ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5903105304   นายชัยยุทธ   สุพรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6001105321   นางสาวชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001125342   นางสาวอารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6006105321   นายชนทัต   เทพวัลย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105379   นายศรัญย์   ฮา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6009101307   นางสาวกุลนันทน์   ชะนะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6101101366   นางสาวศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102350   นายณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102496   นางสาวอัญมณี   คำชมภู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6103103333   นางสาวปวันรัตน์   ฝ้ายเทศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103354   นางสาววัสสิกา   หมื่นอุดม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103360   นางสาวสิริวิภา   ชัยปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103361   นางสาวสุชาวดี   ทะเหมย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104104309   นางสาวอรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 6ชั่วโมง
6106103304   นางสาวกัญญารัตน์   ชนะสงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103380   นางสาวพรธิดา   ตะบิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103432   นางสาวศุทธินี   ธุระวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103435   นางสาวสิรามล   ชารีวัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 6ชั่วโมง
6108107336   นางสาววิภาวี   แจ่มกระจ่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 6ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6112102349   นางสาวอรวรรณ   กันทะวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112106317   นางสาวณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106332   นางสาวเบญญทิพย์   อังศุกุลชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6114101368   นางสาวภูพิงค์   สิงห์ทอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101401   นางสาวเหมสุดา   ดวงดาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102323   นายทวีทรัพย์   ธรรมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123349   นางสาวปวีณา   อามาตรมนตรี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123390   นายสรวิชญ์   วิไลวรรณ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6122101324   นางสาวจารุวรรณ   มากระโทก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101342   นายณรงค์สรร   พรมรังสี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101346   นายณัฐพงษ์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101351   นางสาวณัฐิกา   ทาต่อมวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101358   นางสาวธัญญาลักษ์   คำภีระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101466   นายพิชัย   เกียงมี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102363   นางสาวธัญญารัตน์   ปินไชย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102405   นายพีรพล   วิชาคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201125311   นายฑณวรรษ   อำไพวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125313   นางสาวณัฐพร   จันทร์ผ่อง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125324   นางสาวนริศรา   ยกให้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125336   นางสาวภัคจิรา   ขาวมาก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125358   นางสาวอัฐภิญญา   อินทร์พลทัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6203101330   นางสาวพรชิตา   แซ่เคอ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101339   นางสาวยอดขวัญ   สังสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6204101329   นางสาวประกายมุข   จีราคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101360   นางสาวอัจฉรา   ตุแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101309   นางสาวขวัญฤดี   มีนันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101328   นางสาวณัฐฐาพร   สุโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206103045   นายอดิศร   บุญชู : บัญชี 6ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 6ชั่วโมง
6210101321   นางสาวปรียาภัทร   วรรณภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6212102306   นายเฉลิมชัย   วงศ์เจริญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102343   นายพิสิษฐ์   สะมาสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6214102343   นางสาวปภาวดี   หัสสา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6218102395   นางสาวชาลิสา   อินยา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6222101316   นางสาวจริยาพร   สีแสด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101322   นางสาวจิราพร   ผลฟักแฟง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6222101325   นางสาวจีรภา   ดอนปัน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6222101430   นางสาวสุดารัตน์   พุงขาว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6301101005   นายกิตติธัช   โทธะริน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101022   นางสาวนุชสรา   วงษ์บุญรอด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101034   นางสาวมาริสา   สระทองอ้อย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101041   นางสาวสกาว   ธนชัยพงศ์พันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101042   นางสาวสิริกานดา   พุดหอมโพธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301102362   นายนิติ   พรสมบูรณ์ศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102364   นายเนติพงษ์   แสนสุขอุดมบุญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301105302   นางสาวกนกพร   คำปวง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105327   นางสาวสมฤทัย   ปัญโยกาศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301113301   นายชัชวาลย์   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113303   นายธนวัฒน์   ใจประเสริฐ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113306   นายศรัญย์   ประทุมตรี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301122005   นางสาวกิตติมา   มณีวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122030   นายธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122032   นายนริศ   พระวิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122033   นายบรรณ   ตีรพิสุทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122047   นายพิเชษฐ์   นาสวนจำรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122060   นายวรากร   กันทะสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122062   นายวราวุธ   คลองรั้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122072   นายอดิศร   โนนนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6303101327   นายภคนันท์   สังวรวิตร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303102316   นางสาวนันทการต์   อักขระพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102326   นางสาวรุ่งตะวัน   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303103320   นางสาวนูรซากิช   อิสสภาพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103341   นางสาววรรณพร   พุฒิเพ็ญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103345   นางสาวศรีสุดา   ซั่วเซ่งอี่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103356   นางสาวอรสินี   ปันไฝ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303104301   นางสาวจันทร์จิรา   เกษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6303104305   นายทนุวัฒน์   ไชยอุ่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6304102318   นางสาววรางคณา   โสภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6305101419   นางสาวอภิชญา   ข้าวหอมหาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105330   นางสาวนรีกานต์   ไทยนิยม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105359   นางสาวสิริกานดา   จดจำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105365   นางสาวสุภิชา   สมพงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101332   นายณรงค์ฤทธิ์   เครือสกุลเพ็ญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101398   นางสาวศศิกานต์   บุญเปี่ยม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101436   นางสาวชริดา   ปิติถาโน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101438   นางสาวนาฎนารี   ของงาม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306103009   นางสาวจิรัชยา   นามสร้อย : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103017   นายณัฐภัทร   สุวรรณเดชา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103037   นางสาวปวันรัตน์   แก้วคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103041   นางสาวพรรวี   หลวงนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103064   นางสาวศุภมาส   พิงคะสัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103066   นางสาวสายเดือน   พะยิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103341   นางสาวนราทิพย์   เจดีย์ปน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103343   นางสาวนริศรา   การิยา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103388   นางสาววันวิสา   นาคอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6306105310   นางสาวสวิณี   มูลฟอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6309101018   นายธนกฤต   ดวงชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102308   นางสาวณัญก์นภัส   ดีแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 6ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6312101304   นางสาวขัตติยาภรณ์   ปู่หล้า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101313   นายนครินทร์   อินทาน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312106314   นายธีรพงษ์   เถื่อนเเท้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6312106331   นายสาคร   เกตุเเสนลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6314101332   นายเทวา   คีรีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101368   นายพันธบัตร   พันธเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101369   นายพีรธัช   คีรีทรัพย์ทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102303   นางสาวกนกพร   ปัญญานะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102311   นางสาวกัญญมน   มีฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102313   นางสาวกัญญารัตน์   แจ้งอุบล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102317   นางสาวขวัญสิริ   จี๋คีรีวุธ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102320   นางสาวจิระวดี   สารากาล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102336   นายณรงค์วัฒน์   เพชรสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102341   นายณัฐชนน   เซ็งปี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102354   นายธนภัทร   ไชยลังการ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102455   นางสาวสุรางค์วรรณ   สุขเกษม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102472   นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123301   นางสาวกชกร   แซ่ยะ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123309   นายณภัทร   กันธวัฒนะ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123317   นางสาวนฤมล   สมปาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123322   นายพนมกร   ผลาผล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123327   นายภารดร   กันธะ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123342   นายไอศวรรย์   บุญยรัตน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123346   นายนายปฏิพล   จองซาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315124029   นายนัฐวุฒิ   เอี่ยมสะอาด : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6318102376   นางสาวพรธิภา   จันทร์ดาพรหม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101005   นางสาวชนิกาญจน์   เกี๋ยงหนุน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101007   นายดำรงพล   รุผักชี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101314   นางสาวจารุวรรณ   ใจแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101318   นางสาวจีรนันท์   ผ่านผิว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101329   นางสาวฌาลิณีย์   ใจนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101338   นางสาวณิชา   ลมราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101343   นางสาวธนานันต์   วงษ์เทศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101347   นางสาวธัญญลักษณ์   พรมตัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101374   นางสาวพิชชานันท์   ปินไชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101375   นางสาวพีระนันท์   ทองแม้น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101380   นางสาวมนธิญา   สุตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101382   นายไมเคิล   ฟานเนียฟัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101414   นายสิรวิชญ์   คำมอญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101432   นางสาวอานัญญา   โคตรทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง