ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5704101327   นายณรงค์ศักดิ์   โยตมาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704106302   นายกฤษฎา   บุญคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5804106303   นางสาวกัลยรัตน์   ภูวอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5904106303   นายกิตติ   อ่วมทัพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004101304   นายกรรวี   จันทสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101306   นายกริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101326   นายฐิติกร   สวัสดิ์สุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101327   นายฐิติสรร   วชิระอรุณวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101330   นางสาวณัชภรณ์   แจ้งมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101335   นายณัฐภัทร   บุญชุ่มใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101340   นางสาวดาวิกา   วงศ์อาษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101357   นายพงศ์ศักดิ์   พงษ์ตุ้ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101359   นายพีรพัฒน์   อุดมสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101362   นางสาวเพ็ญนภา   ผู้ผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101367   นางสาวมาริษา   พิมพ์ศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101370   นายรวิภาส   สมูลดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101374   นางสาววรรณกร   รักสัตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101379   นายศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101381   นายศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101384   นายสกลรักษ์   อรุณรุ่งโรจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101387   นายสุทัศน์   สุริยะแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101390   นายสุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101393   นายอนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101394   นางสาวอภิวรรณ   รอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004101400   นายสิทธินนท์   ทัศนสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004102302   นางสาวกนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102305   นางสาวเกสรา   ดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102308   นางสาวขวัญสุดา   รางแดง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102313   นางสาวฐิติพร   วงศยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102320   นางสาวนันทิยา   อุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102328   นางสาวยุคลธร   ศูนย์กลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102331   นางสาววราภรณ์   เขียวดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102333   นางสาววัลภา   แก้วทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102334   นางสาววาสนา   กาฬภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102335   นางสาววาสนา   เฉลิมวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102336   นางสาววิภาวรรณ   ปัญญากาศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102337   นางสาววีรดา   อินทนัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102338   นางสาวศิริพร   คำปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102341   นางสาวสุภาวรรณ   สุยะก๋อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004102346   นายอุเทน   ปูจำศีล : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004103308   นางสาวจีรนันท์   หิรัญคำ : เคมี 4ชั่วโมง
6004103317   นายธนศักดิ์   ทองเเตง : เคมี 4ชั่วโมง
6004103319   นางสาวธมลวรรณ   เครือคำวัง : เคมี 4ชั่วโมง
6004103320   นางสาวนพวรรณ   โพบขุนทด : เคมี 4ชั่วโมง
6004103323   นายปรานต์   แก้วมีศรี : เคมี 4ชั่วโมง
6004103326   นายพงศ์พิสุทธิ์   แดงแท้ : เคมี 4ชั่วโมง
6004103327   นางสาวพรทิพา   คำคะมูล : เคมี 4ชั่วโมง
6004103337   นางสาววิริยา   ด้วงบุญมา : เคมี 4ชั่วโมง
6004103338   นางสาวศศิประภา   ราชเทวินทร์ : เคมี 4ชั่วโมง
6004103341   นางสาวสิริรัตน์   สุวรรณโคดม : เคมี 4ชั่วโมง
6004103344   นางสาวสุรีวัลย์   แสงศรีจันทร์ : เคมี 4ชั่วโมง
6004103352   นางสาวอรณิชา   ใจดี : เคมี 4ชั่วโมง
6004103355   นางสาวอังคณา   กลมกล่อม : เคมี 4ชั่วโมง
6004104301   นางสาวกาญจณรัตติ์   โชครวย : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104303   นางสาวชนิตา   คมขำ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104305   นายธนกร   นันติ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104310   นางสาวรวิษฎา   ดีวงศ์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104311   นางสาวรัชฎาพร   ปินทิพย์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104312   นางสาวริตารัตน์   ด้วงบู่ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104313   นางสาววรรณวิสา   แข่งขัน : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104314   นางสาวศรัณย์พร   แก้วเต๋จา : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104316   นายสุกฤต   สิทธิครอง : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104317   นายแสง   สินบันเทิง : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104318   นางสาวอรอัชฌา   คำอินต๊ะ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104319   นางสาวอรัญญา   จีนะ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004105301   นางสาวกนกวรรณ   กระตุฤกษ์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105302   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วโน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105303   นายกายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105304   นายกิตติวัฒน์   โรจพวง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105305   นางสาวขนิษฐา   ธงศรี : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105311   นางสาวชุติมา   ศิริเมือง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105312   นางสาวโชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105315   นางสาวชัชชญาพร   เทพสาย : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105316   นางสาวธันยพร   หมูดวง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105318   นางสาวนริศรา   วงค์สาย : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105321   นางสาวพิมอัปสรณ์   ฮดฤาชา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105326   นางสาวรัตนวรรณ   การะนุต : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105328   นางสาวลัดดาวัลย์   บวรศักดิ์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105332   นายวิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105333   นางสาวมุกพิศุทธิ์   ศรีรัตนสุวรรณ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105334   นางสาวศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105336   นางสาวสุดารัตน์   สว่างแจ้ง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105337   นางสาวสุทธิดา   สิงห์คำ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105338   นางสาวสุภัทธรา   จินะราช : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105339   นางสาวอทิตยา   คำมา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105340   นางสาวอรณัชชา   จันทยงค์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004105341   นางสาวอัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004106302   นายกิตติพงศ์   ทองมาตรา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106304   นายจิรัตน์   สิทธิมูล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106313   นายณัฐวุฒิ   แสนอินตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106320   นายนัฐพล   ฉัตรสุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106324   นายพสุธร   มะโนธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106326   นายปิยวัฒน์   อินทรีย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106334   นายฤทธิเดช   พงษ์ไพรวัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106342   นายศราวุธ   ทับทิมบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106343   นางสาวศศิธิดา   เชื้อไสย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106346   นางสาวสิริกร   ณ ลำพูน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004106349   นางสาวอธิศา   อินทะสังข์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6004107301   นางสาวกัญญารัตน์   สูนรัมย์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107307   นายณัฐวิชย์   ยุติมิตร : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107308   นางสาวณารินทร์   บุญรุ่งเรืองศักดิ์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107309   นายธนกฤต   สันคำ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107311   นายธิติ   ขันธ์สุวรรณ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107312   นายธีรเจต   คำปาแฝง : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107313   นายธีรภัทร   เนตรฉัยยา : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107315   นางสาวปัณญณัช   พิมพ์สาร : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107316   นายพงศ์พิสุทธิ์   ทองวรรณ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107317   นายธณพัทไชย   วงค์สงสัย : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107318   นางสาวภัคจิรา   ชาญอนันต์วงศา : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107319   นายภาณุ   วีระแก้ว : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107320   นางสาวยุพารัตน์   ภูแถวเชือก : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107321   นางสาวรัชนีพร   เกตุพิมล : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107323   นางสาววราภรณ์   พันชำนาญ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107324   นางสาววิชชุดา   อินต๊ะชัยวงค์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107325   นางสาววิลาวรรณ   บริสุทธิ์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107326   นายวุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107328   นางสาวศิริษานันต์   ทรัพย์ประเสริฐ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107329   นายสิทธิพล   หนุนวงค์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107330   นางสาวสิริวรรณ์   วงค์ศรี : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107331   นายสิริโสภณ   มูลสมบัติ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107332   นางสาวสุทธิกานต์   ฉิมพาลี : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107333   นางสาวสุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107335   นายสุรดิษ   หิรัญพานิช : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107336   นายสุรัติ   คงสกุล : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107338   นางสาวสุริศรา   แพงคำ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107339   นายอนันต์   ญาตินิคม : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107340   นางสาวอภิชญา   กิริยา : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107341   นางสาวอมราพร   ปันวงค์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004107342   นางสาวไอริน   แซ่หลอ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004108301   นางสาวกนกพร   คำปลิว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108302   นางสาวกรวรรณ   ขัตติยะ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108304   นางสาวกัลยา   เล็กมนต์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108305   นางสาวจารุวรรณ   เจริญรักษ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108306   นางสาวณัฐชยา   ต้อนรับ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108307   นางสาวณัฐมน   เพชรศิริพันธุ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108308   นางสาวนิตยา   คลังพินิศ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108311   นางสาวพิรัชฌา   จุ้ยพันธุ์ดี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108313   นางสาวรสิตา   ประกอบบุปผา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108315   นางสาวฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108318   นายสันติสุข   กัลยา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004108319   นางสาวสุนัทตรา   โพธิสุข : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6004109304   นายชัยพล   จินะทา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6004109306   นายทักษ์ดนัย   เศษรัตนา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6004304001   นางสาวยุวรัตน์   จันทสุข : พันธุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006104420   นางสาวสุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 4ชั่วโมง
6104101303   นางสาวกมลนัทธ์   สุขุมิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101310   นายจตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101311   นายจตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101314   นายจิรัฏฐ์   แสงฉาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101315   นายชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101317   นายชยานันต์   สุยะใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101321   นางสาวณัฏฐธิดา   สุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101322   นายณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101324   นายณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101326   นายณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101327   นายณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101328   นายณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101329   นายณัฐวุฒิ   พรหมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101331   นายทรงเทิด   บวรปีติกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101332   นายเทพฤทธิ์   จันทะบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101338   นายธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101340   นายธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101342   นายธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101343   นายนนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101344   นางสาวนภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101346   นางสาวนุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101350   นางสาวปนัสยา   รุจาคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101351   นายประสิทธิ์   บุญกว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101353   นางสาวปิยธิดา   ชลประเสริฐสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101356   นางสาวพรพิมล   กาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101358   นายพฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101359   นางสาวพัชราภา   ชัยเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101365   นางสาวภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101366   นายภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101367   นายภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101368   นายภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101370   นายรัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101371   นายรัชภัฏ   เตียวสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101373   นายวรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101376   นายวันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101377   นายวุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101379   นายศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101380   นางสาวศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101384   นายสงกรานต์   กอบจิตสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101385   นายสถาพร   ตีคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101387   นายสมรัตน์   ศีลธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101391   นางสาวสิริพิม   หมอดู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101393   นางสาวสุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101394   นางสาวสุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101395   นายสุธิชล   บุญยืน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101396   นางสาวสุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101397   นางสาวสุพิชญา   แก้วสุดใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101399   นายสุรชาติ   คงกำเหนิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101400   นายหัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101401   นางสาวอริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101404   นางสาวณัฐวดี   คงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104102303   นางสาวเก็จมณี   แสวงดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102304   นายคณวัฒน์   สีดาธรรม : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102308   นางสาวจิราพรรณ์   แก้วอุ๊ด : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102310   นางสาวเจนจิรา   ญาวุฒิปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102319   นางสาวปาริชาติ   อินคม : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102320   นางสาวปิยะพร   เเย้มชู : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102323   นางสาวมาริสา   เกตุอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102324   นางสาวเมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102327   นางสาวศศิวรรณ   แก้วนิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102330   นางสาวสมพร   สระแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102331   นายสหรัฐ   ตั๋นก้อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102334   นางสาวเสาวลักษณ์   ปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104103302   นางสาวกมลพรรณ   ขุนแก้ว : เคมี 4ชั่วโมง
6104103303   นางสาวกรณ์กาญจน์   รัชกรณ์พรรณ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103307   นางสาวเกศรินทร์   โปธา : เคมี 4ชั่วโมง
6104103308   นางสาวขนิษฐา   ภูจอมขาว : เคมี 4ชั่วโมง
6104103309   นางสาวฉัตรกาญจน์   จันทะพุธ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103310   นางสาวชลลดา   สุภาธง : เคมี 4ชั่วโมง
6104103313   นายณัฐนนท์   ณ ระนอง : เคมี 4ชั่วโมง
6104103314   นางสาวตวิษา   ปังสกุลยานนท์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103316   นางสาวธาดารัตน์   กระภูฤทธิ์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103318   นางสาวนนทวรรณ   ชลาประเสริฐ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103321   นางสาวณัฐชญา   อัครจินดาฤทธิ์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103325   นางสาวมนทกานต์   เพ็งสุข : เคมี 4ชั่วโมง
6104103327   นางสาวรุจิเรศ   มุธิตา : เคมี 4ชั่วโมง
6104103330   นางสาววรรณวิสา   ประโยงค์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103331   นางสาววราภรณ์   แก่นนาคำ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103332   นางสาววิชชุดา   บุญน่วม : เคมี 4ชั่วโมง
6104103333   นางสาวศศิวิมล   สายยิ้ม : เคมี 4ชั่วโมง
6104103335   นางสาวสิรินาถ   กฤสชนกนาถ : เคมี 4ชั่วโมง
6104103337   นางสาวสุภัทรา   แสนสุรินทร์ : เคมี 4ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104302   นางสาวทักษาชล   ขันจันทร์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104303   นายธนัตม์   ชุมภูพเยาว์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104304   นางสาวเบญจมาศ   โชติ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104305   นางสาวภัทรภร   ญาณะโรจน์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104306   นางสาววรารัตน์   วงศ์สนันท์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104308   นางสาวสุภาวดี   อินทร์เสวียด : สถิติ 4ชั่วโมง
6104104309   นางสาวอรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 4ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105306   นางสาวชนาภัทร   คำดี : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105307   นางสาวชลกร   ไทยเสถียร : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105309   นายธเนศพล   คำซาว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105310   นางสาวธัญลักษณ์   อ่ำนาคิล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105312   นายบัญชา   เจริญนิรมล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105313   นายบัณฑิต   เชื้ออาษา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105314   นายปกรณ์ศักดิ์   สว่างแสง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105316   นายภูมินันท์   เกาะลอย : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105317   นางสาวรสสุคนธ์   สอนแก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105318   นางสาวรัตติกาล   จักรวาลย์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105319   นางสาวรุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105320   นายวศิน   เทพสิงห์แก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105322   นางสาวสิริยากร   จันทร์เพ็ง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105323   นายอติรุจ   ขยัน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105324   นายอิทธิฤทธิ์   ช่างสลัก : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104106302   นางสาวกัญธิวา   ฉวีวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106303   นายกิตตินันท์   เกียรติศิริโรจน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106306   นายเจษฎา   หลวงจินา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106310   นางสาวชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106313   นายธนบรรณ   ขาคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106326   นายพิพัฒพงษ์   นามดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106332   นายรติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106334   นายวีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106336   นายสถาพร   เเสนเเล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106337   นายสถาพร   รุจีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106345   นายไอ้ใจ   ลุงเฮิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104107305   นางสาวพิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104107306   นางสาววิมลณัฐ   รังสรรค์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104108302   นางสาวธมกร   กิตติวิบูลย์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104109306   นางสาวอรนุช   จันทโปแว่น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204101341   นายภูผา   อาร์กาตอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101350   นายศราพันธ์   บุญค้ำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304106320   นายธนวิทย์   บุญวิจิตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง