ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004105330   วศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004109307   ธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6105101355   ปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6203102301   นางสาวเกวลิน   สอนพันระ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102304   ชมพูนุช   ชุมภู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102315   นางสาวมลทิชา   เช้าสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102317   นางสาวรัตน์สุดา   มีจินดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102322   นางสาวกัลยาณี   ปัจเวก : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6206101319   นางสาวจินดา   ละชี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6214101307   นางสาวกัญญาภัค   น้อยลมทวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101327   นางสาวณัฐพร   ดีปินไซร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6301101041   สกาว   ธนชัยพงศ์พันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6303102310   ญาดา   เอี่ยมสอาด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102312   ณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102320   พรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102321   ภัคจีราพร   ปู่ก่ำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102323   ภีรนีย์   มหิสลากุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6306101307   กษิติ   นครแพง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101311   กุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101312   กุลภรณ์   อินทนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101313   เกศรินทร์   พลประถม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101426   อังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101445   อดิศักดิ์   สุดเฉลียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101446   อาทิตยา   รัตนพงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306103021   เทิดพงศ์   ศักดิ์เจริญชัยกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6314101304   กรุณพล   อินทร์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101305   กฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101410   เสฏฐวุฒิ   พึ่งพา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101412   หฤษฎ์   ซิเนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101420   อักษร   เนคะมานุรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102406   เมทินี   ประโยชน์มี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102408   ยศวดี   เพ็ญพิชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102409   ยอดชีวัน   ผาทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102410   เยาวลักษณ์   นอสร้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102418   ลัดดาวัลย์   เจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102421   วธิดา   นันตาดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102422   วรรณทสา   ขืนเขียว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102354   ธีรกร   คันธวังอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102356   นภัสสร   จีนะสฤษดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6322101303   กาญจนา   รงค์รัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101307   กิติยารัตน์   เลิศล้น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101401   วศินี   เวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง