ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101365   นางสาววาริณี   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6001105368   นางสาวปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105370   นางสาวปิยะนุช   เอิบโชคชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105371   นางสาวเปรมฤทัย   กลิ่นชื่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105376   นางสาวพรรณราย   บุญมัง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105386   นางสาวเพ็ญพิชชา   นามมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6004101327   นายฐิติสรร   วชิระอรุณวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6004101335   นายณัฐภัทร   บุญชุ่มใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6009101362   นางสาวรัฐนันท์   เที่ยงมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6009101395   นางสาวสุนิติ   บวรเกียรติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6101125311   นายฐิติศักดิ์   ฉาดฉาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 2ชั่วโมง
6106104414   นางสาววิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 2ชั่วโมง
6109101302   นางสาวกรรณิการ์   วงค์ชารี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101303   นางสาวกษิรา   สินมณฑากิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101304   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101307   นางสาวกุลภรณ์   อินเหลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101309   นางสาววีรินทร์ภัทร์   จันทร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101310   นางสาวจิรนันท์   อินหว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101312   นายจิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101313   นายจื้อฉาง   แซ่หม่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101314   นางสาวจุฑามาศ   แดนอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101315   นางสาวชนกชนท์   ไชยชมภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101316   นายชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101318   นางสาวชลดา   รื่นพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101319   นางสาวชุติมณฑน์   อินตะกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101324   นางสาวณัฐมนท์   เชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101325   นางสาวทมนวรรณ   สาบุ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101331   นางสาวธิดาพร   ดอกระกำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101333   นายธีรพัฒน์   จ๊ะมั่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101334   นายนพกร   เนตรสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101335   นางสาวนริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101336   นางสาวนลินธร   จันทร์ฟู : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101338   นางสาวนัฐริการ์   บุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101339   นางสาวนีรภา   ศรียายอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101340   นางสาวนุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101341   นางสาวปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101342   นายปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101343   นางสาวประกายดาว   เลศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101344   นายปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101345   นางสาวปองศธร   ปิ่นแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101346   นายพงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101347   นางสาวพรวิมล   ลุงสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101349   นางสาวพัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101352   นายภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101356   นางสาวมณฑิการ์   ก๋าแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101361   นางสาวรุ่งทิวา   สินวิริยะนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101362   นางสาวเรณุการ์   กองตู้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101363   นางสาววรางคณา   อัศววิจิตรนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101366   นางสาววาริน   ชมเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101367   นางสาววิภาภรณ์   อุไรรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101371   นางสาวศิริลักษณ์   ปรีพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101372   นางสาวศุภานัน   ทีมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101373   นางสาวสกุลตรา   โสมานะวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101374   นางสาวสมิตานัน   บุตรพรหม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101375   นางสาวสโรชา   หาญผจญกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101376   นายสหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101378   นางสาวสุทธิชา   ขันนารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101379   นางสาวสุทธิดา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101380   นางสาวสุนิชา   เหลืองวสุธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101381   นางสาวสุภาวรรณ   การะเกตุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101382   นางสาวสุวิตรา   วงศ์งาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101383   นางสาวเสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101388   นางสาวอรฤดี   ทองนาคะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101389   นางสาวอรุโณทัย   รัตนวรางค์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101394   นางสาวอุษณี   ชื่นดวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101397   นายอำนวย   ลอห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102302   นางสาวกัตติมาส   ลิ้มตระกูล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102309   นางสาวฉัตรลัดดา   โพธิ์ศรีทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102312   นางสาวชวนวรรณ   เดชดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102317   นางสาวธิติมา   ขุมเพชร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102319   นายนนทกร   จันทรเพท : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102322   นางสาวนีรณุช   เจริญทรัพย์อนันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102323   นางสาวปิยฉัตร   คลังกลาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102324   นางสาวปุณยาพร   ระใหวนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102327   นายพีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102330   นายภูวนัย   ใจรักบ้านนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102333   นางสาวยุพดี   วิกยานุเคราะห์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102334   นางสาวรักษิณา   อินทรเทศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102337   นางสาววรัมพร   ศรีสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102338   นายวสวัตติ์   วงศ์กาวี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102341   นายสรวิชญ์   เขื่อนสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102345   นางสาวอคิราภ์   โนกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102347   นางสาวอาทิตยา   พงษ์ทิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109102348   นางสาวอารีรัตน์   แนบกลาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6114101326   นางสาวณัฐริกา   ห้าวหาญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114101333   นางสาวธนันยา   มีภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114101368   นางสาวภูพิงค์   สิงห์ทอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114102309   นางสาวขวัญกมล   กุมเมฆ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102312   นางสาวจิณห์นิภา   มาลัย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102314   นายเจษฎา   ต๊ะวัง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102315   นางสาวเจือจันทร์   แถบหอม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102319   นางสาวณัฐธิกา   ตะพัง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102325   นายธนบล   จุลนิมิตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102326   นางสาวธัชชา   อะกะเรือน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102327   นางสาวธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102329   นางสาวธัญมาศ   ทาหน่อทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102330   นายธาม   ปานาม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102331   นางสาวธิดาพร   อินคูณ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102332   นายนนทิวรรธน์   นพคุณกุลดิลก : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102333   นางสาวนนลดา   สะมิระสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102336   นางสาวนิศารัตน์   ตั้งศรีวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102337   นายเนติวิทย์   วงศ์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102338   นายปกรณ์ชัย   จักรแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102339   นางสาวปรียากร   ยกฉวี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102340   นางสาวปรียาภรณ์   ชมพบ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102350   นางสาวเมสินี   สุขแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102352   นางสาวรุ่งอรุณ   จุลแวง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102353   นางสาวลลิตา   ทาริวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102358   นางสาวศรัณย์ภัทร   กำแพงเพชร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102361   นางสาวศศิ   เศรษฐพงษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102365   นายศุภวรรษ   สันทราย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102366   นางสาวสุดารัตน์   เขียวพระอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102367   นางสาวสุทธิดา   นามสุข : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102370   นางสาวอรพิน   สุดเฉลามาลี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102372   นางสาวอรุณวตี   ต้นศรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102374   นายอานุภาพ   สังข์ยก : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102380   นายกัมพล   ปัญญา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102381   นายวชิระ   กลัดเจริญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6122101375   นางสาวนุสบา   เก่งกาจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6205105355   นายภานุพงษ์   สมภักดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6205105401   นายยศวันต์   เมืองมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6209101006   นางสาวขวัญจิรา   ตานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101010   นางสาวฉฎาธร   แก้วประเพณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101011   นางสาวชนน์นิภา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101013   นางสาวชมพูนุท   ปัญญาวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101020   นายติณณ์   บุนนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101021   นายเทพนที   อินทร์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101022   นางสาวนภัสกร   อุพงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101023   นางสาวนันทิยา   วิเศษอาภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101026   นางสาวบุณฑริกา   มาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101031   นางสาวพรทิพย์   ภารดีสดใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101033   นางสาวเพ็ญนภา   เป็ดมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101041   นายวุฒิกร   ใยบัว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101043   นายศิลวัต   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101048   นางสาวสุวรรณา   ผิวเหลือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101050   นางสาวแสงพร   คำมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101058   นายอนิรุทธิ์   คันธรส : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101302   นางสาวกมลทิพย์   ตั้งประดิษฐ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101305   นางสาวกัญญารัตน์   สถานกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101307   นางสาวกุสุมา   แหขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101308   นางสาวเกษวรินทร์   เขียวมณีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101312   นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101314   นางสาวจุรีพร   ลึกวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101315   นางสาวเจียรนัย   จันทานี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101316   นางสาวชนัญชิดา   บุณฑริกบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101317   นางสาวชนินาถ   จันชะนะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101318   นายชลัมพล   อินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101319   นายชัชชัย   แก้วเณร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101320   นายณพงศ์   อินอ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101321   นางสาวณัฐชยา   วงศ์บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101322   นางสาวณัฐชยา   สามัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101323   นางสาวณัฐธิดา   สถานเขื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101325   นางสาวณาฐเซียร์   เทรวิซาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101326   นางสาวณิชกุล   ชัยวันดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101333   นางสาวทิพรดา   ธิวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101334   นายธนวินท์   เกตุคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101335   นางสาวธนัชพร   ศิริพงศา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101336   นายธนาทัช   ศิวพรอนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101338   นางสาวธิดาพร   สิงขรค้ำจุน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101340   นายธีรภัทร์   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101342   นางสาวพิชญ์ธรินทร์ญา   จิภูนันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101345   นายปฏิภาณ   รักวงษ์ฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101347   นางสาวปิยะฉัตร   ศรีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101348   นางสาวเปี่ยมปิติ   เปี่ยมปิ่นเศษ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101349   นางสาวพชรนันท์   ศักดินา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101350   นางสาวพรชนก   แตงไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101351   นางสาวพรวิภา   โกแสนตอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101352   นางสาวพรสวรรค์   วงศ์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101354   นางสาวพัชรี   ศรเตโช : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101355   นางสาวพิชญ์กานต์   โพธิยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101356   นางสาวพิมพ์ชนก   ถวายนิล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101357   นางสาวพิมพ์นิภา   พวงมาลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101358   นางสาวพิยะดา   แก้วเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101360   นายพุฒิเมธ   ทองรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101364   นางสาวมนัญญา   ภู่ศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101365   นางสาวมากีตาร์   แสนสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101366   นางสาวมาริสา   มาเยอะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101367   นางสาวเมทินี   แสงคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101368   นางสาวรวิสรา   บัวสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101369   นางสาวรุ่งทิวา   พยาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101374   นางสาววิลาวัณย์   อุดมครบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101375   นางสาววิลาสินี   แซ่จันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101376   นางสาววิไลรัตน์   บรรดาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101377   นางสาวศกลวรรณ   มากสรอย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101381   นางสาวศิริญญา   อุ่นปิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101383   นางสาวสโรชา   แซ่ตัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101384   นางสาวสิริรัตน์   โตยัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101387   นางสาวสุธินี   ดวงต๋า : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101388   นางสาวสุนันทรน์   เชื้อหนองทอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101389   นางสาวอภิชญา   เป็งโต : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101390   นางสาวอรมณัส   พรหมสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101391   นางสาวอรัชพร   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101393   นางสาวอัญชลี   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101394   นางสาวอารียา   วรเลิศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101395   นายโชคชัย   วิกิจสร้างสรรค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101396   นางสาวณัฐฤทัย   แสนพยอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101397   นางสาวณิชากร   ทองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101401   นางสาวปิยธิดา   หล้าคำมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101403   นางสาวโศภิตา   แสงศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101405   นายเอื้ออังกูร   อู่จีรังกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101406   นางสาวจุติมา   มังกรเจริญกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102301   นางสาวกชกร   จิตใจฉ่ำ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102302   นางสาวกุลกันยา   มีผดุง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102303   นางสาวเขมรุจิ   ธรรมรงค์พัฒน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102304   นายจิราสิทธิ์   อัง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102307   นายธงชัย   คัพเลอร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102308   นายธนกฤษ   บุญอินทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102314   นางสาวเบญจมาศ   ปาต๊ะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102316   นางสาวพรชนก   ศรีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102318   นางสาววรรณวิศา   เมืองสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102320   นางสาววาสนา   ภูมิลา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102321   นางสาวศิรดา   เดชาชาติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102322   นางสาวศิริลักษณ์   ชาวทะเล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102323   นางสาวศุภิสรา   นะวะยศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102325   นางสาวสิริพร   แสงไฟ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102326   นางสาวสุชาดา   จักรพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102327   นางสาวอภิชญา   มงคลภัทรสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102329   นางสาวอรณี   แพพิมพารัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102331   นางสาวกิตติกา   จินายิ้ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209102332   นายอเล็กซานเดอร์   เสนทาวงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6214102301   นางสาวกรรณิการ์   ชุ่มสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102303   นางสาวกัลยกร   ฟักปลั่ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102304   นางสาวกาญจนี   ขำหินลาด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102305   นางสาวกานต์ชนก   บุญถึง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102306   นางสาวกุลณัฐ   คำปันแสน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102311   นางสาวจิณณ์ณณัช   จันทร์เรือง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102316   นางสาวจีราพร   สอนส่งกลิ่น : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102324   นางสาวณัฏฐณิชา   ม่วงเมือง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102327   นางสาวณิชนันทน์   สุภกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102329   นางสาวเดือนฉาย   ลุงโซ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102333   นางสาวธนพร   งามละมัย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102334   นางสาวธัญวรรณ   ฉิมสุนทร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102337   นางสาวนริสรา   คำนนท์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102338   นางสาวนวรัตน์   เงางาม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102339   นางสาวนัทธมน   จินใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102341   นายนิติพงษ์   บ่อแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102347   นางสาวปวีณา   ก้านเหลือง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102351   นางสาวปาลิดา   ดลราษี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102353   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อ้วนดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102361   นางสาวพิจิตรา   เอมเสม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102362   นางสาวพิมญาดา   นันทะเสน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102363   นางสาวพิมพิศา   พุ่มพฤกษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102374   นางสาววริศรา   แสงโสรจสุข : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102378   นางสาววิจิตรา   เกษี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102385   นางสาวศุภางค์ณิช   จ่ายเพ็ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102389   นางสาวสิรินันท์   สุขุมพรรณ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102390   นางสาวสุกัลยา   เจือสุข : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102393   นางสาวสุทธภา   สุวรรณกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102394   นางสาวสุธาสินี   สุขจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102396   นางสาวสุวนันท์   ฉัตรแก้วสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102398   นางสาวหทัยรักษ์   ทัพเสลา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102403   นางสาวอรยา   ดีสม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102404   นางสาวอริสรา   ด้วงช้าง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102412   นายเอกอภิสิทธิ์   สุดเสาร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6305101320   นางสาวชลดา   ปิ่นเมธา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6306102356   นายนราวิชญ์   คงเนียม : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102392   นายสิทธิพงษ์   วังแก้ว : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102393   นางสาวสุทินา   ไทยเดชา : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102401   นายเสริมชาติ   อินทะนาม : การตลาด 2ชั่วโมง
6309101001   นางสาวกมลลักษณ์   พรหมคล้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101003   นายกิติศักดิ์   ทิบุตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101006   นางสาวจอมขวัญ   ยาอู : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101007   นางสาวจันธิรา   กลิ่นมารดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101008   นางสาวพิมพ์วรีย์   เชื่อมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101009   นายชยากร   อุตนะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101011   นายแชมป์   หม่องยืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101012   นางสาวฐิติรัตน์   ทองว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101013   นางสาวณัฏฐ์ชุดา   ไทยเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101015   นางสาวณัฐกานต์   แปรชน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101016   นางสาวณิชารีย์   ตามิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101017   นางสาวเดือน   ลุงติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101018   นายธนกฤต   ดวงชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101019   นายธนากร   ปัญญาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101020   นางสาวธัญญชนก   บุญยืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101021   นายธีรนัย   ดอกป๋อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101022   นางสาวนารีรัตน์   อิ่นคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101023   นางสาวนิจวรีย์   สินธุยี่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101024   นางสาวนิตยา   ลุงทอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101025   นางสาวบัวชมภู   หาญฟ้างาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101026   นางสาวปพัตรสรณ์   ฟองบัว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101027   นางสาวปวริศา   แก้วเสน่หา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101028   นางสาวปิยธิดา   พงษ์เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101029   นางสาวพนิพร   คำปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101030   นางสาวพลอย   ลุงนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101032   นางสาวพัชรพร   เวียงลอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101034   นางสาวพัชรา   ทองเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101035   นางสาวพัชราภรณ์   สายเสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101036   นางสาวพัชริดา   โสภาใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101037   นางสาวพัชรีลา   ลุงหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101038   นางสาวพิชญ์สุดา   บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101039   นางสาวเพ็ญพักตร์   บุตรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101040   นางสาวมัชญาภรณ์   ปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101041   นายยงยุทธ   พลอยประกายแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101043   นางสาววรญาดา   เนื้ออ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101044   นางสาววรรญา   จันทร์สวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101045   นางสาววรรณวิภา   ท้าวอรุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101047   นางสาวศรินทร์นดา   สมศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101048   นายศักมนพรรณ   ทองเลิศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101049   นางสาวศิรภัสสร   กาดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101050   นายสวัสดิ์ชัย   แสงนำชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101051   นางสาวสุภณิดา   คุณยศยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101052   นางสาวเสาวภา   ตาพรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101053   นางสาวแสงคำ   สมหลู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101054   นางสาวโสภิดา   ทาอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101055   นางสาวหนึ่งฤทัย   ชูกำเนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101057   นางสาวอรนิสา   บุญศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101058   นางสาวอริศรา   เบ็ญจวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101059   นางสาวออมหญิง   ยอดคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101061   นายณภัทร   ศรีหมื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101062   นายตะวัน   แสงคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101063   นายบิณฑ์   เลาว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101064   นายพีรณัฐ   ต๊ะนาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101065   นางสาวอัจฉรียา   นวลวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101066   นางสาวปิยะวรรณ   ดวงจันทร์โชติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102412   นางสาวรัชนีกร   ดาวประดับ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102416   นางสาวลภัสรดา   วงค์ราชสีห์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง