   อินขาว : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101324   นางสาวพิจิตรา   ชมภูทัส : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312101352   นางสาวทะเลดาว   รัตนสมาหาร : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6312102313   นางสาวปฐมาวดี   เชื้อดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6312102323   นายศรัณย์ภัทร   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6312102327   นางสาวสุภัสสรา   ลุมมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6312107306   นางสาวจิรยา   สมนะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101326   นางสาวณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314102343   นางสาวณัฐชยา   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102382   นางสาวปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102383   นางสาวผกามาส   คำคง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102418   นางสาวลัดดาวัลย์   เจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102450   นายสุทธิชัย   ใจมุข : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6318102006   นางสาวเจนนิสา   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102319   นางสาวจิรัชญา   แมะบ้าน : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102323   นางสาวชญาดา   คำวัน : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102325   นางสาวชนิดา   มานะเจริญทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102332   นางสาวญาดา   เรืองวัฒนกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102336   นางสาวณัฐกานต์   แจ้งมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102345   นางสาวธนพร   สุวัณณกีฏะ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102352   นายธิติวัฒน์   มณีวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102373   นายพงศกร   ก้อนป้อ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102374   นายพงศฑร   รัตนบุรี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102398   นายเมธี   พรหมฝาย : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102410   นางสาวศรัญญา   โต๊ะเก็ง : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102414   นางสาวศิริลักษณ์   รังรองชัย : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102440   นางสาวพรนภา   นนทจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102456   นางสาวษุภนุช   ศรีพิชิต : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6319103535   นางสาวรุ่งนภา   บุญชู : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6319103538   นางสาววรางคณา   คุ้มเสาร์ : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6319103545   นางสาวสิรินทิพย์   จันทะศรี : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6322101312   นางสาวจันจิรา   สุภาษี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101324   นางสาวชลธิชา   ประทุมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101342   นางสาวทินสิรี   สุดแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101384   นางสาวเยาวลักษณ์   หวังสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6322101385   นางสาวโยษิตา   เชื่อมชิต : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6322101388   นางสาวรัตติกาล   แต้มมาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง