ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 4
คณะวิทยาศาสตร์ 4
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 5
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 5
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 16
บัณฑิตวิทยาลัย 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2
หน่วยงานภายนอก 2
รวม 43
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล