ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904103314   นางสาวณิชารัศม์   เอกไพศาลพงษ์ : เคมี 8ชั่วโมง
6001105368   นางสาวปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105371   นางสาวเปรมฤทัย   กลิ่นชื่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001124327   นางสาวสุทธิดา   ชัยโย : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
6003101342   นางสาวภูริชญา   ยิ้มพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6004101330   นางสาวณัชภรณ์   แจ้งมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004103327   นางสาวพรทิพา   คำคะมูล : เคมี 8ชั่วโมง
6004103332   นางสาวรัตติกาล   พูนดำ : เคมี 8ชั่วโมง
6006102405   นางสาวภัทรภรณ์   เตยทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
6006102408   นายภาณุพงศ์   ผลจันทร์ : การตลาด 8ชั่วโมง
6006102465   นางสาวสุภัสรา   อุปทะ : การตลาด 8ชั่วโมง
6006102475   นางสาวอภิชญา   เหล็กตั๋ว : การตลาด 8ชั่วโมง
6006103330   นางสาวเจนจิรา   วิชามาก : บัญชี 8ชั่วโมง
6006105392   นายพีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6012106383   นางสาวอังคณารัตน์   เทียนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6015123327   นายณัฐนนท์   เดชพันธุ์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123356   นายเผด็จพล   ไชยสกุล : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6018102377   นายอภิรักษ์   ประถมวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6022101351   นางสาวนภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6101101312   นางสาวชลธิชา   บัวผาย : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101358   นางสาวรัชฎาพร   ธรรมจิตร : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101105303   นางสาวเกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105308   นางสาวจิรัชญา   อุปละ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101124328   นางสาวอนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
6101124329   นางสาวอภิญญา   ยอดคีรี : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
6101125312   นางสาวณัฏฐกมล   ชุ่มแจ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125344   นางสาวโสริญา   ทองเนตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6103103351   นางสาวยุภาวดี   วงศ์กลม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103370   นางสาวอินทิรา   ตราพระสำโรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6104101379   นายศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104102305   นางสาวจริญญา   แสงสว่าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104104303   นายธนัตม์   ชุมภูพเยาว์ : สถิติ 8ชั่วโมง
6105101411   นางสาวโสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105305   นางสาวจารุวรรณ   เพชรยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105333   นางสาวธัญวรัตน์   การกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105105341   นางสาวนุชจารี   คำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 8ชั่วโมง
6106102301   นางสาวกนกนิภา   เกริกเกียรติปรีดา : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102363   นางสาวนุชนารถ   อินตา : การตลาด 8ชั่วโมง
6106103301   นางสาวกชพร   แก้วพะคงคา : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103303   นางสาวกนกวรรณ   สุนันวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103413   นางสาววราพร   พระโพธิ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103414   นางสาววราภรณ์   กันหา : บัญชี 8ชั่วโมง
6106104386   นางสาวพัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 8ชั่วโมง
6109102303   นางสาวกุลนันท์   กิจสมัคร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102311   นางสาวชนาภา   หมั่นสดับ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102314   นางสาวณัชชา   ไชยแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102317   นางสาวธิติมา   ขุมเพชร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102318   นายธีรธาดา   โปรดปราน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102320   นางสาวนันท์นภัส   อภิรัฐพูลศิริ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102328   นายเพทาย   กาบบัว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102329   นางสาวภัทชรินทร์   อริยะชัยชาญ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102330   นายภูวนัย   ใจรักบ้านนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109102338   นายวสวัตติ์   วงศ์กาวี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6110101350   นางสาวพรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 8ชั่วโมง
6112101302   นายกรวิชญ์   จันทร์ฟู : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6112101344   นางสาวรุจิรางค์   ก้อเฝือ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6112101357   นางสาวสุธิดา   ศรีนวล : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6112101363   นางสาวอนิจศรา   ปันผล : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6112101368   นางสาวช่อผกา   ผายทอง : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6112102329   นางสาวพรชนิตว์   แก้วโชติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6112106333   นางสาวใบเฟริน   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6115123325   นายณัฐดนัย   ขุนชัย : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123342   นายนวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123353   นายพบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123363   นางสาวมลาภรณ์   เกตุแก้ว : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123364   นางสาวมะลิสา   กิติตาล : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123392   นางสาวสิริพรวดี   ทองทา : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123398   นายสุรชัย   แซ่โซ้ง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6122101307   นางสาวกัลญา   กาวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6122101325   นางสาวจินตนา   ภาพฉิมพาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6122101371   นางสาวนาเดีย   กันยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6122101379   นางสาวเบญจรัตน์   ปานน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6122101384   นางสาวปิยาพัชร   พุทธนาวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6122101435   นางสาวสาลินี   หมุนสิงห์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6201101322   นายนัฐชรินทร์   ทาจุมปู : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6201101336   นางสาวมาริสา   จันทร์ตี : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201102421   นางสาวรัติกา   โชคดี : พืชสวน 8ชั่วโมง
6201125357   นางสาวอรุณรัตน์   นันทโรจนาพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6203104313   นายวิศรุต   รังษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6205101382   นางสาวศุภลักษณ์   กุหลาบ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205101383   นายเศรษฐวัฒน์   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205101385   นายสรายุทธ   แซ่อึ้ง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205105385   นางสาวอัจฉราภรณ์   กมลศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205105387   นางสาวอาภาพร   รู้ธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205105396   นางสาวนริศรา   การเพียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6205105409   นางสาวพจนีย์   คำฝั้น : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 8ชั่วโมง
6206101365   นางสาวบุณยานุช   โพธิ์ทอง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6206103362   นางสาวป่านเงิน   จารุจินดา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103404   นางสาวสิทธิพร   จิตมะโน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103421   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103425   นางสาววนิดา   ยาวิไชย : บัญชี 8ชั่วโมง
6209101014   นางสาวชลันธรี   ทัพสุขุม : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101019   นางสาวสิรินันยา   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101329   นายตะวัน   ลุงกู่มะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101357   นางสาวพิมพ์นิภา   พวงมาลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101383   นางสาวสโรชา   แซ่ตัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101384   นางสาวสิริรัตน์   โตยัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101390   นางสาวอรมณัส   พรหมสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101403   นางสาวโศภิตา   แสงศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101404   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209102321   นางสาวศิรดา   เดชาชาติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209102323   นางสาวศุภิสรา   นะวะยศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209102328   นางสาวณัฏฐณิชา   สีสัน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6210102306   นายเจษฏากร   ทองด้วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 8ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 8ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 8ชั่วโมง
6214102302   นางสาวกันยารัตน์   กังวล : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102312   นางสาวจิตติยา   บุญเลิศ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102351   นางสาวปาลิดา   ดลราษี : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102362   นางสาวพิมญาดา   นันทะเสน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102374   นางสาววริศรา   แสงโสรจสุข : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102379   นางสาวเวธกา   เสนาเกตุ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102382   นางสาวศศธร   วงษ์เสถียร : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102402   นางสาวอรพิน   ประจันบาล : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6215123301   นางสาวกมลกาญจน์   เสร็จซี : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6215123308   นายชยุตพงศ์   ธรรมชาติ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6215123317   นายธนกร   เปอลอย : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6215124001   นางสาวกรกนก   มาศ์เลิง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6215124041   นางสาวภัคจิรา   อุดเหนียว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6222101405   นางสาววรรณภา   เสือสง่า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6222101419   นางสาวศุภรดา   แสงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6222101420   นายศุภวิชญ์   วงษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6301101004   นางสาวกาญจนา   ม่วงมุกข์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101005   นายกิตติธัช   โทธะริน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101032   นางสาวมนัสนันท์   นนทะกา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101035   นายวายุ   ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101044   นางสาวสุกัญญา   อังสุภานิช : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101313   นายเทพพารักษ์   นามวิจิตร : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101316   นายธีรศักดิ์   มามั่น : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101324   นางสาวปวริศา   พิลึก : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101330   นายระพีพัฒน์   ระวังพรมราช : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101339   นางสาวศุลีพร   อยู่สุขสบาย : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301105301   นางสาวกชกร   ดำสงค์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6301105310   นางสาวชลิตา   รัชตะรุ่งเรือง : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6301105323   นางสาวรัชรินทร์   บุรานนท์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6301105330   นางสาวสุดารัตน์   แบ่งเพ็ชร : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6301105332   นางสาวสุธาทิพย์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6301126307   นางสาวนุชสรา   นันต๊ะนา : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6303101306   นางสาวณัฐนรี   มูลเมือง : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6303101312   นายธณนชัย   ศรีภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6303101325   นางสาวพิมธิดา   ศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6303102301   นางสาวกรณิกา   อัตนสูตร : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6303102302   นางสาวเขมิกา   สุพะศิริ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6303102310   นางสาวญาดา   เอี่ยมสอาด : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6303102321   นางสาวภัคจีราพร   ปู่ก่ำ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6303103314   นางสาวชัญญานุช   บุญพันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6303103316   นางสาวทิพย์ตะวัน   วารินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6303103343   นางสาววริษฐา   เรือนอ้าย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6303103344   นางสาววิรัญญา   ศรีสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6303103351   นางสาวสุพรรษา   เจริญผล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6303105301   นายกฤษฎา   มุ่งพูนกลาง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8ชั่วโมง
6304101325   นางสาวณัฐชยา   เตปันวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6304101326   นายณัฐพล   มณีวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6304101372   นายสันติภาพ   มะโนวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6304102302   นายกฤษดา   เพ็ชด้วง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6304102303   นางสาวกิตติกา   แก้วริน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6304102304   นางสาวจิราวรรณ   เชียงตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6304102305   นางสาวชนาพร   ขันแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6304102311   นางสาวพนิตา   วนาอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6304102313   นางสาวพิณญาพร   วงค์สามาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6304102319   นางสาวเวียงพิงค์   ขัดสีแสง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6304103320   นางสาวศิรินภา   ใจมา : เคมี 8ชั่วโมง
6304103323   นางสาวสุริยาพร   ยอดแก้ว : เคมี 8ชั่วโมง
6305101301   นางสาวกนกวรรณ   ฤกษ์ฉาย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101310   นายจรัณ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101319   นางสาวชนันดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101323   นางสาวชัญญานุช   ดวงแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101346   นายธีรภัทร์   เขียวแปน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101348   นายนรภัทร   ยุอินทร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101374   นางสาวพลอยสุรีย์   สายบุญเรือง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101382   นายภาครินท์   พนมนิเวศน์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101387   นายเมธาวี   สารพัตร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101394   นางสาววาสนา   หลวงอภิรักษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105302   นายกานภวินท์   แก้วใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105316   นายฐานทัพ   ท้าวภูธร : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105339   นางสาวพรนัชชา   วิภาสธวัช : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105346   นางสาวรักตกันท์   กาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105353   นางสาวศรัญญา   ลีกา : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105357   นางสาวสายชล   ประพฤติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105363   นางสาวสุพัตรา   ว่างป่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105381   นายพลอธิป   กันทา : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6306101382   นางสาวภัสรา   กุลธรดิลก : การจัดการ 8ชั่วโมง
6306101393   นางสาววณิชตา   ถาวรวิริยะหิรัญ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6306101431   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6306101446   นางสาวอาทิตยา   รัตนพงศ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6306102322   นายชาญวิทย์   ยานะ : การตลาด 8ชั่วโมง
6306102323   นางสาวชาลีรัตน์   จันการ : การตลาด 8ชั่วโมง
6306102330   นางสาวณัฐกานต์   ล้วนสุคนธ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
6306102336   นางสาวดวงพร   ศรีสุพรรณสุทธิ : การตลาด 8ชั่วโมง
6306102339   นางสาวเต็มสิริ   กองคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
6306102406   นางสาวอรณิช   ปันสกุล : การตลาด 8ชั่วโมง
6306103080   นางสาวสุรัญชนา   ถาดทอง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103082   นางสาวสุวนันท์   ชุ่มธิ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103084   นางสาวหัถยา   พุ่มรส : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103420   นางสาวปิยะดา   ตันดี : บัญชี 8ชั่วโมง
6306104313   นางสาวปภาวี   เป็งคำวัน : การเงิน 8ชั่วโมง
6306104323   นางสาวทิพวรรณ   บุญธรรม : การเงิน 8ชั่วโมง
6309101011   นายแชมป์   หม่องยืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101012   นางสาวฐิติรัตน์   ทองว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101023   นางสาวนิจวรีย์   สินธุยี่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101032   นางสาวพัชรพร   เวียงลอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101035   นางสาวพัชราภรณ์   สายเสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101040   นางสาวมัชญาภรณ์   ปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101043   นางสาววรญาดา   เนื้ออ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101044   นางสาววรรญา   จันทร์สวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101050   นายสวัสดิ์ชัย   แสงนำชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101311   นางสาวจิณัฐชญา   อาทรประชาชิต : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101329   นางสาวทนาภรณ์   คำด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101331   นางสาวธัญวรัตน์   ไชยสลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101332   นางสาวธันวา   รัตนโภคา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101337   นางสาวนฤมล   แซ่ยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101343   นางสาวปณิดา   ปาลียะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101350   นางสาวพอวา   หาญดิฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101360   นางสาวรัญชัชศพร   กังวลทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101362   นางสาววนัสพร   คำดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101369   นางสาวศรีนารี   ภาสดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101371   นางสาวศศิวิมล   อินต๊ะจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101372   นางสาวศิริกุล   ตะริดโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101373   นางสาวศิริยาภรณ์   นิทะช้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101376   นางสาวสิริยุพา   ยังดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309101393   นางสาวอาทิตยา   สุริยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309102315   นางสาวนิตยา   ขยันกิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309102329   นางสาวศิริรัตน์   ถาวรสันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309102331   นางสาวสโรชา   เรืองจินดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6309102332   นางสาวอรวีร์กร   ปัญญาพิมพ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6310101306   นางสาวจุติภรณ์   นันไชย : การประมง 8ชั่วโมง
6310101307   นางสาวเจษฎาพร   เต่งมาก : การประมง 8ชั่วโมง
6310101310   นางสาวชลิตา   จองจันทร์ : การประมง 8ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 8ชั่วโมง
6310101318   นางสาวปราณี   เทพสาย : การประมง 8ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 8ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 8ชั่วโมง
6312101304   นางสาวขัตติยาภรณ์   ปู่หล้า : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101306   นางสาวจันทัปปภา   ภิรมศรี : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101308   นางสาวณัฐฐาวดี   บัวสุข : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101311   นางสาวทิพรัตน์   คำสุข : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101314   นางสาวนธัญญา   คำชมภู : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101316   นางสาวนิชานาถ   วรรณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101326   นางสาวมณฑาทิพย์   จูบ้วนกิม : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101327   นางสาวมินตรา   แสนพันศิลป์ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101334   นางสาวสุชัญญา   นามสิงห์สา : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101335   นางสาวสุภัญชลี   ทองนาคะ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101355   นางสาวอริสรา   โอระมิตร์ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312102301   นางสาวกัญญารัตน์   วงศ์วิศิษฐ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312102302   นางสาวกัลยรัตน์   อวดสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312102303   นางสาวกาญจนา   ศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312102306   นางสาวจิราภรณ์   อินเสาร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312102316   นางสาวปิยวดี   เตชะชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312102317   นายพีระพล   จินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312102322   นางสาวราณีร์   เทพวิชา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312102324   นางสาวศิริวิภา   วิชัยดิษฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312102326   นางสาวสุพัตรา   ธรรมขัดดุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6312106322   นางสาวพรรษชล   ตะนุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6312107304   นางสาวกัญญารัตน์   ปู่ดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6312107316   นายสมภพ   มั่นยืน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6312107319   นายอนุชา   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6312107321   นายอินทรักษ์   ปานพูน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101344   นางสาวนันทิญา   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101367   นางสาวพัชราภรณ์   แซ่อ๋อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101426   นางสาวไอลดา   สังวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314102321   นางสาวจุฑารัตน์   ติ๊บแดง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102347   นางสาวดุสิตา   แย้มกลิ่นพุฒ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102348   นางสาวถิรพร   คำโสม : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102360   นางสาวธัญวรัตน์   นิธิธรรมจริยา : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102373   นางสาวนูรอิห์ซาน   อินนูยูซี : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102376   นางสาวเบญสิตา   ไกรสุข : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102380   นางสาวปัญญาพร   ทันพรมมา : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102381   นางสาวปิยพัทธ์   หนูสาย : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102388   นางสาวพรสวรรค์   วงค์ริยะ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102389   นางสาวพรอุมา   นามเดช : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102396   นางสาวเฟื่องลดา   ประหุน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102404   นางสาวมนัสชนก   เสริมศักดิ์วรกุล : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102422   นางสาววรรณทสา   ขืนเขียว : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102428   นายวาสุกรี   ขุนทอง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102435   นายวชิรวิชญ์   ลุนจักร : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102438   นางสาวศิรินญา   วงษ์กิ่ง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102440   นางสาวศิรินาถ   เทียมเทศ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102450   นายสุทธิชัย   ใจมุข : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102458   นางสาวอนัญพร   นันกด : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102462   นางสาวอรุณี   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6315123326   นายภาณุพงษ์   ถังสูงเนิน : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6315123330   นายวราธิษณ์   ใจกันทา : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6315123333   นายวิษณุ   ใจงาม : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6315123339   นายอัษฎาวุฒิ   คำแสน : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6315123347   นายพิสิทธิ์   สีม่วง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6315124010   นายชัชธพล   ช่างทอง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124028   นายนพรุจ   เขยตุ้ย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124030   นายชัชวาล   พุดอ่อน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124032   ว่าที่ร้อยตรีนิติพัฒน์   ปัญญา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124033   นายปฐมพร   บุญยัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124041   นายพันธ์พงษ์   อินต๊ะมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124043   นายพุทธพงษ์   สุวรรณกูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124060   นายวุฒิพงษ์   แก้วปา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124062   นายศักราช   ความหมั่น : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124065   นายสหัสวรรษ   พรมเสน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124068   นายสืบศักดิ์   อินสิทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124072   นายอดิศักดิ์   อินสำราญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124073   นายอธิพันธ์   เหล็กสีสืบ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124081   นายเอกชัย   ปัญญา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6315124087   นายจักรกฤษณ์   สารบรรณ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6318102018   นางสาวภัณฑิลา   โสรัสสะ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102315   นางสาวจรรยพร   ชูศรี : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102326   นางสาวชรีลดา   รอดรัศมี : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102362   นางสาวเบญจมาภรณ์   วงศ์เสนา : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102369   นายปัณณวิชญ์   คำภีระ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102381   นางสาวพัชรินทร์   ศรีลาออน : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102423   นางสาวธัญวรินทร์   เวหะชาติ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102427   นางสาวอภิรดี   เอื้อธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102430   นางสาวอาทิตยา   ทองสังข์ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6318102456   นางสาวษุภนุช   ศรีพิชิต : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6319103502   นางสาวจันทนิภา   พฤกสุวรรณ : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6319103516   นายธนสิน   ประสงค์ : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6319103527   นายปัณณ์   เงาดี : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6319103528   นายพีระ   โม้คำ : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6319103531   นางสาวมนทกานต์   สมพูล : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6319103537   นางสาววรดา   ดารา : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6319103553   นางสาวอวัศยา   วิริยะวิทย์ : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6322101010   นายธนาธร   เนินชัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101304   นายกิตติกร   เนตรบังอร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6322101305   นายกิตติพงศ์   ดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6322101306   นายกิตติพงศ์   วงศ์คำนวน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6322101316   นางสาวจิราพันธ์   ศิริบุตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101317   นายจิรายุ   หวันมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101319   นางสาวจุฑามาศ   สิงห์ชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101323   นางสาวชลฐิชา   หมีนิ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101327   นายชายชาญ   พรมประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101328   นางสาวชุติมา   แก่นมั่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101330   นายณธีวิชญ์   ศิระวิมลพงพษ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6322101331   นางสาวณัฏฐณิชา   ปันกัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101332   นายณัฐชนน   วาดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101344   นางสาวธมลวรรณ   ปุริวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101346   นายธัชพล   หน่อวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101351   นางสาวนลัทพร   เสียวกระแส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101352   นายนวพล   ชุมภูชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6322101353   นางสาวนันทนี   นัดครีบ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101368   นายพงศกร   ทองนอก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6322101373   นายพันยุทธ   นนท์ชี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101377   นายพุทธิพงษ์   วงษ์ศิริสุพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6322101383   นางสาวยุวดี   พระงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101389   นางสาวรินรดา   เทียนสว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101391   นางสาวลลิตา   เปียงใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101398   นายวรวิทย์   จันทิมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101400   นางสาววริศรา   เขียวน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101401   นางสาววศินี   เวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101406   นายศิรพงษ์   สวัสดิ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6322101409   นายศิริศักดิ์   สีปุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101418   นางสาวสุวิมล   เอกวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6322101420   นางสาวอชิรญา   ออละอ่อน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6322101421   นางสาวอชิรญา   ฮุยเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6322101424   นางสาวอมราวดี   กรุ่นทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101427   นางสาวอริสรา   จำปาสัก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101429   นางสาวอลิตา   โพธิจักร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6322101433   นางสาวอาภาพร   อ่อนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6322101438   นางสาววีรพร   พุทธาสมศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง