ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6209102318   นางสาววรรณวิศา   เมืองสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102325   นางสาวสิริพร   แสงไฟ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102326   นางสาวสุชาดา   จักรพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102327   นางสาวอภิชญา   มงคลภัทรสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6218102330   นางสาวดารุณี   พิงคะสัน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102336   นางสาวธนัชพร   กวดสี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6301122016   นางสาวฐิติมา   มูลตรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6303103308   นางสาวเข็มอักษร   เพ็ญกรรณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103309   นางสาวจินตนา   พิมพ์ใจมวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103330   นางสาวเฟื่องฟ้า   ชัยบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103348   นางสาวสุกัญญา   เที่ยงผดุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103349   นางสาวสุทธิดา   จันทร์ผาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103350   นางสาวสุธิมา   ลูกมณี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303104301   นางสาวจันทร์จิรา   เกษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6303104302   นายจำรูญศักดิ์   ค้ำจุนสาคร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6303104305   นายทนุวัฒน์   ไชยอุ่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6303104306   นางสาวธัญญาพร   รื่นนุสาร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6304102302   นายกฤษดา   เพ็ชด้วง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102303   นางสาวกิตติกา   แก้วริน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102305   นางสาวชนาพร   ขันแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102311   นางสาวพนิตา   วนาอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102313   นางสาวพิณญาพร   วงค์สามาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102314   นายภาณุวัฒน์   บัวระวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102318   นางสาววรางคณา   โสภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102319   นางสาวเวียงพิงค์   ขัดสีแสง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102321   นางสาวสุธิษา   ขัติหอม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101312   นางสาวกุลภรณ์   อินทนุ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101313   นางสาวเกศรินทร์   พลประถม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6309101012   นางสาวฐิติรัตน์   ทองว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101337   นางสาวนฤมล   แซ่ยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102302   นางสาวกัญญารัตน์   แสงสว่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102303   นางสาวกัลยรัตน์   สุขรัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102322   นางสาวมิเชลล์   เฟอร์รี่ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102337   นางสาวอริสรา   ปัญญานนท์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6312101352   นางสาวทะเลดาว   รัตนสมาหาร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101354   นางสาวภัทรพร   เข็มทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101356   นางสาวกรรณิกา   กล่ำเทพ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312107315   นางสาวศศิธร   อ่อนน้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107316   นายสมภพ   มั่นยืน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6322101334   นางสาวณัฐธิดา   เปนะนาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101338   นางสาวณิชา   ลมราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101341   นางสาวทัศติพร   จักรปา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101342   นางสาวทินสิรี   สุดแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101367   นางสาวปิยะฉัตร   วิเชียรดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101370   นางสาวพรพิมล   สืบพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101372   นางสาวพลอยวรินทร์   นวลจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101374   นางสาวพิชชานันท์   ปินไชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101377   นายพุทธิพงษ์   วงษ์ศิริสุพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101380   นางสาวมนธิญา   สุตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101382   นายไมเคิล   ฟานเนียฟัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง