ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6118102367   นางสาวศิริลักษณ์   เครือดวงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6201124311   นางสาวสิริยาภรณ์   แก้วเขียว : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101412   นางสาวสุนารี   พึ่งพาเลิศ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206102452   นางสาวภาสินี   กาวรรณ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6303103325   นางสาวปิยฉัตร   อารีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103348   นางสาวสุกัญญา   เที่ยงผดุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103349   นางสาวสุทธิดา   จันทร์ผาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103350   นางสาวสุธิมา   ลูกมณี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6305105331   นางสาวนัชริกา   ปัญญาวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305105345   นางสาวมินธาดา   ปาโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6312107316   นายสมภพ   มั่นยืน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6312107321   นายอินทรักษ์   ปานพูน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง