ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6115123379   นายศตวรรษ   เสาศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6222103015   นายธนภูมิ   จันดา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6303103308   นางสาวเข็มอักษร   เพ็ญกรรณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103309   นางสาวจินตนา   พิมพ์ใจมวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6304101310   นายกานต์   แก้วกมล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304101361   นายวรเชษฐ์   บารมี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6309101051   นางสาวสุภณิดา   คุณยศยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102330   นางสาวสกาวเดือน   แววศรีทิม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6310102323   นางสาวศิริประภา   ปู่จันทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102440   นางสาวศิรินาถ   เทียมเทศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315124077   นายอภินันท์   คำขา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124078   นายอภิสิทธิ์   สัมปันนัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6322103006   นายณัฐกิตต์   ยอดสวิป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103015   นางสาวผุสดี   พรหมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103020   นางสาวมนทกานติ   ยอดเมือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103025   นางสาวศุภิสรา   ไพยประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง